Nastavení doby do zamknutí obrazovky zařízení s AndroidemHow to set the amount of time before your Android device locks its screen

Abyste se mohli znovu připojit ke své práci, budete muset na svém zařízení nastavit časový limit hesla podle pokynů pro typ vašeho zařízení.To reconnect to your work, you’ll need to set the password timeout on your device by following the steps for the type of device you have.

Nativní zařízení (bez zabezpečení Samsung Knox)Native (non-Samsung Knox) device

  1. V Nastavení zařízení klepněte na Zabezpečení > Automatické uzamčení (na některých zařízeních se zobrazuje jako Uzamknout telefon po).In Settings on your device, tap Security > Automatically Lock (this appears as Lock phone after on some devices).

    Pokud se Automatické uzamčení (Uzamknout telefon po na některých zařízeních) nezobrazí, zkontrolujte, jestli jste v části Nastavení > Zámek obrazovky > Heslo nastavili platné heslo.If Automatically Lock (Lock phone after on some devices) is not displayed, ensure that you have set a valid password under Settings > Screen Lock > Password.

  2. Vyberte hodnotu časového limitu hesla.Select the password timeout value.

Zařízení se zabezpečením Samsung KnoxSamsung Knox device

  1. V Nastavení vašeho zařízení klepněte na Zamykací obrazovka a zabezpečení > Uzamknout automaticky.In Settings on your device, tap Lock screen and security > Lock automatically.

    Pokud se Automatické uzamčení (Uzamknout telefon po na některých zařízeních) nezobrazí, zkontrolujte, jestli jste v části Nastavení > Zámek obrazovky > Heslo nastavili platné heslo.If Lock automatically Lock (Lock phone after on some devices) is not displayed, ensure that you have set a valid password under Settings > Screen Lock > Password.

  2. Vyberte hodnotu časového limitu hesla.Select a password timeout value.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.