Umožněte zákazníkům vyzkoušet si vaše toky v AppSourceLet customers test drive your flows on AppSource

Poznámka

Microsoft Flow je nyní Power Automate.Microsoft Flow is now Power Automate. Další informace najdete na tomto blogu.For more information, see this blog.

Tento obsah bude v následujících dnech aktualizován tak, aby reflektoval změnu značky.This content will be updated to reflect the branding change in the coming days.

Chcete předvést integraci vaší aplikace s Power Automate?Do you want to show off how your app integrates with Power Automate? Na webu AppSource.com teď nabízíme řešení Test Drive, pomocí kterých můžete sdílet integraci Power Automate se zákazníky a vytvořit tak podniku nové zájemce.We now Test Drive solutions on AppSource.com as a way for you to share Power Automate integration with customers, and generate leads for your business.

Co je řešení Test Drive?What is a Test Drive solution?

Řešení Test Drive umožňuje zákazníkům, aby si vyzkoušeli reálnou aplikaci bez nutnosti instalace.A Test Drive solution enables your customers to try out a real app without installing any applications. Zákazníci se jenom přihlásí na webu AppSource.com pomocí svého účtu Azure Active Directory (AAD) a spustí aplikaci ve webovém prohlížeči.Customers just sign into AppSource.com using their Azure Active Directory (AAD) account and run the app in a web browser. Bez řešení Test Drive si zákazníci mohou pouze o aplikaci přečíst nebo si přehrát video, které aplikaci popisuje.Without Test Drive, customers can only read about your app or watch a video that describes it. S řešením Test Drive získají lepší představu o tom, k čemu vaše řešení je a jaké funkce vaše aplikace má.With Test Drive, customers get a better idea of what your solution is and what functionality your app has. Navíc mají možnost si aplikaci opravdu vyzkoušet.And they have the experience of actually using the app. Zákazníci se nebudou moci podívat pod kapotu vaší aplikace, aby viděli, jak je vytvořená, takže vaše duševní vlastnictví je chráněno.Customers won't be able to look under the hood to see how your app is built, so your intellectual property is protected. Informace o zájemcích shromažďujeme a sdílíme je s vámi, abychom vám pomohli rozšířit firmu.We collect and share lead information with you to help you grow your business.

Jak se vytváří řešení Test Drive?How do I build a Test Drive solution?

Vytvoření aplikace pro řešení Test Drive je stejné jako vytvoření jakékoli jiné aplikace, musíte ale použít zdroj dat, ke kterému může uživateli být udělen přístup jen pro čtení.Building an app for a Test Drive solution is just like building any app, but you need to use a data source that the user can be granted access to as a read-only user. Používání zdroje dat, který je již nastaveno, bude znamenat, že si jej mohou bez problémů vyzkoušet. Úplné řešení, které nakonec distribuujete zákazníkům, bude zahrnovat zapisovatelná data, ale data pouze pro čtení fungují dobře pro řešení Test Drive.Using a data source that's already set up will mean there is zero friction for them to try it out. The full solution that you ultimately distribute to customers will include writable data, but read-only data works well for a Test Drive solution.

Vložení toku do produktuEmbed flow into your product

Jakmile budete mít zdroj dat, ke kterému můžete uživateli udělit přístup jen pro čtení, můžete do své aplikace vložit Power Automate.Once you have a data source that you can grant the user read-only access to, you can embed Power Automate into your application. Další informace o vkládání najdete tady.Read more about embedding here. Pravděpodobně budete chtít použít funkci hledání ke zvýraznění jedinečných šablon pro vaši aplikaci.You will likely want to use the search functionality to highlight templates that are unique to your application. Například pokud vaše aplikace vytváří data v Dynamics 365, můžete zvýraznit šablonu Dynamics 365, která načte data a následně odešle e-mail uživateli.For example, if your application creates data in Dynamics 365, you can highlight a Dynamics 365 template that pulls data and then sends an email to the user.

Jak se přidává řešení Test Drive na webu AppSource.com?How do I list my Test Drive solution on AppSource.com?

Teď, když je vaše aplikace připravena, je čas ji publikovat na webu AppSource.com.Now that your app is ready, it's time to publish it to AppSource.com. Tento proces zahájíte vyplněním formuláře žádosti na webu flow.microsoft.com.In order to start this process, please complete the application form on flow.microsoft.com. Po podání žádosti obdržíte e-mail s pokyny k odeslání aplikace k publikování na webu AppSource.com.Once you apply you will receive an email with instructions on how to submit your app to be published on AppSource.com.