Byl proveden root zařízení s Androidem a zařízení nemůže se připojitYour Android device is rooted, so you can't connect

Na tuto stránku jste se dostali, protože se vám zobrazila zpráva, že byl na vašem zařízení proveden root.You've been directed here because you've seen a message telling you that your device has been rooted.

Pokud byl na zařízení s Androidem proveden tzv. „root“, znamená to, že některá část softwaru zařízení byla změněna, aby se povolily možnosti, které jinak nejsou k dispozici.If an Android device has been "rooted," it means that some part of the device's software has been changed to enable capabilities that might not otherwise be present. Tyto úpravy můžou často ohrozit zabezpečený přístup k prostředkům organizace, jako jsou e-maily a dokumenty.These modifications can often compromise secure access to organizational resources, such as email and documents. Zařízením s rootem se proto zabraňuje v přístupu k těmto prostředkům, dokud se problém nevyřeší.Rooted devices are therefore prevented from being used to access these resources until the problem is fixed.

Zařízení může být rootované několika způsoby:There are a couple of common ways that your device could have become rooted:

  • Mohli jste na zařízení instalovat aplikaci, o které software pro zjišťování rootu předpokládá, že je bezpečnostním rizikem.You might have installed an app on your device that the root detection software thinks is a security risk. Pokud se tato zpráva zobrazí okamžitě po instalaci nějaké aplikace, zkuste aplikaci odinstalovat.If you see this message immediately after you install an app, try uninstalling that app.

  • Výrobce zařízení instaloval na zařízení software, o které software pro zjišťování rootu předpokládá, že je bezpečnostním rizikem.Your device manufacturer installed software on your device that the root detection software thinks is a security risk. V takovém případě musíte požádat o pomoc firemní podporu.In this case, you need to contact your company support for help. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, head to the Company Portal website.

Pokud jste zařízení rootovali sami, budete muset provést opačný proces a obnovit zařízení do nerootovaného stavu.If you have rooted your device yourself, you will need to reverse the process and restore the device back to its unrooted state.