Seznámení s aplikací Power AutomateGet started with Power Automate

VítejteWelcome! Co můžete očekávat od Power Automate?What can you expect from Power Automate? Tady je pár příkladů, co můžete provádět:Here are a few examples of what you can do:

 • Automatizace obchodních procesůAutomate business processes
 • Posílat automatické připomínky pro úkoly po termínuSend automatic reminders for past due tasks
 • Přesouvat obchodní data mezi systémy podle plánuMove business data between systems on a schedule
 • Připojit se k téměř 300 zdrojům dat nebo k libovolnému veřejně dostupnému APIConnect to almost 300 data sources or any publicly available API
 • Můžete dokonce automatizovat úkoly na místním počítači, například výpočetní data v Excelu.You can even automate tasks on your local computer like computing data in Excel.

Představte si ušetřený čas, jakmile automatizujete opakující se ruční úkoly prostým zaznamenáním kliknutí myší, stisků kláves a kopírováním kroků vložení z plochy.Just think about time saved once you automate repetitive manual tasks simply by recording mouse clicks, keystrokes and copy paste steps from your desktop! Výsostnou vlastností Power Automate je automatizace.Power Automate is all about automation.


Pro koho je určeno řešení Power Automate?Who is Power Automate for?

Jaké dovednosti potřebujete?What skills do you need to have? Automatizované procesy může pomocí platformy Power Automate vytvářet kdokoli od běžného obchodního uživatele po IT profesionály bez použití kódu / s minimem kódu.Anyone from a basic business user to an IT professional can create automated processes using Power Automate's no-code/low-code platform.

Z čeho plynou výhody Power Automate pro průmyslová odvětví?What industries can benefit from Power Automate? Podívejte se, jak některé společnosti implementovaly řešení Power Platform pomocí Power Automate v:Check out how some companies implemented Power Platform solutions using Power Automate in:

Podívejte se na příklady z vašeho oboruFind examples from your industry

Prvním krokem při vytváření automatizace je registrace, nebo, pokud již máte účet u Power Automate, přihlášení.The first step in creating an automation is to sign up, or, if you already have an account with Power Automate, sign in.

Typy tokůTypes of flows

V následující tabulce se dozvíte více o typech toků, které můžete vytvořit, aby vám pomohly řešit vaše případy použití.See the following table to learn more about the types of flow that you can build to help address your use cases.

Typ tokuFlow type Případ použitíUse case Cíl automatizaceAutomation target
Automatizované tokyAutomated flows Vytvoření automatizace, která je vyvolána událostí, jako je doručení e-mailu od konkrétní osoby nebo zmínka o vaší společnosti na sociálních médiích.Create an automation that is triggered by an event such as arrival of an email from a specific person, or a mention of your company in social media. Konektory pro cloudové nebo místní služby propojují vaše účty a umožňují jim spolu komunikovat.Connectors for cloud or on-premises services connect your accounts and enable them to talk to each other.
Okamžité tokyInstant flows Zahájení automatizace kliknutím na tlačítko.Start an automation with a click of a button. Automatizaci opakujících se úkolů můžete provádět z počítače nebo mobilních zařízení.You can automate for repetitive tasks from your Desktop or Mobile devices. Například okamžitě poslat připomenutí týmu stisknutím tlačítka z mobilního zařízení.For example, instantly send a reminder to the team with a push of a button from your mobile device. Široká škála úkolů, jako je žádost o schválení, akce v řešeních Teams nebo SharePoint.Wide range of tasks such as requesting an approval, an action in Teams or SharePoint.
Naplánované tokyScheduled flows Naplánování automatizace, jako je každodenní nahrávání dat do služby SharePoint nebo databáze.Schedule an automation such as daily data upload to SharePoint or a database. Úkoly, které je třeba automatizovat podle plánu.Tasks that need to be automated on a schedule.
Toky obchodních procesůBusiness process flows Zajistí, že všichni ve vaší společnosti postupují stejným zůsobem tím, že určíte soubor kroků, které budou lidé následovat.Ensure that everyone in your company follows the same process by defining a set of steps for people to follow. Lidské procesy, jako jsou žádosti služeb zákazníkům, schvalování, vývoj IT, ...Human processes such as customer service requests, approvals, IT development,...
Toky uživatelského rozhraníUI flows Zaznamenání kliknutí a stisknutých kláves v desktopových a webových aplikacích a automatizace přehrávání ručních kroků ve starším softwaru.Record clicks and keyboard strokes from your Desktop and Web applications and automate the playback of manual steps on legacy software. Desktopové a webové aplikace, které nemají k dispozici rozhraní API pro automatizaciDesktop and Web applications that do not have APIs available for automation.

