Odebrat zařízení z portálu společnostiRemove your device from the Company Portal

Pokud už nechcete, aby vaše zařízení spravovala vaše společnost nebo organizace, můžete ho odebrat z odebrat z portálu společnosti pomocí webu Portál společnosti.If you decide you no longer want your device to be managed by your company or organization, you can remove it from the Company Portal by using the Company Portal website. Web Portál společnosti je webová stránka sloužící ke správě počítačů a zařízení, jejichž správu jste si zaregistrovali u svého IT oddělení.The Company Portal website is a web page that you can use to manage computers and devices that you have enrolled into management with your IT department. Pokud zařízení odeberete, nebude nadále uvedené na Portálu společnosti a můžete také ztratit přístup k firemním nebo školním datům, aplikacím a e-mailům.If you remove your device, it will no longer be listed in the Company Portal, and you might also lose access to company or school data, apps, and email.

Odebrání zařízení:To remove your device:

  1. Na webu Portál společnosti klepněte na tlačítko nabídky Malý obrázek tlačítka nabídky, tři vodorovné pruhy nad sebou a potom vyberte Moje zařízení.On the Company Portal website, tap the menu button A small image of the menu button, three horizontal bars stacked in parallel., then select My Devices.

    Obrázek webu Portál společnosti s rozbalenou boční nabídkou na levé straně obrazovky, s tlačítky Domů, Všechny aplikace, Moje zařízení, Helpdesk a Odhlásit se

  2. Na stránce Moje zařízení vyberte název zařízení, které chcete odebrat.On the My Devices page, select the name of the device you want to remove.

    Snímek obrazovky se stránkou Moje zařízení s několika neidentifikovanými zařízeními zobrazenými nad výzvou k registraci zařízení, která nejsou v seznamu, nebo k identifikaci neidentifikovaných zařízení

  3. Zařízení se otevře v místním okně.The device will open in a popup window. Klepněte na tlačítko Odebrat.Tap the Remove button.

    Všechny možnosti pro vybrané zařízení na webu Portál společnosti, včetně možnosti Přejmenovat, Odebrat, Resetovat zařízení, Resetovat heslo a Vzdálené uzamčeníAll options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.

  4. Přečtěte si zprávu s upozorněním a klepnutím na Odebrat zařízení odeberte z portálu společnosti.Read the warning message, and then tap Remove to remove your device from the Company Portal.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.