Odeslání šablony do galerie Power AutomateSubmit a template to the Power Automate gallery

Odešlete šablonu toku do galerie šablon pro Power Automate.Submit a flow template to the gallery of templates for Power Automate. Šablony pomáhají uživatelům nejen snadněji vytvářet toky, ale také představit si další scénáře, ve kterých se toky dají využít.Templates help people not only to create flows more easily but also to imagine additional scenarios that would benefit from a flow.

 1. Na stránce Moje toky vyberte pro tok tlačítko se třemi tečkami (...).On the My Flows page, select the ellipsis (...) for a flow.

  Tlačítko se třemi tečkami

 2. V zobrazené nabídce vyberte Podrobnosti.Select Details in the menu that appears.

 3. Vyberte Další (Více) a pak v nabídce, která se zobrazí, vyberte Odeslat jako šablonu.Select More, and then select Submit as template in the menu that appears.

  Kontextová nabídka

  Odeslat můžete jenom toky, které se od posledního uložení nejméně jednou úspěšně spustily:You can only submit flows that have run successfully at least once since the last save:

  Tlačítko se třemi tečkami

 4. Zadejte smysluplný název, výstižný popis scénáře, který vaše šablona pomůže automatizovat, největší výhodu, počet uživatelů, počet spuštění a kategorie, které se na tuto šablonu vztahují.Specify a meaningful title, a clear description of the scenario that your template will help automate, the biggest benefit, the number of users, number of runs, and the categories that apply for the template.

  Možnosti šablon

 5. Vyberte položku Odeslat.Select Submit.

  Tým Power Automate vaši šablonu ověří a případně upraví.The Power Automate team verifies and possibly modifies your template. Pokud tým vaši šablonu schválí, zobrazí se v galerii šablon pro Power Automate.If the team approves your template, it appears in the gallery of templates for Power Automate.