Co je na úvodní stránceCheck out the start page

Na úvodní stránce pro Power Automate si můžete prohlédnout různé šablony a přečíst si o základních funkcích Power Automate.On the start page for Power Automate, you can explore a diverse set of templates and learn about the key features for Power Automate. Můžete získat rychlý přehled o tom, co je možné a jak vám může Power Automate pomáhat při vaší práci i v životě.You can get a quick sense of what's possible and how Power Automate could help your business and your life.

Každý šablona má svůj konkrétní účel.Each template is designed for a specific purpose. Najdete tady například šablony pro poslání textové zprávy, když vám pošle e-mail váš nadřízený, přidání potenciálních zákazníků z Twitteru do Dynamics 365 nebo zálohování souborů.For example, there are templates for sending you a text message when your boss emails you, adding Twitter leads to Dynamics 365, or backing up your files. A tyto šablony jsou jen špičkou ledovce.These templates are just the tip of the iceberg. Jejich smyslem je inspirovat vás, abyste si vytvářeli vlastní toky pro konkrétní procesy, které potřebujete.They're intended to inspire you to create customized flows for the exact processes you need.

Vytvoření prvního tokuCreate your first flow

 1. Vyberte šablonu, která se vám hodí.Select a template that's useful for you. Jednoduchá šablona je třeba šablona pro zasílání každodenních připomenutí na e-mail:A simple template is Get daily reminders in Email:

  Šablona pro každodenní připomenutí

 2. Zvolte Pokračovat.Select Continue.

  Vytvoření propojení

 3. Zadejte e-mailové adresy, na které se budou odesílat každodenní připomenutí.Enter the email addresses to which the daily reminder will be sent. Dál zadejte text připomenutí.Next, enter the reminder message. Nakonec vyberte Vytvořit tok a potom ověřte, že tok běží podle očekávání.Finally, select Create flow, and then verify that your flow is running as expected.

  Zadání přihlašovacích údajů pro připojení

  Poznámka

  Můžete si projít podmínky, které aktivují tok, a akce, které z této události vyplývají.You can explore the conditions that trigger the flow and the action that results from that event. Pohrajte si s nastavením, abyste si tok osvojili,Play around with the settings to make the flow your own. a zkuste i přidat nebo odstranit některé akce.You can even add or delete actions.

 4. Vyberte Hotovo.Select Done.

V tomto kurzu se dozvíte více o vytváření toků ze šablon.Follow this tutorial to learn more about creating flows from templates.

Kreativní přístupGet creative

Po vytvoření prvního toku ze šablony můžete využít kterýkoli z více než 380 zdrojů dat, které Power Automate podporuje, a vytvářet vlastní toky úplně od začátku.Now that you've created your first flow from a template, use any of the more than 380 data sources that Power Automate supports to create your own flows from scratch.

Sestavení toku

Při vytváření toku úplně od začátku řídíte celý pracovní postup.When you create a flow from scratch, you control the entire workflow. Tady je pár nápadů, které vám pomůžou začít:Here are a few ideas to get your started:

Prohlédnutí kóduPeek at the code

K tomu, abyste mohli vytvářet toky, nemusíte být vývojáři. Power Automate nabízí funkci Prohlédnout kód, která umožňuje každému podívat se blíže na kód, který se vygeneroval pro všechny akce a triggery v toku.You don't need to be a developer to create flows; however, Power Automate does provide a Peek code feature that allows anyone to take a closer look at the code that's generated for all actions and triggers in a flow. Prohlédnutí kódu vám umožní lépe porozumět datům, která triggery a akce používají.Peeking at the code could give you a clearer understanding of the data that's being used by triggers and actions. Pokud si chcete prohlédnout kód, který se v návrháři Power Automate vygeneroval pro vaše toky, postupujte takto:Follow these steps to peek at the code that's generated for your flows from within the Power Automate designer:

 1. V pravém horním rohu libovolné akce nebo triggeru vyberte položku nabídky ....Select the ... menu item at the top right corner of any action or trigger.

