Zásady správného řízení NuGetNuGet governance

Tento dokument je založen na dobrovolnické modelu zásad správného řízení Dictator podle University Oxford.This document is based upon the Benevolent Dictator Governance Model by the University of Oxford. Je licencován Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 VB: Anglie & licenci Wales.It is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales License.

Projekt NuGet je vedené dobrovolnické Dictator a spravuje komunity.The NuGet project is led by a Benevolent Dictator and managed by the community. To znamená komunity aktivně přispívá ke každodenní údržbu projektu, ale obecné strategické linie vychází podle dobrovolnické dictator.That is, the community actively contributes to the day-to-day maintenance of the project, but the general strategic line is drawn by the benevolent dictator. V případě neshody má dobrovolnické dictator poslednímu slovu.In case of disagreement, the benevolent dictator has the last word.

Je úloha dobrovolnické dictator řešení sporů v rámci komunity a ujistěte se, že se projekt průběh koordinovaným způsobem.It is the benevolent dictator’s job to resolve disputes within the community and to ensure that the project is able to progress in a coordinated way. Pak se úlohy od komunity a provede rozhodnutí dobrovolnické dictator prostřednictvím aktivního zapojení a příspěvek.In turn, it's the community’s job to guide the decisions of the benevolent dictator through active engagement and contribution.

Role a zodpovědnostiRoles and responsibilities

Existují čtyři role je zde popsáno: dobrovolnické Dictator, přispěvatelů, přispěvatelů a uživatelů.There are four roles described here: Benevolent Dictator, Committers, Contributors, and Users.

Dobrovolnické dictatorBenevolent dictator

Tým core NuGet je držitelem určené jako vedoucí projektu nebo dobrovolnické Dictator.The NuGet core team is self-appointed as Benevolent Dictator or project lead. Protože však komunity vždy má schopnost forku, tým je plně zodpovědět v komunitě.However, because the community always has the ability to fork, the team is fully answerable to the community. Vedoucí projektu se očekává komunity jako celek porozuměním snažit splnit jako řada konfliktní musí nejdříve, přitom zajistit, že projekt odolává v dlouhodobém horizontu.The project lead is expected to understand the community as a whole and strive to satisfy as many conflicting needs as possible, while ensuring that the project survives in the long term.

V mnoha směrech je role dobrovolnické dictator menší o dictatorship a další informace o diplomacii.In many ways, the role of the benevolent dictator is less about dictatorship and more about diplomacy. Klíč je zajistit, že jako projekt rozšíří, lidé mít vliv a komunity rallies za vizí toho, vedoucí projektu.The key is to ensure that, as the project expands, the right people are given influence over it and the community rallies behind the vision of the project lead. Úloha zájemce je pak k zajištění, že přispěvatelů (viz níže) dělat správná rozhodnutí jménem projektu.The lead’s job is then to ensure that the committers (see below) make the right decisions on behalf of the project. Obecně řečeno za předpokladu, přispěvatelů jsou v souladu s projektu strategie, vedoucí projektu jim umožní pokračovat, protože přejí.Generally speaking, as long as the committers are aligned with the project’s strategy, the project lead will allow them to proceed as they desire.

Kromě toho .NET Foundation pracovníky zvažte vedoucí projektu primární nebo první bod kontaktu pro NuGet pro účely obchodních operací včetně registrace domény a technické služby (například podepisování kódu).Additionally, .NET Foundation staff consider the project lead the primary or first point of contact for NuGet for purposes of business operations including domain registrations, and technical services (e.g. code-signing).

PřispěvatelůCommitters

Přispěvatelů jsou přispěvatelé, kteří provedli zachovaného cenné příspěvky NuGet a jmenuje dobrovolnické Dictator.Committers are contributors who have made sustained valuable contributions to NuGet and are appointed by the Benevolent Dictator. Jakmile jmenován, spoléhat přispěvatelů k psaní kódu přímo do úložiště i příspěvky z jiné obrazovky.Once appointed, committers are relied upon to both write code directly to the repository and screen the contributions of others. Přispěvatelů jsou často vývojáři, ale může přispívat jinými způsoby.Committers are often developers but can contribute in other ways.

