Registrace zařízení s macOS do IntuneEnroll your macOS device in Intune

Přístup k aplikacím, datům a prostředkům vaší organizace vám umožňuje dělat vaši práci.Getting access to your organization’s apps, data, and resources makes it possible for you to do your job. Pokud pro práci používáte zařízení s macOS, znamená to instalaci profilu správy.If you're using a macOS device at work, this means installing a Management Profile. To je soubor, který nastavuje vaše firemní podpora a který načítá informace o nastaveních a přístupu do vašeho Macu.This is simply a file set up by your company support that loads settings and access information onto your Mac. Chcete se dozvědět více?Want to know more? Zjistěte, co se stane, když nainstalujete aplikaci Portál společnosti a zaregistrujete své zařízení do Intune.Find out what happens when you install the Company Portal app and enroll your device in Intune

 1. V Docku vyhledejte Safari a otevřete nové okno. Potom otevřete web Portál společnosti.On your Dock, find Safari and open a new window, then open the Company Portal website.
 2. Přihlaste se na web Portál společnosti přes svůj pracovní nebo školní účet.Log into the Company Portal website with your work or school account.

  Poznámka

  Používejte správná hesla na správných místech.Make sure you're using the right passwords in the right places. Heslo pro váš pracovní nebo školní účet může být jiné než heslo, které používáte pro přihlášení ke svému zařízení a jednotlivá zařízení můžou mít různá hesla.Your work or school account password may be different from the password you use to log into your device, and one device could have a different password than another. Pokud máte s hesly potíže, požádejte o pomoc firemní podporu.If you're having trouble with your passwords, contact your company support for help.

 3. Po přihlášení klikněte na Nabídku v levém horním rohu stránky a vyberte Moje zařízení.After logging in, click on the Menu in the top left corner of the page and select My Devices.

  Snímek obrazovky s úvodní stránkou webového portálu se zobrazenými informacemi o tom, že se ještě nedají instalovat žádné aplikace, a s tlačítkem Moje zařízení zobrazeným níže

 4. Na stránce Moje zařízení se zobrazí buď seznam zaregistrovaných zařízení, nebo informační zpráva.On the My Devices page, you will either see a list of enrolled devices or simply a banner. Závisí to na tom, jestli máte nějaká zaregistrovaná zařízení, macOS, nebo nikoli.This depends on if you already have a device enrolled, macOS or otherwise. Pokud chcete zaregistrovat zařízení, které není na seznamu, vyberte informační zprávu Pokud je vaše zařízení na seznamu, identifikujte ho tak, že klepnete sem. Pokud zařízení uvedené není, můžete ho zaregistrovat klepnutím sem.To enroll a device that is not listed, select the banner that says If your device is listed, tap here to identify it. You can also tap here to enroll your device if it is not listed. Pokud nemáte žádná zaregistrovaná zařízení, zobrazí se informační zpráva Nemáte zaregistrované žádné zařízení. Toto můžete zaregistrovat klepnutím sem.If you don't have any enrolled devices, the banner will read You don't have any devices enrolled. Enroll this one by tapping here.

  Snímek obrazovky se stránkou Moje zařízení s několika neidentifikovanými zařízeními zobrazenými nad výzvou k registraci zařízení, která nejsou v seznamu, nebo k identifikaci neidentifikovaných zařízení

 5. Otevře se místní okno se stručným vysvětlením, proč máte toto zařízení identifikovat nebo zaregistrovat.A popup window will appear with a brief explanation of why you are going to Identify or enroll this device. Přečtěte si je a pokračujte kliknutím na Zaregistrovat.Review this, then click Enroll to proceed.

  Identifikace nebo registrace tohoto zařízení s macOS

 6. Otevře se druhé místní okno se stručným vysvětlením, co se stane, když toto zařízení zaregistrujete.A second popup window will appear with a brief explanation of what will happen when you Enroll this device. Přečtěte si je a pokračujte kliknutím na Nainstalovat.Review this, then click Install to proceed.

  Registrace tohoto zařízení s macOS

  Poznámka

  Intune potřebuje přístup k počítači pro ověření, že je vaše zařízení natolik bezpečné, že může mít přístup k prostředkům ve vaší organizaci.Intune needs access to your computer to make sure that your device is secure enough to access your organization's resources. Zjistěte, co se stane, když své zařízení zaregistrujete v Intune.Find out what happens when you enroll your device in Intune.

 7. Otevře se okno Předvolby systému s dotazem, jestli chcete nainstalovat profil pro správu.System Preferences will open, and ask you if you want to Install "Management Profile"? Pokračujte kliknutím na Nainstalovat. Pokud chcete získat více podrobností, klikněte na Zobrazit profil.Click Install to proceed, or get more details by clicking Show Profile.

  Instalace profilu pro správu

 8. Otevře se místní okno macOS.A macOS popup window will appear. Potvrďte, že chcete provést změny. Uděláte to tak, že nejdříve zadáte uživatelské jméno a heslo pro svůj počítač a potom kliknete na OK.Confirm that you want to make changes by providing your computer's User Name and Password, then clicking OK. Tím se váš profil pro správu nainstaluje na váš Mac.This will install the management profile onto your Mac.

  Místní okno Instalace profilu macOS

 9. Můžou se zobrazovat nějaké další zprávy z Macu s dalšími podrobnostmi o profilu nebo o tom, jestli jste si jistí, že chcete profil nainstalovat.You may see some additional messages from your Mac with more details about the profile, or whether you're sure that you want to Install. V těchto zprávách klikejte na Pokračovat a Nainstalovat, abyste se dostali dál.Click Continue and Install through these to proceed. Po dokončení instalace se můžete podívat na nově nainstalovaný profil pro správu v seznamu Profily zařízení.Once the installation finishes, you will be able to view your newly-installed Management Profile in the list of Device Profiles.

  Profil nainstalovaný na macOS

Některé profily můžou být uvedené jako Neověřené. Pokud jsou z vaší společnosti, je to normální.Some profiles may say that they're Unverified; as long as they're from your company, this is normal.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na svou firemní podporu.Check in with your company support. Kontaktní informace správce najdete na webu Portál společnosti.You can find their contact information on the Company Portal website.