Názor na uchazeče – uchazečeCandidate feedback sample

Ukázka formuláře názorů na uchazeče je vstupní formulář adaptivní karty, která je navržená pro shromažďování názorů během přijímacích pohovorů.The candidate feedback form sample is an Adaptive Card input form that's designed for collecting feedback during an interview loop. Doporučujeme ho používat se sdíleným tlačítkem okamžitého toku, které umožňuje komukoli v týmu poskytnout během přijímacího pohovoru názory na kandidáty.We recommend using this with a shared instant flow button to enable anyone on the team to provide feedback on candidates during an interview loop. Tento postup můžete rozšířit o zaznamenávání odpovědí do databáze nebo jiných požadovaných zdrojů dat, což vám umožní:Extend this by recording responses in a database or other desired data sources to support these additional opportunities:

 • Usnadnit revizi následných návrhů před dalším pohovorem s kandidátem.Facilitate the review of follow-up suggestions before the next session with the candidate.

 • Usnadnit kontrolu agregovaných dat po zaznamenání všech odpovědí.Facilitate aggregated data review after all responses are recorded.

 • Oznámit na konci tohoto procesu zástupci personálního oddělení počet hlasů pro/proti přijetí.Notify the human resources representative with the hire/no hire vote count at the end of the process

  Formulář názorů na uchazeče

Vstupy/výstupy a poznámkyInputs/Outputs and notes

Název dynamického tokenuDynamic Token Name Zástupný textPlaceholder Text Poznámky:Notes:
{acFullName}{acFullName} {acFullName}{acFullName} Zobrazovaný textDisplay text
{acComments}{acComments} {acComments}{acComments} Zobrazovaný textDisplay text
{acDecision}{acDecision} Výstup odpovědiResponse output
{acFollowUp}{acFollowUp} Výstup odpovědiResponse output
{
 "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
 "type": "AdaptiveCard",
 "version": "1.0",
 "body": [
  {
   "type": "TextBlock",
   "size": "Medium",
   "weight": "Bolder",
   "id": "Title",
   "text": "CANDIDATE FEEDBACK FORM",
   "horizontalAlignment": "Left"
  },
  {
   "type": "Input.Text",
   "placeholder": "{acFullName}",
   "style": "text",
   "isMultiline": false,
   "maxLength": 75,
   "id": "acFullName"
  },
  {
   "type": "Input.Text",
   "placeholder": "{acComments}",
   "style": "text",
   "isMultiline": true,
   "maxLength": 200,
   "id": "acComments"
  },
  {
   "type": "TextBlock",
   "size": "Medium",
   "weight": "Bolder",
   "text": "Decision",
   "horizontalAlignment": "Left",
   "separator": true
  },
  {
   "type": "Input.ChoiceSet",
   "id": "acDecision",
   "value": "1",
   "choices": [
    {
     "title": "Hire",
     "value": "Hire"
    },
    {
     "title": "No Hire",
     "value": "No Hire"
    }
   ],
   "style": "expanded"
  },
  {
   "type": "TextBlock",
   "text": "Suggest follow-up discussion regarding:",
   "weight": "Bolder"
  },
  {
   "type": "Input.ChoiceSet",
   "id": "acFollowUp",
   "isMultiSelect": true,
   "value": "",
   "choices": [
    {
     "title": "Past experience in the topic area",
     "value": "Experience"
    },
    {
     "title": "Inclusive behaviors and work ethics",
     "value": "Inclusivity"
    },
    {
     "title": "Ability to work without supervision",
     "value": "Independent"
    }
   ]
  }
 ],
 "actions": [
  {
   "type": "Action.Submit",
   "title": "Submit"
  }
 ]
}