Vytvoření týmových tokůCreate team flows

Týmový tok vytvoříte tak, že jako vlastníky přidáte další uživatele ve vaší organizaci.Create a team flow by adding others in your organization as owners. Všichni vlastníci týmového toku mohou provádět tyto akce:All owners of a team flow can perform these actions:

 • Zobrazení historie toku (to znamená jednotlivá spuštění)View the flow's history (that is, each run).
 • Správa vlastností toku (třeba spuštění nebo zastavení toku, přidání vlastníků nebo aktualizace přihlašovacích údajů pro připojení)Manage the properties of the flow (for example, start or stop the flow, add owners or update credentials for a connection).
 • Úprava definice toku (třeba přidání nebo odebrání akce nebo podmínky)Edit the definition of the flow (for example, add or remove an action or condition).
 • Přidání nebo odebrání vlastníků (ale ne tvůrce toku)Add and remove other owners (but not the flow's creator).
 • Odstranění tokuDelete the flow.

Pokud jste tvůrce nebo vlastník týmového toku, najdete tyto informace uvedené na kartě Týmové toky na webu Microsoft Flow.If you're the creator or an owner of a team flow, you'll find it listed on the Team flows tab on Microsoft Flow.

Karta Týmové toky

Poznámka

Sdílená připojení se dají použít jenom v toku, ve kterém byla vytvořená.Shared connections can be used only in the flow in which they were created.

Vlastníci mohou používat služby v toku, ale nemohou měnit přihlašovací údaje pro připojení, které vytvořil jiný vlastník.Owners can use services in a flow but can't modify the credentials for a connection that another owner created.

Co budete potřebovatPrerequisites

Pro vytvoření týmového toku musíte mít placený plán Microsoft Flow.You must have a paid Microsoft Flow plan to create a team flow. K tomu, abyste mohli přidávat nebo odebírat vlastníky z týmového toku, musíte navíc být jeho tvůrcem, nebo vlastníkem.Additionally, you must be the creator or owner to add/remove owners from a team flow.

Vytvoření týmového tokuCreate a team flow

K vytvoření týmového toku nebo k přidání dalších vlastníků týmového toku použijte následující postup.Follow these steps to create a team flow or to add more owners to a team flow.

 1. Přihlaste se k Microsoft Flow a potom vyberte Moje toky.Sign into the Microsoft Flow, and then select My flows.

 2. Vyberte ikonu lidí pro tok, který chcete upravit:Select the people icon for the flow that you want to modify:

  Ikona týmu

 3. Zadejte jméno a e-mailovou adresu osoby nebo název skupiny, kterou chcete přidat jako vlastníka:Enter the name, email address, or group name for the person or group that you want to add as an owner:

  Hledání uživatele

 4. V seznamu, který se zobrazí, vyberte uživatele, kterého chcete nastavit jako vlastníka:In the list that appears, select the user whom you want to make an owner:

  Výběr uživatele

  Vybraný uživatel nebo skupina se stane vlastníkem příslušného toku:The user or group you've selected becomes an owner of the flow:

  Nový vlastník

  Blahopřejeme, právě jste vytvořili týmový tok!Congratulations — your team flow has been created!

Přidání seznamu jako spoluvlastníkAdd a list as a co-owner

Sharepointové seznamy můžete přidat k toku jako spoluvlastníci tak, aby každý, kdo má přístup pro úpravy seznamu, automaticky získal přístup pro úpravy toku.You can add SharePoint lists as co-owners to a flow so that everyone who has edit access to the list automatically gets edit access to the flow. Když se tok nasdílí, můžete jednoduše distribuovat odkaz na něj.Once the flow is shared, you can simply distribute a link to it.

Tip

Pokud máte tok připojený k SharePointu, použijte seznam; v ostatních případech použijte skupinu.Use a list when the flow is connected to SharePoint, and use a group in other cases.

Odebrání vlastníkaRemove an owner

Důležité

Pokud odeberete vlastníka, jehož přihlašovací údaje se používají pro přístup ke službám Microsoft Flow, měli byste pro tato připojení aktualizovat přihlašovací údaje, aby tok i nadále běžel bez problémů.When you remove an owner whose credentials are used to access Microsoft Flow services, you should update the credentials for those connections so that the flow continues to run properly.

 1. Vyberte ikonu lidí pro tok, který chcete upravit:Select the people icon for the flow that you want to modify:

  Ikona lidí pro tok

 2. Vyberte ikonu Odstranit pro vlastníka, kterého chcete odebrat:Select the Delete icon for the owner that you want to remove:

  Výběr možnosti Odstranit

 3. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte Odebrat tohoto vlastníka:On the confirmation dialog box, select Remove this owner:

  Potvrzení odebrání

 4. Blahopřejeme, uživatel nebo skupina, které jste odebrali, už nejsou uvedení jako vlastníci příslušného toku:Congratulations — the user or group that you removed is no longer listed as an owner of the flow:

  Odebraný uživatel

Aktualizace vlastníka připojeníUpdate connection owner

Pokud odeberete stávajícího vlastníka, bude možná nutné změnit vlastníka připojení v toku.You might need to change the owner of a connection in a flow if you remove the existing owner. Pokud chcete přepnout vlastníka toku, postupujte podle těchto pokynů:Follow these steps to switch the owner of a flow:

 1. V seznamu Toky týmu vyberte tok obsahující připojení, které chcete aktualizovat.Select the flow that contains the connection you want to update from the Team flows list.
 2. Vyberte možnost Zobrazit vše ze seznamu VLASTNÍCI.Select See all from the OWNERS list.
 3. Vyberte možnost Spravovat připojení ze seznamu Používaná připojení.Select Manage connections from the Connections in use list.
 4. Vyhledejte připojení, které chcete aktualizovat, a potom ho vyberte.Search for the connection you want to update, and then select it.
 5. Vyberte ... (další příkazy) a pak vyberte Přepnout účet.Select ... (more commands), and then select Switch account.
 6. Postupujte podle pokynů pro použití jiného účtu pro připojení.Follow the steps to use a different account for the connection.

Vložená a jiná připojeníEmbedded and other connections

Připojení používaná v tocích se dělí do dvou kategorií:Connections used in a flow fall into two categories:

 • Vložená: Tato připojení se používají v toku.Embedded — These connections are used in the flow.
 • Ostatní: Tato připojení byla definovaná pro nějaký tok, ale nepoužívají se v něm.Other — These connections have been defined for a flow but aren't used in it.

Pokud připojení v toku už nevyužíváte, zobrazí se v seznamu Ostatní připojení, kde zůstane, dokud ho nějaký vlastník do příslušného toku znovu nezahrne.If you stop using a connection in a flow, that connection appears in the Other connections list, where it remains until an owner includes it in the flow again.

Podle pokynů aktualizujte vlastníka připojení, aby se provedly změny vložených připojení.Follow the steps to update a connection owner to make changes to embedded connections.

Seznam připojení se zobrazuje v seznamu vlastníků ve vlastnostech toku:The list of connections appears under the list of owners in a flow's properties:

Vložená připojení