Zařízení nemá požadovaný certifikátYour device is missing a required certificate

Co je certifikát?What's a certificate?

Kryptografie je věda, jak poskytovat zabezpečení informacím.Cryptography is the science of providing security for information. V tradičním pojetí kryptografie sloužila k předávání zakódovaných zpráv, což mělo zajistit utajení komunikace.Traditionally, cryptography has been used to pass coded messages to ensure that communication is kept secret. Ve zjednodušené podobě kryptografie nahrazuje neboli transponuje písmena a tím vytvoří zakódovanou zprávu, která je nečitelná, utajená nebo skrytá.In its simpliest form, cryptography substitutes or transposes letters to create a coded message into an unreadable, scrambled, or hidden message. Jenom člověk s dekódovacím klíčem, neboli certifikátem, může zakódovanou zprávu převést zpět do její původní čitelné formy.Only someone with a decoding key, or certificate, can convert the coded message back into its original, readable form. Vaše zařízení s Androidem používá certifikáty s Intune, aby se zajistilo, že komunikace mezi zařízením a prostředky organizace, jako je e-mail a dokumenty, byla zabezpečená na jednom konci, po dobu přenosu i na druhém konci.Your Android device uses certificates with Intune to make sure that communications between your device and your organizational resources, such as email and documents, are kept safe from one end, through the air, to the other.

Oprava problémů s certifikátyFixing certificate issues

Pokud zařízení s Androidem nemáte zaregistrované v Intune a chybí mu konkrétní certifikát, který vyžaduje firemní podpora, nebudete se k aplikaci Portál společnosti moct přihlásit.If your Android device isn’t enrolled in Intune, and it’s missing a certain certificate that is required by your company support, you won’t be able to sign in to the Company Portal app. Při pokusu o přihlášení se zobrazí tato zpráva:When you try to sign in, you'll see the following message:

screenshot-error-message-about-missing-certificate

První možnost, kterou byste měli zkusit, je zjistit, jestli v zařízení nechybí certifikát, který je na něm obvykle předinstalovaný.The first step you should try is to see if your device is missing a certificate that usually comes preinstalled on it.

Pokud to nepomůže, vaše firemní podpora by vás mohla požádat, abyste si nainstalovali druhý certifikát ke zvýšení zabezpečení.If this doesn't work, your company support could require you to install a second certificate for additional security.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.