Plány kompenzace

Manažeři kompenzací a výhod mohou pomocí správy kompenzací udržovat a zpracovávat fixní i variabilní plány kompenzací pro zaměstnance organizace.

Úvod

Správa kompenzací se používá k řízení doručení základní mzdy a odměn. Fixní základní mzda zaměstnance a nárůst odměn za zásluhy jsou řízeny prostřednictvím plánů fixní kompenzace. Pobídkové platby, jako například výplaty bonusů, výkonnostních odměn, opcí na nákup akcií nebo grantů, a také jednorázové odměny jsou řízeny prostřednictvím plánů variabilní kompenzace.

Zaměstnance lze zaregistrovat k jednomu i několika plánům obou typů. Aby byl zaměstnanec způsobilý k registraci v plánu kompenzace, musí splňovat tyto předpoklady:

  • Zaměstnanec musí mít přiřazenu aktivní pozici.
  • Zaměstnanec musí splňovat kritéria, která jsou definována pravidly způsobilosti pro plán kompenzace.

Nastavení kompenzace

V následující tabulce jsou uvedeny komponenty procesu kompenzace, které mohou nedílnou součástí nastavování plánů kompenzace ve vaší společnosti.

Součást Více informací…
Akce fixní kompenzace Akce fixních kompenzací mají dva účely:
  • Akce může určit druh informací, které musí být zaznamenány při změně kompenzace zaměstnance. Můžete například požadovat, aby byl zaznamenán důvody změny, jako třeba povýšení nebo naopak degradace.
  • Akce mohou zajišťovat to, že se při zpracování plánů fixních kompenzací použijí výpočty. Například akce typu Jmění porovná mzdu zaměstnance s minimálním referenčním bodem pro úroveň zaměstnance a zkontroluje, zda je zaměstnanci vypláceno alespoň minimum.
Úrovně Úrovně jsou přiřazeny k úlohám a všem pozicím souvisejícím s odkazy na úlohy. Můžete vytvořit diskrétní úrovně pro tři typy plánů kompenzace: Třída, Pásmo a Krok.
Matice využití rozsahu Matice využití rozsahu pomáhá s přenosem zaměstnanců do kontrolního bodu pro jejich úlohu. Díky využití rozsahu lze také řídit sazbu jmění ve společnosti bez ohledu na výkon jednotlivých zaměstnanců a celkový výkon společnosti. Například zaměstnanci, kteří jsou ve svém rozsahu placeni méně, získají vyšší procentuální navýšení než zaměstnanci, kteří jsou ve svém rozsahu placeni více. Tímto způsobem lze systematicky posunovat rozdíly ve jmění. Výpočet využití rozsahu se provádí takto: (pevná mzdová sazba – minimum rozsahu) ÷ (maximum rozsahu – minimum rozsahu).
Nastavení referenčních bodů Nastavení referenčních bodů zahrnuje sadu referenčních bodů představující rozsahy v matici. Každý rozsah lze přidružit k mzdové sazbě. Stupňové plány například často obsahují referenční body Minimum, Střední bod a Maximum.
Matice kompenzace Matice kompenzace je sada referenčních bodů a úrovní, které slouží k vytváření struktury kompenzací.
Struktura kompenzací Struktura kompenzace je matice kompenzace s mzdovými sazbami přidruženými k referenčním bodům pro každou úroveň.
Pravidla způsobilosti Pravidla způsobilosti slouží k určení pracovníků s určitými úlohami, pracovními funkcemi, typy úloh, odbory nebo oblastmi kompenzace, které jsou kryty danými plány kompenzace. Chcete-li zařadit zaměstnance do plánu, je nutné vytvořit pravidla způsobilosti pro plány variabilní i fixní kompenzace. Po určení pravidel způsobilosti pro plán kompenzace můžete definovat úrovně, které mají být použity pro úlohy kryté plánem.
Interval plateb Intervaly plateb se používají k určení časového období, pro které je zadána kompenzace. Interval plateb například pomáhá s pochopením toho, jestli je částka kompenzace určována jako roční plat nebo jako hodinová mzda. Intervaly plateb se také používají k nastavení koeficientů převodu pro převod částek kompenzace z měsíční, týdenní, čtrnáctidenní nebo hodinové sazby na roční interval plateb.
Oblasti kompenzací Oblasti kompenzace slouží k určení kompenzace zaměstnance na základě umístění pracovního prostředí.
Kontrolní bod Kontrolní bod určuje to, co považujete za ideální sazbu pro všechny zaměstnance na úrovni kompenzace. U struktur plánů tříd jsou kontrolní body obvykle středním bodem rozsahu. Struktury pásma kontrolní body používají jen zřídka. Kontrolní bod pro plán fixní kompenzace můžete určit ve formuláři Plány fixní kompenzace.
Pracovní funkce Pracovní funkce se používají ke klasifikaci a k filtrování plánů kompenzací pro určité úlohy.
Typ úloh Typy úloh se používají ke klasifikaci a k filtrování plánů kompenzací pro určité úlohy.
Typy variabilních kompenzací Typy variabilní kompenzace (například odměny v akciích nebo finanční bonusy) se nastavují v plánu variabilní kompenzace.
Kompenzační mřížky Kompenzační mřížky obsahují strukturu kompenzací. Kompenzační mřížky mohou být použity jedním i několika plány kompenzace.
Plány výkonnosti Plány výkonnosti slouží k přidružení výkonu k matici přidělení, aby bylo možné plán použít ve strategii výkonnostní složky.
Hodnocení výkonnosti Hodnocení výkonnosti se používá v plánech výkonnosti k určení částky odměny za zásluhy nebo odměny za výkonnost.

Procesní události

Procesní události vypočítá informace o kompenzaci za dané časové období pro všechny zaměstnance, kteří jsou přihlášeni v jednom nebo několika plánech fixní nebo variabilní kompenzace. Procesní událost lze spouštět opakovaně a tím otestovat nebo aktualizovat vypočítané výsledky kompenzace.

Události kompenzace

Při každém spuštění procesní události se vytvoří událost kompenzace. Události kompenzace obsahují výsledky procesu kompenzace pro každého zaměstnance zahrnutého do této události procesu. Pokud jsou výpočty správné, můžete načtením události kompenzace aktualizovat záznamy kompenzace pro zaměstnance, kteří jsou ovlivněny danou procesní událostí.

Doporučení

Po spuštění procesní události můžete doporučit úpravy nárůstu zásluh zaměstnance nebo částku odměny na základě vypočtených směrnic procesní události. Aby bylo možné dívat doporučení pro zaměstnance, je nutné povolit doporučení při nastavování plánů kompenzace nebo při vytváření procesní události.