Resetování hesla zařízení z webu Portál společnostiHow to reset your device passcode from the Company Portal website

Pokud ztratíte kód PIN nebo heslo zařízení, které jste zaregistrovali v Intune, můžete použít web Portál společnosti k jeho resetování.If you lose your device PIN or password for a device that you have enrolled in Intune, you can use the Company Portal website to reset it. Web Portál společnosti se používá ke správě počítačů a zařízení, které jste zaregistrovali v Intune, a k plnění většinou stejných úkolů jako v aplikaci Portál společnosti.You can use the Company Portal website to manage computers and devices that you have enrolled in Intune and to do most of the same tasks that you can do when you use your Company Portal app.

Poznámka

Je možné, že na webu Portál společnosti neuvidíte tlačítko Resetovat heslo, pokud používáte zařízení zaregistrované společností.It's possible that you won't see the Reset Passcode button on the Company Portal website if you use a corporate enrolled device. Pokud ho nevidíte, budete muset kontaktovat svou firemní podporu, aby heslo resetovala za vás.If you do not, you need to contact your company support to reset the passcode for you.

Resetování hesla:To reset your passcode:

 1. Na webu Portál společnosti klepněte na tlačítko nabídky Malý obrázek tlačítka nabídky, tři vodorovné pruhy nad sebou a potom vyberte Moje zařízení.On the Company Portal website, tap the menu button A small image of the menu button, three horizontal bars stacked in parallel., then select My Devices.

 2. Na stránce Moje zařízení vyberte název zařízení, jehož heslo chcete resetovat.On the My Devices page, select the name of the device whose passcode you want to reset.

  Snímek obrazovky se stránkou Moje zařízení s několika neidentifikovanými zařízeními zobrazenými nad výzvou k registraci zařízení, která nejsou v seznamu, nebo k identifikaci neidentifikovaných zařízení

 3. Zařízení se otevře v místním okně.The device will open in a popup window. Vyberte tlačítko Resetovat heslo.Select the Reset Passcode button.

  Všechny možnosti pro vybrané zařízení na webu Portál společnosti, včetně možnosti Přejmenovat, Odebrat, Resetovat zařízení, Resetovat heslo a Vzdálené uzamčeníAll options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.

 4. Zobrazí se informační zpráva s výzvou, abyste potvrdili, že chcete resetovat heslo, a s informacemi o tom, že po resetování hesla budete ze svého zařízení odhlášeni.A banner will appear asking you to confirm that you want to reset your passcode, and that your device will sign you out after it does this. Potom budete muset 5 minut počkat, než se budete moct znovu přihlásit.You will then need to wait 5 minutes before signing in again.

  Informační zpráva s upozorněním týkajícím se resetování hesla zařízení a odhlášení uživatele Tlačítka pro vstup uživatele jsou Odhlásit se a Zrušit.

 5. Vyberte možnost Odhlásit se a zobrazí se závěrečná zpráva s informacemi o odebrání hesla ze zařízení.Select Sign out, and you will receive one final message letting you know about the removal of the passcode from the device. Pokud zařízení nemáte s sebou, neodebírejte heslo, protože by se mohlo stát, že kdokoli by měl k zařízení fyzický přístup, měl by přístup k většině osobních i firemních informací, které jsou v něm uložené.If you do not have the device with you, do not remove the passcode, as whomever has physical access to the device will be able to access most of the information on it - personal or corporate.

  Druhá informační zpráva s upozorněním týkajícím se resetování hesla zařízení a odebrání hesla ze zařízení.

  Různá zařízení mají různé typy hesel.Different devices have different types of passcodes.

  Android: Odebere existující heslo a vytvoří dočasné heslo obsahující písmena i číslice.Android: Removes the existing passcode and creates a temporary passcode with both letters and numbers

  Poznámka

  U hesel pro zařízení s Androidem 7.0 nebo novějším hesla resetovat nemůžete.You cannot reset the passcode for devices with Android 7.0 and later. Pokud heslo zapomenete, musíte na zařízení obnovit tovární nastavení.You must reset these devices to factory settings if you forget your passcode.

  iOS: Odebere existující heslo a nevytvoří dočasné heslo.iOS: Removes the existing passcode and does not create a temporary passcode. Pokud pro otevírání zařízení nebo nákupy používáte snímač otisku prstu Touch ID, budete si ho muset nastavit znovu.If you're using the Touch ID fingerprint scanner for opening your device or making purchases, you need to set it up again.

  Windows 10 Mobile: Odebere existující heslo a vytvoří dočasné heslo obsahující písmena i číslice.Windows 10 Mobile: Removes the existing passcode and creates a temporary passcode with both letters and numbers. Pokud k přihlášení používáte rozpoznávání obličeje Windows Hello, bude tato technologie i nadále podporovaná.If you're using Windows Hello facial recognition to log in, it will still be supported.

  Windows Phone 8.1: Odebere existující heslo a vytvoří dočasné heslo obsahující číslice.Windows Phone 8.1: Removes the existing passcode and creates a temporary passcode with numbers

  U zařízení s Androidem nebo s Windows se v části Detaily o zařízení zobrazí dočasné heslo.For Android and Windows devices, the temporary password will appear in the Device Details.

 6. Odemkněte zařízení a nastavte nové heslo, nebo změňte dočasné heslo pomocí nabídky Nastavení v zařízení.Unlock your device and set a new passcode, or change the temporary passcode by going to your device Settings.

Pokud chcete zobrazit potvrzení, že bylo heslo úspěšně resetované, klikněte na příznak oznámení v pravé horní části webu Portál společnosti.To see a notification confirming that your password was reset successfully, click the notification flag at the top right of the Company Portal website.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.