Začínáme s Microsoft FlowGet started with Microsoft Flow

Vítejte!Welcome! Microsoft Flow je služba, která vám pomůže vytvářet automatizované pracovní postupy mezi vašimi oblíbenými aplikacemi a službami, abyste mohli synchronizovat soubory, dostávat oznámení, shromažďovat data a využívat další možnosti.Microsoft Flow is a service that helps you create automated workflows between your favorite apps and services to synchronize files, get notifications, collect data and more.

Hlavní typy toků jsou automatizované toky, toky spouštěné tlačítkem, naplánované toky a toky obchodních procesů.The main types of flows are automated, button, scheduled, and business process flows.

Pokud přizpůsobujete Dynamics 365 Customer Engagement, možná také znáte procesy klasické službu Common Data Service for Apps, mezi které patří pracovní postupy, akce, mobilní toky úloh a dialogová okna.If you are a Dynamics 365 customer engagement customizer, you may also be familiar with Classic Common Data Service for Apps processes which include, workflows, actions, mobile task flows, and dialogs.

Prvním krokem je registrace. Pokud už máte účet Microsoft Flow, můžete se přímo přihlásit ze svého tabletu, počítače nebo dokonce telefonu.The first step is to sign up, or, if you already have an account with Microsoft Flow, sign in on your tablet, desktop computer, or even your phone.

Co je na úvodní stránceCheck out the start page

Na úvodní stránce Microsoft Flow si můžete prohlédnout různé šablony a přečíst si o základních funkcích Microsoft Flow.On the start page for Microsoft Flow, you can explore a diverse set of templates and learn about the key features for Microsoft Flow. Můžete získat rychlý přehled o tom, co je možné a jak vám může Microsoft Flow pomáhat při vaší práci i v životě.You can get a quick sense of what's possible and how Microsoft Flow could help your business and your life.

Microsoft Flow vám umožňuje:With Microsoft Flow, you can:

 • Snadno vyhledávat šablony a službyEasily search for templates and services.

  Úvodní stránka Flow 1

 • Vybrat si z nejoblíbenějších služebChoose from the most popular services.

  Úvodní stránka Flow 2

 • Zobrazit si přehled jednotlivých tokůSee an overview of each flow.

  Úvodní stránka Flow 3

Každý šablona má svůj konkrétní účel.Each template is designed for a specific purpose. Najdete tady například šablony pro poslání textové zprávy, když vám pošle e-mail váš nadřízený, přidání potenciálních zákazníků z Twitteru do Dynamics 365 nebo zálohování souborů.For example, there are templates for sending you a text message when your boss emails you, adding Twitter leads to Dynamics 365, or backing up your files. A tyto šablony jsou jen špičkou ledovce.These templates are just the tip of the iceberg. Jejich smyslem je inspirovat vás, abyste si vytvářeli vlastní toky pro konkrétní procesy, které potřebujete.They're intended to inspire you to create customized flows for the exact processes you need.

Vytvoření prvního tokuCreate your first flow

 1. Vyberte šablonu, která se vám hodí.Select a template that's useful for you. Jednoduchá šablona je třeba šablona pro zasílání každodenních připomenutí na e-mail:A simple template is Get daily reminders in Email:

  Šablona pro každodenní připomenutí

 2. Vyberte Pokračovat.Select Continue.

  Vytvoření propojení

 3. Zadejte e-mailové adresy, na které se budou odesílat každodenní připomenutí.Enter the email addresses to which the daily reminder will be sent. Dál zadejte text připomenutí.Next, enter the reminder message. Nakonec vyberte Vytvořit tok a potom ověřte, že tok běží podle očekávání.Finally, select Create flow, and then verify that your flow is running as expected.

  Zadání přihlašovacích údajů pro připojení

  Poznámka

  Můžete si projít podmínky, které aktivují tok, a akce, které z této události vyplývají.You can explore the conditions that trigger the flow and the action that results from that event. Pohrajte si s nastavením, abyste si tok osvojili,Play around with the settings to make the flow your own. a zkuste i přidat nebo odstranit některé akce.You can even add or delete actions.

 4. Vyberte Hotovo.Select Done.

V tomto kurzu se dozvíte více o vytváření toků ze šablon.Follow this tutorial to learn more about creating flows from templates.

Kreativní přístupGet creative

Po vytvoření prvního toku ze šablony můžete využít kterýkoli z více než 150 zdrojů dat, které Microsoft Flow podporuje, a vytvářet vlastní toky úplně od začátku.Now that you've created your first flow from a template, use any of the more than 150 data sources that Microsoft Flow supports to create your own flows from scratch.

Sestavení toku

Při vytváření toku úplně od začátku řídíte celý pracovní postup.When you create a flow from scratch, you control the entire workflow. Tady je pár nápadů, které vám pomůžou začít:Here are a few ideas to get your started:

Použití mobilní aplikaceUse the mobile app

Stáhněte si mobilní aplikaci Microsoft Flow pro Android, iOS nebo Windows Phone.Download the Microsoft Flow mobile app for Android, iOS, or Windows Phone. Pomocí této aplikace můžete sledovat aktivitu toku, spravovat toky a vytvářet toky ze šablon.With this app, you can monitor flow activity, manage your flows and create flows from templates.

Jsme tu od toho, abychom vám pomohli.We're here to help

S potěšením chceme sledovat, co s Microsoft Flow děláte, a chceme se ujistit, že pro to máte skvělé podmínky.We're excited to see what you do with Microsoft Flow, and we want to ensure you have a great experience. Nezapomeňte se podívat na naše výukové kurzy s asistencí a připojit se k naší komunitě, kde se můžete ptát na všechno, co vás zajímá, a sdílet svoje nápady.Be sure to check out our guided learning tutorials and join our community to ask questions and share your ideas. Obraťte se na podporu, pokud narazíte na problémy.Contact support if you run into any issues.