Poskytovatel databáze Microsoft SQL Server EF CoreMicrosoft SQL Server EF Core Database Provider

Tento poskytovatel databáze umožňuje použití Entity Framework Core s Microsoft SQL Server (včetně Azure SQL Database).This database provider allows Entity Framework Core to be used with Microsoft SQL Server (including Azure SQL Database). Poskytovatel se udržuje jako součást projektu Entity Framework Core.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core Project.

Instalace produktuInstall

Nainstalujte balíček NuGet Microsoft. EntityFrameworkCore. SqlServer.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer NuGet package.

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Poznámka

Od verze 3.0.0 poskytovatel odkazuje na Microsoft. data. SqlClient (předchozí verze závisejí na System. data. SqlClient).Since version 3.0.0, the provider references Microsoft.Data.SqlClient (previous versions depended on System.Data.SqlClient). Pokud váš projekt používá přímou závislost na SqlClient, ujistěte se, že odkazuje na balíček Microsoft. data. SqlClient.If your project takes a direct dependency on SqlClient, make sure it references the Microsoft.Data.SqlClient package.

Podporované databázové strojeSupported Database Engines

  • Microsoft SQL Server (2012 a vyšší)Microsoft SQL Server (2012 onwards)