 2. Vyberte Prohlédnout kód.Select Peek code.

  Prohlédnout kód

 3. Všimněte si úplné reprezentace JSON akcí a triggerů.Notice the full JSON representation of the actions and triggers. Zahrnuje všechny vstupy, například přímo zadaný text a použité výrazy.This includes all inputs, such as the text you enter directly, and expressions used. Můžete tady vybrat výrazy a pak je vložit do editoru výrazů Dynamický obsah.You can select expressions here and then paste them into the Dynamic Content expression editor. To vám také umožní ověřit, že se v toku nacházejí očekávaná data.This can also give you a way to verify the data you expect is present in the flow.

  Prohlédnout kód

Snadné vyhledání tokůFind your flows easily

Až zahájíte opravdovou tvůrčí práci s toky, může nastat situace, že budete mít mnoho vytvořených toků.When your creative juices start flowing, you might create many flows. Nemějte obavy, vyhledání požadovaného toku je snadné – pomocí vyhledávacího pole na obrazovce Moje toky, Toky týmu, Připojení nebo Řešení můžete jednoduše zobrazit jenom toky, které odpovídají hledaným výrazům, které zadáte.Don't worry, finding your flows is easy - just use the search box on the My flows, Team flows, Connections, or Solutions screen to display only flows that match the search terms you enter.

Filtrování nebo vyhledání toků

Poznámka

Vyhledávací filtr najde jenom toky, které se načetly na danou stránku.The search filter only finds flows that have been loaded into the page. Pokud požadovaný tok nenajdete, zkuste v dolní části stránky vybrat možnost Načíst další.If you don't find your flow, try selecting Load more at the bottom of the page.

Příjem oznámení o chybáchGet notifications when something's wrong

Pomocí centra oznámení Power Automate (nachází se v pravé horní části návrháře) můžete rychle zobrazit seznam toků, ve kterých nedávno došlo k chybě.Use the Power Automate notification center (located at the top right of the designer) to quickly see a list of flows have failed recently. Centrum oznámení zobrazuje číslo udávající počet toků, ve kterých nedávno došlo k chybě.The notification center displays a number that indicates the number of flows that failed recently.

Z centra oznámení můžete přejít na stránku Aktivita Power Automate, která zobrazuje všechny toky, které se nedávno spustily, odeslaly oznámení nebo ve kterých došlo k chybě.From the notification center, you can navigate to the Activity page of Power Automate to see all your flows that recently ran, sent notifications, or failed.

Centrum oznámení

Použití mobilní aplikaceUse the mobile app

Stáhnout mobilní aplikaci pro Power Automate Android, iOS nebo Windows Phone.Download the Power Automate mobile app for Android, iOS, or Windows Phone. Pomocí této aplikace můžete sledovat aktivitu toku, spravovat toky a vytvářet toky ze šablon.With this app, you can monitor flow activity, manage your flows and create flows from templates.

Jsme zde, abychom vám pomohli.We're here to help

S potěšením chceme sledovat, co s Power Automate děláte, a chceme se ujistit, že pro to máte skvělé podmínky.We're excited to see what you do with Power Automate, and we want to ensure you have a great experience. Nezapomeňte se podívat na naše výukové kurzy s asistencí a připojit se k naší komunitě, kde se můžete ptát na všechno, co vás zajímá, a sdílet svoje nápady.Be sure to check out our guided learning tutorials and join our community to ask questions and share your ideas. Obraťte se na podporu, pokud narazíte na problémy.Contact support if you run into any issues.