Obvykle potvrzovatelem se zaměřuje na specifický aspekt projektu a přináší úrovně odborných znalostí a tím, že je nepřesahuje dodržování komunity a vedoucí projektu.Typically, a committer focuses on a specific aspect of the project, and brings a level of expertise and understanding that earns them the respect of the community and the project lead. Role potvrzovatelem není oficiální jeden, je jednoduše pozici, která se vlivní členové komunity předpokládají jako vyhledá vedoucí projektu jim pokyny a podporu.The role of committer is not an official one, it's simply a position that influential members of the community assume as the project lead looks to them for guidance and support.

Přispěvatelů mít žádná autorita, pokud jde o celkovou směr NuGet.Committers have no authority where the overall direction of NuGet is concerned. Avšak musí mazat vedoucí projektu.However, they do have the ear of the project lead. Jde potvrzovatelem úlohu tak, aby byl zájemce vědět potřebám a cílům kolektivní od komunity a usnadňují vývoj nebo vyvolat odpovídající příspěvků do projektu.It is a committer’s job to ensure that the lead is aware of the community’s needs and collective objectives, and to help develop or elicit appropriate contributions to the project. Často přispěvatelů disponují neformální kontrolu nad jejich konkrétní oblasti zodpovědnosti a jsou přiřazeny práva pro modifikaci přímo určité oblasti zdrojového kódu.Often, committers are given informal control over their specific areas of responsibility, and are assigned rights to directly modify certain areas of the source code. To znamená i když přispěvatelů mají explicitní oprávnění rozhodování, často najdou, že jsou jejich akce synonymní s použitím rozhodnutí provedených zájemce.That is, although committers do not have explicit decision-making authority, they will often find that their actions are synonymous with the decisions made by the lead.

ContributorsContributors

Přispěvatelé jsou členové komunity, kteří odesílají opravy NuGet.Contributors are community members who submit patches to NuGet. Tyto opravy mohou být jednorázová akce nebo nastanou v průběhu času.These patches may be a one-time occurrence or occur over time. Očekávání se, že přispěvatelé odeslání opravy, které jsou malé zpočátku i při pozdějším růstu větší při Přispěvatel, přispěvatelů a vedoucí projektu sestavili důvěra v kvalitní přispěvatele opravy.Expectations are that contributors submit patches that are small at first and grow larger when the contributor, committers, and the project lead have built confidence in the quality of a contributor's patches. Přispěvatelé jsou rozpoznány v dokumentu poznámky k verzi produktu přidružené.Contributors are recognized in the associated product release notes document.

Před první oprava přispěvatele do úložiště, se musí přihlásit Přispěvatel licenční smlouvy nebo smlouvy, přiřazení a .NET Foundation.Before a contributor’s first patch is put into the repository, they must sign a Contributor License Agreement or an assignment agreement to the .NET Foundation. Oprava může odeslání a popsaných ale nesmí mít ve skutečnosti zaměřuje na úložiště bez odpovídající doklady na místě.The patch can be submitted and discussed but it can’t actually be committed to the repository without the appropriate paperwork in place. Získat přispěvatele licenční smlouvy, pošlete žádost v e-mailu contributions@nuget.org .To obtain a contributor license agreement, please send a request in email to contributions@nuget.org.

Chcete-li Staňte přispěvatelem a odešlete žádost o přijetí změn do jedné z následujících databází:To become a contributor, submit a pull request to one of the following repositories:

Podrobný postup pro odeslání žádosti o přijetí změn se liší podle úložiště:The detailed process for submitting a pull request varies by repository:

UživateléUsers

Uživatelé jsou členové komunity, kteří je potřeba a použít NuGet, jako balíček uživatele a/nebo autoři.Users are community members who have a need for and use NuGet, as package consumers and/or authors. Uživatelé jsou nejdůležitější členové komunity: bez nich projektu by mít žádné účel.Users are the most important members of the community: without them, the project would have no purpose. Kdokoli může být uživatele. neexistují žádné zvláštní požadavky.Anyone can be a user; there are no specific requirements.

