Správa toků v Power Automate z telefonuManage flows in Power Automate from your phone

Zobrazte seznam všech toků, které jste vytvořili, a pro každý tok zobrazte jeho události a akce, povolte ho nebo zakažte a zkoumejte jeho historii spuštění.View a list of all flows that you created and, for each flow, view its events and actions, enable or disable it, and explore its run history.

PředpokladyPrerequisites

 • Nainstalujte mobilní aplikaci Power Automate pro Android, iOS nebo Windows Phone na podporovaném zařízení.Install the Power Automate mobile app for Android, iOS, or Windows Phone on a supported device. Na obrázcích v tomto tématu se uvádí verze aplikace pro iPhone, ale grafika v systému Android nebo Windows Phone vypadá podobně.The graphics in this topic reflect the iPhone version of the app, but the graphics on Android and Windows Phone look similar.
 • Pokud ještě nemáte tok, můžete ho vytvořit na webu pro Power Automate.If you don't already have a flow, create one on the website for Power Automate. Aby bylo testování snadnější, použijte takový, který můžete aktivovat sami, abyste nemuseli čekat na externí událost.For easier testing, use one that you can trigger yourself instead of waiting for an external event.

Tok v tomto kurzu se spustí, když dostanete e-mail z konkrétní adresy:The flow in this tutorial runs when you receive mail from a specific address:

Aktivace toku při přijetí e-mailu z konkrétní adresy

Pro testování můžete nakonfigurovat tok s vaši osobní e-mailovou adresou, a až bude tok připravený ke skutečnému použití, s jinou adresou (například adresou vašeho nadřízeného).You could configure such a flow with your personal email address for testing and a different address (for example, your manager's) when the flow is ready for real use.

Při spuštění tok odešle na váš telefon vlastní nabízené oznámení s následující syntaxí:When the flow runs, it sends a custom push notification, with this syntax, to your phone:

Odeslání zprávy do Slacku

Poznámka: Můžete také sledovat aktivitu toku z mobilní aplikace.Note: You can also monitor flow activity from the mobile app.

Správa tokuManage a flow

 1. Otevřete mobilní aplikaci a pak v dolní části obrazovky klepněte na Moje toky, abyste vypsali všechny toky.Open the mobile app, and then tap My flows at the bottom of the screen to list all your flows.

  Každá položka zobrazuje název toku, ikony pro jeho události a akce, čas, kdy se naposledy spustil, a ikonu, která označuje, jestli bylo poslední spuštění úspěšné.Each entry shows the name of the flow, icons for its events and actions, the time when it ran most recently, and an icon that indicates whether the most recent run succeeded.

  Seznam toků

 2. Klepnutím na tok zobrazíte možnosti pro jeho správu.Tap a flow to show options for managing it.

  Možnosti pro správu toku

 3. Tok povolíte nebo zakážete klepnutím na přepínač Povolit tok.Tap the Enable flow toggle to enable or disable the flow.

 4. Klepnutím na See flow (Zobrazit tok) zobrazíte události a akce pro tento tok. Každou událost nebo akci můžete klepnutím rozbalit a pak klepnout na Zpět.Tap See flow to show the events and actions for that flow, tap each event or an action to expand it, and then tap Back.

  Události a akce pro tok

 5. Klepnutím na Historie spuštění zobrazíte úspěšné toky, neúspěšné toky nebo obojí.Tap Run history to show the flow's successes, failures, or both.

  Seznam spuštění

 6. Klepnutí na spuštění ukáže, jestli každá událost a akce proběhla úspěšně, a pokud ano, kolik času (v sekundách) to trvalo.Tap a run to show whether each event and action succeeded and, if so, how much time (in seconds) it took.

  Podrobnosti o spuštění