Vlastní aktivity pracovních postupů Common Data Service (sestavení pracovních postupů)Custom Common Data Service workflow activities (workflow assemblies)

Poznámka

Microsoft Flow je nyní Power Automate.Microsoft Flow is now Power Automate. Další informace najdete na tomto blogu.For more information, see this blog.

Tento obsah bude v následujících dnech aktualizován tak, aby reflektoval změnu značky.This content will be updated to reflect the branding change in the coming days.

Common Data Service podporuje registraci a provádění vlastních aktivit pracovních postupů vedle předem připravených aktivit, které poskytuje Windows Workflow Foundation.Common Data Service supports the registration and execution of custom workflow activities in addition to the out-of-box activities provided by Windows Workflow Foundation.

Windows Workflow Foundation zahrnuje knihovnu aktivit, která poskytuje aktivity pro tok řízení, odesílání a přijímání zpráv, provádění paralelní práce a další aktivity.Windows Workflow Foundation includes an activity library that provides activities for control flow, sending and receiving messages, doing work in parallel, and more. Při vytváření aplikací, které splňují vaše obchodní potřeby, ale můžete potřebovat aktivity, které provádějí úlohy specifické pro danou aplikaci.However, to build applications that satisfy your business needs, you may need activities that perform tasks specific to that application. Aby to bylo možné, Windows Workflow Foundation podporuje vytváření vlastních aktivit pracovních postupů.To make this possible, Windows Workflow Foundation supports the creation of custom workflow activities.

Další informace: Vytvoření rozšíření pracovního postupuMore information: Create a workflow extension

Common Data Service Přehled pro vývojářeCommon Data Service Developer Overview

Vytváření modulů plug-inCreate a plug-in