Uživatelé by měly k účasti v životě NuGet a co nejvíc komunity.Users should be encouraged to participate in the life of NuGet and the community as much as possible. Příspěvky uživatele povolit projektovým týmem, abyste Ujistěte se, že jejich jsou vyhovující potřebám uživatelů.User contributions enable the project team to ensure that they are satisfying the needs of those users. Běžné činnosti uživatele patří, ale nejsou omezeny na následující:Common user activities include but are not limited to the following:

 • Které podporuje pro použití projektuAdvocating for use of the project
 • Informuje vývojáře projektu silné a slabé stránky z hlediska nového uživateleInforming developers of project strengths and weaknesses from a new user’s perspective
 • Zajištění morální podpory (děkovného přejde dlouhou cestu)Providing moral support (a thank you goes a long way)
 • Zápis dokumentace a kurzyWriting documentation and tutorials
 • Vyplňte zpráv o chybách a žádosti o funkceFiling bug reports and feature requests
 • Účastní komunitní akce, jako je například bashes chybParticipating in community events, such as bug bashes
 • Účast na diskuse tabulí nebo fóraParticipating on discussion boards or forums

Uživatelé, kteří dál pokračovat s projektu a její komunita se často naleznou sami sebe stává čím dál tím víc součástí.Users who continue to engage with the project and its community will often find themselves becoming more and more involved. Tyto uživatele může poté přejděte k stát přispěvatele, jak je popsáno výše.Such users may then go on to become contributors, as described above.

Balíček po sobě za zvláštních okolnostíPackage succession under special circumstances

V unfortunate situaci, kdy držitel účtu NuGet je jejich vyřazení z funkce nebo zemřel, budete spolupracujeme s komunitou do balíčku, kde uvedeného účtu je jediným vlastníkem a balíček je publikovaný pod přidat odpovídající vlastníka/s OSI schválené licence.In the unfortunate situation where a NuGet account holder is incapacitated or deceased, we’ll work with the community to add appropriate owner/s to the package where the said account has sole ownership and the package is published under an OSI approved license. Požádat o vlastnictví musí nám pošlete následující dokumenty:To request ownership you must send us the following documents:

 1. Kopírovacích vaše ID vláda vydala fotografii.A photocopy of your government-issued photo ID.
 2. Jeden z následujících dokumentech prokázání stav předchozího vlastníka účtu:One of the following documents proving the previous account holder’s status:
  • Certifikát oficiální, vláda vydala smrti, pokud je předchozí držitel účtu zemřel, nebo,An official, government-issued death certificate if the previous account holder is deceased, or,
  • Certifikované dokument jako je například certifikát podepsaný službou lékařské professional starosti péči držitel nezpůsobilý účtu.A certified document such as a certificate signed by a medical professional in charge of the care of an incapacitated account holder.
 3. Jeden z následujících dokumentech prokázání vaše právo na vlastnictví:One of the following documents proving your right to ownership:
  • Manželství certificate znázorňující, že jste zbývající manželem vlastníka účtuMarriage certificate showing that you are the surviving spouse of the account holder,
  • Podepsané moci napájeníSigned power of attorney,
  • Kopie pojmenování jako prováděcí modul nebo příjemce, dokument se nebo vztah důvěryhodnostiCopy of a will or trust document naming you as executor or beneficiary,
  • Certifikát narození pro držitele účtu, pokud jste své nadřazené položky, nebo,Birth certificate for the account holder, if you are their parent, or,
  • Pokud jste zákonný vlastníka účtu opatrovníka doklady.Guardianship paperwork if you are a legal guardian of the account holder.

Pokud zjistíte, které je nutné vyvolání této zásady, odešlete nám e-mail na support@nuget.org s ID a verzi balíčku.If you find yourself in need of invoking this policy, please send us an email at support@nuget.org with the ID and version of the package.

TransparentnostTransparency

Vytváření komunity důvěryhodnost zásad správného řízení projektu open source je zásadní pro její úspěch.Building community trust in the governance of an open-source project is vital to its success. K tomuto účelu musí provést způsobem transparentní, otevřete rozhodování.To that end, decision making must be done in a transparent, open fashion. Diskuze o směr projektu je třeba provést veřejně.Discussion about the project’s direction must be done publicly. Měl by ji zachytit nikdy komunity zastihnout nepřipravené podle rozhodnutí dobrovolnické Dictator.The community should never be caught off-guard by a decision by the Benevolent Dictator. Kromě toho musí diskuze o rozhodnutích projektu archivovat tak, aby členové komunity by rozuměla celou historii rozhodnutí a jeho kontextu.Additionally, discussion about project decisions must be archived so that community members can understand the entire history of a decision and its context.