Heslo nesplňuje požadavky firemní podporyYour password does not meet your company support's requirements

Vaše firemní podpora vyžaduje heslo, které pomáhá chránit vaše zařízení.Your company support requires a password to help protect your device. V současné době heslo, které používáte pro přístup k prostředkům společnosti nebo školy, nesplňuje některé požadavky nastavené firemní podporou.Currently, the password that you use to access your company or school resources does not meet one or more requirements that your company support has set up. Pokud chcete problém vyřešit, postupujte podle pokynů, které se zobrazí na vašem zařízení.To fix the issue, follow the instructions that are shown on your device. Následující výčet obsahuje popis problémů.Descriptions of the issues are listed below.

Pokud potřebujete postup nastavení PIN kódu nebo hesla, použijte odkaz, který odpovídá typu vašeho zařízení:For the steps needed to set your PIN or password, use the link that matches the type of device you have:

Poznámka

Pokud máte potíže s vytvořením hesla, které by splňovalo požadavky stanovené firemní podporou, obraťte se na firemní podporu.If you have trouble determining how to make your password meet your company support's requirements, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Popis problémů s PIN kódem nebo heslemPIN or password issue descriptions

ProblémIssue PopisDescription
Heslo neobsahuje složité znaky.Password does not contain complex characters. Vaše firemní podpora požaduje, abyste v hesle použili složité znaky.Your company support requires you to use complex characters in your password. Složité znaky jsou například, velká písmena a symboly jako $, % a #.Examples of complex characters might be numbers, capital letters, and symbols like $, %, and #.
Heslo je příliš jednoduché nebo není dostatečně bezpečné.Password is too simple and not secure enough. Jednoduché heslo je například 1234 nebo 1111.Examples of simple passwords might be 1234 or 1111. Pokud nevíte, jaký druh hesel je povolený, snažte se o to, aby heslo neobsahovalo čísla, která jdou za sebou nebo se opakují (jako v předchozím příkladu).If you're not sure what kinds of passwords are allowed, try making sure that your password doesn't contain sequential or repeating numbers, like the ones in the example.
Platnost hesla vypršela.Password has expired. Platnost hesla vypršela, a proto musíte nastavit nové heslo, které odpovídá požadavkům nastaveným firemní podporou.Your password has expired, so you must set a new one that meets the requirements set by your company support.
Heslo není nastavené.Password is not set. Než na svém zařízení získáte přístup k pracovnímu e-mailu a datům, musíte nastavit heslo, které odpovídá požadavkům nastaveným firemní podporou.Before you can access work email and data on your device, you must set a password that meets the requirements set by your company support.
Heslo je příliš krátké.Password is too short. Vaše firemní podpora vyžaduje, abyste použili delší heslo, které má více znaků.Your company support requires you to use a longer password with more characters.
Heslo bylo použito v nedávné době.Your password was used too recently. Firemní podpora vám zakázala používat předchozí hesla, která jste použili v minulosti.Your company support is preventing you from using previous passwords that you've used in the past. Zvolte si heslo, které jste ještě nikdy nepoužili.Choose a password that you haven't used before.
Heslo není dostatečně složité a nesplňuje požadavky.Password isn't complex enough to meet requirements. Vaše firemní podpora požaduje, abyste v hesle použili složitější znaky.Your company support requires you to use more complex characters in your password. Zkuste použít třeba číslice, velká písmena a symboly jako $, % a #.Try using characters like numbers, capital letters, and symbols like $, %, and #. Tento problém může vzniknout i u dalších účtů na vašem zařízení. Zkontrolujte proto všechny případné další pracovní účty a zajistěte, aby vaše heslo splňovalo požadavky nastavené správcem IT pro vaše zařízení.This can also be true of other accounts on your device, so be sure to check any other work accounts to ensure that your password meets the requirements set up by IT for your device.

Další krokyNext steps

Pokud potřebujete postup nastavení PIN kódu nebo hesla, použijte odkaz, který odpovídá typu vašeho zařízení:For the steps needed to set your PIN or password, use the link that matches the type of device you have: