Řešit potíže se službou Azure Container Instances

Abyste lépe pochopili základní způsoby řešení problémů s instancemi kontejnerů, provedete některé ze základních operací, jako je například:

 • Vyžádání protokolů kontejneru
 • Zobrazení událostí kontejneru
 • Připojení k instanci kontejneru

Vytvoření kontejneru

Spuštěním následujícího příkazu az container create vytvořte základní kontejner.

az container create \
 --resource-group <rgn>[sandbox resource group name]</rgn> \
 --name mycontainer \
 --image microsoft/sample-aks-helloworld \
 --ports 80 \
 --ip-address Public \
 --location eastus

Image microsoft/sample-aks-helloworld spustí webový server, který zobrazuje základní webovou stránku.

Získání protokolů z instance kontejneru

Spusťte následující příkaz az container logs a zobrazte výstup ze spuštěné aplikace kontejneru.

az container logs \
 --resource-group <rgn>[sandbox resource group name]</rgn> \
 --name mycontainer

Uvidíte výstup podobný následujícímu.

Checking for script in /app/prestart.sh
Running script /app/prestart.sh
Running inside /app/prestart.sh, you could add migrations to this file, e.g.:

#! /usr/bin/env bash

# Let the DB start
sleep 10;
# Run migrations
alembic upgrade head

Získání událostí kontejneru

Příkaz az container attach poskytuje diagnostické informace při spuštění kontejneru. Jakmile je kontejner spuštěný, zapisuje také standardní výstupní a standardní chybový datový proud do místního terminálu.

Spusťte az container attach a připojte se ke kontejneru.

az container attach \
 --resource-group <rgn>[sandbox resource group name]</rgn> \
 --name mycontainer

Uvidíte výstup podobný následujícímu.

Container 'mycontainer' is in state 'Running'...
(count: 1) (last timestamp: 2018-09-21 23:48:14+00:00) pulling image "microsoft/sample-aks-helloworld"
(count: 1) (last timestamp: 2018-09-21 23:49:09+00:00) Successfully pulled image "microsoft/sample-aks-helloworld"
(count: 1) (last timestamp: 2018-09-21 23:49:12+00:00) Created container
(count: 1) (last timestamp: 2018-09-21 23:49:13+00:00) Started container

Start streaming logs:
Checking for script in /app/prestart.sh
Running script /app/prestart.sh

Tip

Pokud se chcete odpojit od připojeného kontejneru, stiskněte klávesy Ctrl+C.

Spuštění příkazu v kontejneru

Při diagnostice a odstraňování problémů může být nutné spouštět příkazy přímo ve spuštěném kontejneru.

 1. Pokud chcete vidět, jak to vypadá v akci, spusťte provedením následujícího příkazu az container exec interaktivní relaci v kontejneru.

  az container exec \
   --resource-group <rgn>[sandbox resource group name]</rgn> \
   --name mycontainer \
   --exec-command /bin/sh
  

  V tuto chvíli pracujete uvnitř kontejneru.

 2. Spusťte příkaz ls, aby se zobrazil obsah pracovního adresáře.

  # ls
  __pycache__ main.py prestart.sh static templates uwsgi.ini
  
 3. Pokud chcete, můžete systém prozkoumat podrobněji. Jakmile skončíte, spusťte příkaz exit k zastavení interaktivní relace.

Monitorování využití procesoru a paměti v kontejneru

Toto je postup monitorování využití procesoru a paměti v kontejneru.

 1. Spuštěním následujícího příkazu az container show získejte ID instance kontejneru Azure a uložte toto ID do proměnné Bash.

  CONTAINER_ID=$(az container show \
   --resource-group <rgn>[sandbox resource group name]</rgn> \
   --name mycontainer \
   --query id \
   --output tsv)
  
 2. Spuštěním příkazu az monitor metrics list získejte informace o využití procesoru.

  az monitor metrics list \
   --resource $CONTAINER_ID \
   --metric CPUUsage \
   --output table
  

  Poznamenejte si argument --metric. CPUUsage tady určuje, že se mají načíst informace o využití procesoru.

  Zobrazí se podobný výstup jako v následující ukázce.

  Timestamp      Name       Average
  ------------------- ------------ -----------
  2018-08-20 21:39:00 CPU Usage
  2018-08-20 21:40:00 CPU Usage
  2018-08-20 21:41:00 CPU Usage
  2018-08-20 21:42:00 CPU Usage
  2018-08-20 21:43:00 CPU Usage   0.375
  2018-08-20 21:44:00 CPU Usage   0.875
  2018-08-20 21:45:00 CPU Usage   1
  2018-08-20 21:46:00 CPU Usage   3.625
  2018-08-20 21:47:00 CPU Usage   1.5
  2018-08-20 21:48:00 CPU Usage   2.75
  2018-08-20 21:49:00 CPU Usage   1.625
  2018-08-20 21:50:00 CPU Usage   0.625
  2018-08-20 21:51:00 CPU Usage   0.5
  2018-08-20 21:52:00 CPU Usage   0.5
  2018-08-20 21:53:00 CPU Usage   0.5
  
 3. Spuštěním příkazu az monitor metrics list získejte informace o využití paměti.

  az monitor metrics list \
   --resource $CONTAINER_ID \
   --metric MemoryUsage \
   --output table
  

  Aby se načetly informace o využití paměti, zadáte pro argument --metric hodnotu MemoryUsage.

  Zobrazí se podobný výstup jako v následující ukázce.

  Timestamp      Name       Average
  ------------------- ------------ -----------
  2018-08-20 21:43:00 Memory Usage
  2018-08-20 21:44:00 Memory Usage 0.0
  2018-08-20 21:45:00 Memory Usage 15917056.0
  2018-08-20 21:46:00 Memory Usage 16744448.0
  2018-08-20 21:47:00 Memory Usage 16842752.0
  2018-08-20 21:48:00 Memory Usage 17190912.0
  2018-08-20 21:49:00 Memory Usage 17506304.0
  2018-08-20 21:50:00 Memory Usage 17702912.0
  2018-08-20 21:51:00 Memory Usage 17965056.0
  2018-08-20 21:52:00 Memory Usage 18509824.0
  2018-08-20 21:53:00 Memory Usage 18649088.0
  2018-08-20 21:54:00 Memory Usage 18845696.0
  2018-08-20 21:55:00 Memory Usage 19181568.0
  

Informace o procesoru a paměti jsou dostupné také prostřednictvím webu Azure Portal. Grafické znázornění informací o využití procesoru a paměti získáte na webu Azure Portal na stránce s přehledem pro instanci kontejneru.

Zobrazení informací o využití procesoru a paměti ve službě Azure Container Instances na webu Azure Portal

Vyčištění

Až tento modul dokončíte, sandbox automaticky vyčistí vámi použité prostředky.

Pokud pracujete s vlastním předplatným, je vhodné vždy na konci projektu zkontrolovat, jestli budete vytvořené prostředky ještě potřebovat. Prostředky, které necháte běžet, vás stojí peníze. Prostředky můžete odstraňovat jednotlivě nebo můžete odstranit skupinu prostředků, a odstranit tak celou sadu prostředků najednou.