Začínáme s EF Core v ASP.NET CoreGetting Started with EF Core on ASP.NET Core

Tyto kurzy 101 vyžadují žádné předchozí zkušenosti Entity Framework Core nebo Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Se vydáte provede vytvoření jednoduché aplikace ASP.NET Core, která provádí dotazy a uloží data z databáze.They will take you step-by-step through creating a simple ASP.NET Core application that queries and saves data from a database. Můžete také kurz, který vytvoří model založený na existující databázi, nebo se vytvoří databáze založené na modelu.You can choose a tutorial that creates a model based on an existing database, or creates a database for you based on your model.

Můžete najít v dokumentaci k ASP.NET Core na Úvod do ASP.NET Core.You can find the ASP.NET Core documentation at Introduction to ASP.NET Core.

Poznámka

Tyto kurzy a ukázky související se aktualizovaly používat EF Core 2.0 (s výjimkou kurz UPW, která stále používá EF Core 1.1).These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.0 (with the exception of the UWP tutorial, that still uses EF Core 1.1). Ale ve většině případů je třeba možné vytvořit aplikace, které používají předchozích verzích se vyžaduje minimální úpravy na pokyny k.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.