V Outlooku se nesynchronizují spravované e-maily, když je zapnutá optimalizace baterie pro AndroidOutlook won't sync managed email when battery optimization for Android is turned on

Důležité

Tento problém jsme tady popsali, protože nás o něm informuje řada zákazníků.This issue is documented here because we have been receiving an increased number of customer reports about it. Pokud budete mít tento problém dál, i když se ho pokusíte vyřešit podle uvedeného postupu, požádejte o další pomoc svou firemní podporu.If you continue to experience this issue after you have taken these steps, contact your company support for additional help.

Po registraci zařízení v Intune získáte přístup k prostředkům společnosti.Enrolling your device in Intune lets you get access to company resources. Jedním z nejčastěji používaných prostředků je přístup k e-mailu.One of the most common resources is email access. K problému, který se objevuje při přístupu k e-mailu prostřednictvím Outlooku pro zařízení s Androidem, dochází po zapnutí optimalizace baterie.An issue that we have seen with accessing email through Outlook for Android devices has been when battery optimization is turned on. Optimalizace baterie se může zapnout automaticky, aby mohlo být vaše zařízení napájeno po nejdelší možnou dobu.Battery optimization may turn on automatically to try to help your device stay powered on for as long as possible. Optimalizace baterie k tomu může částečně pomoct, protože se pokouší zastavit automatické stahování e-mailů.Battery optimization is partially able to help you this way because it tries to stop automatic email downloads.

Tým Microsoft Intune na řešení tohoto problému aktivně pracuje.The Microsoft Intune team is actively working on a solution for this issue. Jedním ze způsobů, jak zabránit přechodu zařízení do režimu snížené spotřeby energie je zajistit, že se úroveň nabití baterie nedostane pod 30 %.One way to prevent the device from entering low power mode is by making sure the battery maintains a charge of greater than 30%. Pokud chcete zabránit vzniku tohoto problému při přechodu do režimu snížené spotřeby energie, musíte odebrat ze seznamu aplikací, na které má vliv optimalizace baterie a nastavení řízení spotřeby, Portál společnosti a Outlook.To stop the issue from happening when you enter low power mode, you must remove the Company Portal and Outlook from the list of apps that are affected by battery optimization and power saving settings.

Existuje mnoho zařízení s Androidem, která vyrábí celá řada výrobců.There are many Android devices that are made by many manufacturers. Nemůžeme zdokumentovat přesné pokyny pro každé zařízení.We cannot document the exact steps you need to take for every device. Je možné, že tuto akci bude nutné provést jenom v nastavení systému, ale může také být potřeba ji provést v některých nastaveních, která jsou specifická pro daného výrobce.You may need to take this action in just your system settings or also in certain manufacturer-specific settings. Uvádíme několik běžných příkladů, jak tento problém můžete vyřešit na zařízeních s Androidem.We have provided some common examples of how you can resolve this issue on Android devices.

Neupravená zařízení s AndroidemUnmodified Android devices

Řada výrobců provádí u zařízení s Androidem úpravy.Many manufacturers add modifications to their Android devices. Můžou se tak změnit určité způsoby interakce se zařízením, jako jsou motivy a oznámení.This can change certain ways you interact with the device, like themes and notifications. Google obecně typy úprav telefonů neprovádí.Google generally does not make these types of modifications to their phones. Například na zařízení Google Pixel se systémem Android 7.0 nebo vyšším byste tyto aplikace odebrali z optimalizace baterie takto:For example, on a Google Pixel device with Android 7.0 or higher, you would follow these steps to remove these apps from battery optimization:

 1. Otevřete Nastavení.Open Settings.
 2. Klepněte na Baterie > Další > Optimalizace baterie.Tap Battery > More > Battery optimization.
 3. Klepněte na šipku dolů a vyberte Neoptimalizováno.Tap the down arrow, then Not optimized.
 4. Vyberte aplikace Portál společnosti a Outlook a vypněte optimalizaci baterie.Select the Company Portal and Outlook apps, and turn off battery optimization.

Zařízení SamsungSamsung devices

U jiných typů zařízení s Androidem, jako jsou například zařízení Samsung se systémem Android 7.0 nebo vyšším, byste museli k odebrání aplikací Portál společnosti a Outlook z optimalizace baterie použít jiný postup.For other types of Android devices, such as Samsung devices with Android 7.0 or higher, you would have to follow different steps to remove the Outlook and Company Portal apps from battery optimization.

 1. Otevřete Nastavení.Open Settings.
 2. Klepněte na Nabídka (...) > Speciální přístup > Optimalizace výdrže baterie.Tap Menu (…) > Special access > Optimize battery usage.
 3. V rozevíracím seznamu vyberte Všechny aplikace.Select All apps from the dropdown.
 4. Vypnutím přepínače u aplikací Portál společnosti a Outlook vypněte optimalizaci baterie.Turn Off the toggle next to the Company Portal and Outlook apps to turn off battery optimization.

Pokud máte zařízení Samsung s nižší verzí Androidu, bude potřeba odebrat tyto aplikace z režimu úspory energie podle následujících pokynů.In addition, if you are using a Samsung device that has a lower version of Android, you would need to follow these steps to remove these apps from power saving mode.

 1. Otevřete Nastavení.Open Settings.
 2. Klepněte na Údržba zařízení > Baterie > Nemonitorované aplikace.Tap Device maintenance > Battery > Unmonitored apps.
 3. Klepněte na Přidat aplikace.Tap Add apps.
 4. Vyberte aplikace Portál společnosti a Outlook a klepněte na Hotovo.Select the Company Portal and Outlook apps, and tap Done.

Zařízení OnePlusOnePlus devices

Jako příklad dalšího způsobu, jak najít tato nastavení, je možné uvést vyhledání v nastavení systému.Another example of a different way to locate these settings is through searching in the system settings. U zařízení OnePlus 3 s Androidem 7.1.1 byste postupovali takto:For example, on a OnePlus 3 with Android 7.1.1, you would follow these steps:

 1. Otevřete Nastavení systému.Open System Settings.
 2. Klepněte na tlačítko Hledat.Tap the Search button. Vypadá jako lupa napravo nahoře na obrazovce.This looks like a magnifying glass at the top right of the screen.
 3. Do pole pro hledání napište optimalizace baterie a vyberte možnost Optimalizace baterie na obrazovce Nastavení obrazovky, která se zobrazí.Type battery optimization into search, then select the Battery Optimization option on the Settings screen that appears.
 4. Klepněte na Baterie > Optimalizace baterie.Tap Battery > Battery optimization.
 5. Vyberte aplikace Portál společnosti a Outlook a možnost Neoptimalizovat.Select the Company Portal and Outlook apps, then select Don't optimize. Klepněte na Hotovo.Tap Done.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Jeho kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For their contact information, check the Company Portal website.