Odebrání zařízení s iOSem z IntuneRemove your iOS device from Intune

Pokud zařízení s iOSem odeberete z Intune, nebude mít přístup k prostředkům společnosti a nepůjde spravovat v Intune.When you remove your iOS device from Intune, your device will no longer be able to access company resources and will no longer be managed by Intune.

Odebrání z vlastních zařízeníRemoving the device from My Devices

K odebrání zařízení z Intune použijte následující postup. Můžete se také podívat na toto video:To remove your device from Intune, use these steps or watch this video:

 1. V aplikaci Portál společnosti klepněte na ZařízeníIn the Company Portal app, tap Devices. a vyberte zařízení, kterému chcete zrušit registraci.and select the device you want to unenroll. Pokud máte jenom jedno zařízení, přejdete po klepnutí na Zařízení přímo na stránku s jeho podrobnými informacemi.If you only have one device, when you tap Devices, you will go directly to the device details screen.

 2. Vedle možnosti PŘEJMENOVAT klepněte na tlačítko s třemi tečkami > Odebrat zařízení > Odebrat.Next to RENAME tap the ellipses button > Remove Device > Remove.

  |Snímek obrazovky Zařízení v aplikaci Portál společnosti s možnostmi, které se zobrazí po kliknutí uživatele na Odebrat|

  |Snímek obrazovky Zařízení v aplikaci Portál společnosti s možnostmi, které se zobrazí po kliknutí uživatele na Odebrat zařízení|

Jakmile zrušíte registraci zařízení v Intune, stane se toto:When you unenroll your device from Intune, here's what happens:

 • Vaše zařízení se už nebude zobrazovat na portálu společnosti.Your device won’t appear in the Company Portal anymore.

 • Z portálu společnosti už nebudete moct instalovat aplikace.You can’t install apps from the Company Portal anymore.

 • Nastavení, která se v zařízení změnila od jeho přidání, například zakázání fotoaparátu/kamery nebo vyžadování určité délky hesla, přestanou platit.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera, or requiring a certain password length) will no longer apply.

 • Je možné, že již v zařízení nebudete mít přístup k některým prostředkům společnosti, jako jsou sdílené složky nebo interní weby.You might not have access to some company resources, such as file shares or internal web sites, on your device anymore.

 • Nebudete již moci v zařízení používat aplikace a data společnosti.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Je možné, že se už nebudete moct připojovat k podnikové síti pomocí Wi-Fi nebo virtuální privátní sítě (VPN).You might not be able to connect to your company network using Wi-Fi or a virtual private network (VPN) anymore.

 • E-mailové profily společnosti jsou ze zařízení odebrané.Company email profiles are removed from the device.

 • V aplikaci Portál společnosti a na webu se už nebudou zobrazovat zařízení, která jsou nakonfigurovaná jenom pro použití e-mailu.Devices that are configured for email only won't appear in the Company Portal app or website anymore.

 • Odinstalují se aplikace.Apps are uninstalled. Odeberou se data firemních aplikací.Company app data is removed.

Odebrání dat shromažďovaných aplikací Portál společnostiRemoving data collected by the Company Portal app

Aplikace Portál společnosti ukládá v zařízení data na třech místech.There are three places the Company Portal stores local data on your device.

 • Protokoly s informacemi: Standardní data o aktivitě aplikací, která shromažďuje Microsoft, třeba jak dlouho byla aplikace otevřena nebo jestli havarovala, se vymažou automaticky při odebrání zařízení z webu Portál společnosti.Information logs: standard app activity data that Microsoft collects, like how long the app was open or if it's crashed, is automatically erased when you remove the device from the Company Portal.

 • Analýza Apple: Standardní data o havarovaných aplikacích, která shromažďuje Apple.Apple analytics: standard app crash activity data that Apple collects. Tyto informace můžete odebrat, jen když zařízení obnovíte zpět do továrního nastavení.This information can only be removed by resetting your device back to factory settings. Tím vymažete všechny osobní informace.This will erase all personal information on your device. Pokud chcete obnovit tovární nastavení, otevřete Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení.To do this, open Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings.

 • Řetězce klíčů: Zařízení do řetězců klíčů ukládá hesla a další informace používané k přihlášení.Keychain: your device stores your passwords and other information used for sign-ins in your Keychain. Aplikace Microsoftu sdílejí přihlašovací údaje mezi všemi aplikacemi, které vyvíjí Microsoft a jsou na zařízení, včetně aplikací Microsoft Outlook a Microsoft Authenticator.Microsoft apps share your sign-in information across any Microsoft-developed apps that you have on your device, including Microsoft Outlook and Microsoft Authenticator. Stejně jako analýzu Apple můžete tyto informace odebrat jenom vrácením (tj. resetováním) zařízení zpět do továrního nastavení.Like Apple analytics, this information can only be removed by resetting your device back to factory settings. Tím vymažete všechny osobní informace.This will erase all personal information on your device. Pokud chcete obnovit tovární nastavení, otevřete Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení.To do this, open Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.