Spouštění tlačítek bttn toků od společnosti The Button Corporation (Preview)Run your flows bttns from The Button Corporation (Preview)

Svoje toky můžete aktivovat stisknutím tlačítka bttn (fyzické tlačítko vytvořené společností The Button Corporation).Trigger your flows by pressing a bttn (a physical button made by The Button Corporation). Stisknutím tlačítka bttn můžete například aktivovat tok, který provede tyto úlohy:For example, you can press a bttn that triggers a flow to perform these tasks:

 • kontaktuje helpdesk s informacemi o umístěnícontacts your helpdesk with location information
 • odešle e-mail vašemu týmusends an email to your team
 • zarezervuje místo v kalendářiblocks your calendar
 • znovu objedná provozní materiálreorders supplies

Důležité

Před použitím tlačítka bttn v toku je nutné ho zaregistrovat.You must register your bttn before you can use it in a flow.

Tip

Nakonfigurujte všechny vlastnosti tlačítka bttn, jako je název, umístění a e-mailová adresa, na webu bttn ještě před vytvořením toku.Configure all bttn properties such as name, location, and email address on the bttn website before you create your flow.

Tok můžete aktivovat také pomocí fyzického tlačítka Flic.You can also trigger a flow by using a Flic physical button.

PožadavkyPrerequisites

Vytvoření toku aktivovaného tlačítkem bttnCreate a flow that's triggered from a bttn

V tomto názorném postupu vytvoříme pomocí šablony helpdesku tok, který můžete aktivovat jediným stisknutím tlačítka bttn.In this walkthrough, we use a helpdesk template to create a flow that you can trigger with a single press of a bttn. Tok po spuštění vygeneruje žádost o podporu a odešle ji na helpdesk.When the flow runs, it generates a support request and then sends it to the helpdesk. Žádost o podporu poskytne helpdesku umístění místnosti, kde je potřeba pomoc.The support request provides the helpdesk with the location of the room where help is needed. Tento názorný postup ukazuje, jak takový tok vytvořit ze šablony. Můžete však použít i prázdnou šablonu, která vám poskytne úplnou kontrolu na všemi aspekty toku.This walkthrough demonstrates how to create this flow from a template, but you can use the blank template, which gives you full control over all aspects of your flow.

Pomocí jakékoli z těchto šablon můžete rychle vytvořit toky pro tlačítko bttn a propojit je mimo jiné se Zendeskem, Googlem nebo SharePoint:You can use any of these templates to quickly create flows for your bttn and connect to Zendesk, Google, and SharePoint, among others:

Zobrazit seznam šablon bttn

Tip: Pro účely tohoto názorného postupu dejte tlačítku bttn název, který představuje konferenční místnost v typické kancelářské budově.Tip: For the purposes of this walkthrough, give your bttn a name that represents a conference room in a typical office building.

Nastavení vašeho tlačítka bttn by se mělo podobat tomuto příkladu (z webu bttn):The settings for your bttn should resemble this example (from the bttn website):

Zobrazení nastavení bttn

Teď když je tlačítko bttn zaregistrované a nakonfigurované, pusťme se do vytváření toku.Now that you've registered and configured your bttn, let's get started creating our flow.

Přihlášení a výběr šablonySign in and select a template

 1. Přihlásit se k Power Automate.Sign into Power Automate.

  Přihlásit

  Poznámka: Jako alternativu můžete toky vytvářet v mobilní aplikaci Power Automate pro Android, iOS nebo Windows Phone.Note: As an alternative, you can create flows in the Power Automate mobile app for Android, iOS, or Windows Phone.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte bttn a vyberte ikonu hledání.Enter bttn into the search box, and then select the search icon.

  vyhledat

  Po výběru ikony hledání se zobrazí všechny šablony, které můžete použít s tlačítky bttn.After you select the search icon, all templates that you can use with bttns appear.

 3. Vyberte šablonu Use Bttn to call technical support for meeting room (Použít tlačítko bttn k zavolání technické podpory do jednací místnosti).Select the Use Bttn to call technical support for meeting room template.

  Šablona podpory

Autorizace Power Automate pro připojení k vašemu tlačítku bttnAuthorize Power Automate to connect to your bttn

 1. Pokud k tomu budete vyzváni, přihlaste se ke službám bttn a Office 365 Outlook. Tím se povolí zobrazení tlačítka Pokračovat.If prompted, sign into the bttn and the Office 365 Outlook services, which will enable the Continue button.

  Pověření

 2. Po přihlášení ke službě bttn autorizujte Power Automate pro použití s tlačítky bttn.When you sign into the bttn service, authorize Power Automate to use your bttns.

  Důležité: Pokud Power Automate neautorizujete pro použití s tlačítky bttn, nezobrazí se v Power Automate a nebude možné je odtud použít.Important: If you don't authorize Power Automate to use your bttns, you can't see or connect to them from Power Automate.

  Autorizace

 3. Po přihlášení k oběma službám vyberte Pokračovat.After you sign into both services, select Continue.

  Vyberte tlačítko pro pokračování

Vyberte tlačítko bttn, které aktivuje tokSelect the bttn that triggers the flow

 1. Na kartě When a bttn is pressed (Při stisknutí tlačítka bttn) otevřete seznam ID tlačítek bttn a vyberte tlačítko bttn, které chcete použít.In the When a bttn is pressed card, open the list of bttn IDs, and then select the bttn that you want to use.

  Výběr tlačítka bttn

  Váš tok by teď měl vypadat podobně jako v tomto příkladu.Your flow should now resemble this example.

  přehled toku

 2. Pojmenujte svůj tok a potom ho uložte výběrem Vytvořit tok.Give your flow a name, and then select Create flow to save it.

  Uložení toku

Testování toku a potvrzení výsledkůTest your flow and confirm results

 1. Stiskněte vaše tlačítko bttn.Press the button on your bttn.

 2. Zobrazte historii spuštění vašeho toku, abyste potvrdili, že se úspěšně spustil.View your flow's run history to confirm that it ran successfully.

  Historii spuštění můžete zkontrolovat na webu Power Automate nebo na mobilním zařízení.You can check run history on the Power Automate website or on your mobile device.

  Poznámka: Stav spuštění je nastaven na spuštěno, dokud někdo v e-mailu s žádostí o podporu nevybere Potvrdit.Note: The run status is set to running until someone selects Acknowledge in the support-request email.

 3. Můžete také zkontrolovat, že se e-mail odeslal týmu podpory.You can also confirm that the email was sent to the support team.

  Pokud jste postupovali podle nás, měl by e-mail podpory vypadat podobně jako v tomto příkladu:If you've followed along, the support email looks similar to this example:

  E-mail podpory

Řešení problémůTroubleshooting

 • Pokud se tok neaktivoval, přihlaste se na webu společnosti The Button Corporation a zkontrolujte, jestli se zaznamenávají aktivity tlačítka (stisknutí).If your flow wasn't triggered, sign into The Button Corporation's site and confirm whether the button activity (presses) are being recorded.
 • Můžete také zobrazit podrobnosti o aktivitě spuštění na webu Power Automate a zkontrolovat chybové zprávy.You can also drill into the run activity on the Power Automate site and check for error messages.

Další informaceMore information