Použití WinAutomation společnosti Softomotive s toky uživatelského rozhraníUse Softomotive's WinAutomation with UI flows

Zde je několik tipů, než začnete používat WinAutomation s toky uživatelského rozhraní.Here are some tips before you start using WinAutomation with UI flows.

 1. Vaše obsluhovaná licence RPA pro Power Automate (placená nebo zkušební) vám dává plný přístup k WinAutomation.Your Power Automate Attended RPA license (paid or trial) gives you full access to WinAutomation. Tento dokument vás provede spuštěním procesů WinAutomation pomocí Power Automate.This document will guide you through getting WinAutomation Processes running with Power Automate.

 2. Automatizační skripty v WinAutomation jsou nazývány Procesy.Automation scripts in WinAutomation are called Processes. V Power Automate se automatizační skripty nazývají toky nebo  toky uživatelského rozhraní.In Power Automate, automation scripts are called flows or UI flows.

 3. Před vytvořením procesu WinAutomation zkontrolujte  seznam konektorů, abyste zjistili, jestli aplikace, kterou chcete automatizovat, už má konektor.Before you create a WinAutomation Process, check the list of connectors to see if the application you want to automate already has a connector. Pokud ano, zvažte vytvoření toku namísto toku uživatelského rozhraní.If it does, consider creating a flow instead of a UI flow. Můžete také vytvořit vlastní konektor.You might also build your own connector. Obecně konektory založené na API poskytují celkově lepší zážitek než automatizace uživatelského rozhraní, pokud jde o škálovatelnost, spolehlivost a nižší náklady.In general, API-based connectors provide a better overall experience than UI automation in terms of scalability, reliability, and lower cost.

 4. Existující licencovaní uživatelé WinAutomation se mohou dozvědět více na stránce podpory SoftomotiveExisting WinAutomation licensed users can learn more at Softomotive's support page

PožadavkyPrerequisites

Ke spuštění WinAutomation jako součásti Power Automate budete muset:To run WinAutomation as part of Power Automate, you will need to:

 1. Zajistit, aby váš stroj splňoval požadavky na toky uživatelského rozhraní.Ensure your machine meets the requirements for UI flows.

 2. Nainstalovat aplikaci Toky uživatelského rozhraní a poté nainstalovat a nakonfigurovat místní bránu dat.Install the UI flows app, and then install and configure the on-premises data gateway.

Důležité

Pro zaznamenávání, testování nebo spouštění automatizace uživatelského rozhraní potřebujete nejnovější verzi WinAutomation a toků uživatelského rozhraní.You must have the latest version of WinAutomation and UI flows to record, test, or run UI automation.

LicencováníLicensing

Musíte mít plán Power Automate na uživatele s obsluhovanou RPA pro použití toků uživatelského rozhraní a WinAutomation.You need to have a Power Automate Per user plan with attended RPA to use UI flows and WinAutomation. Pokud nemáte placený plán, můžete začít používat bezplatnou zkušební verzi tak, že přejdete na Power Automate.If you don't have a paid plan, you can start a trial by going to Power Automate.

 

Nainstalovat WinAutomationInstall WinAutomation

 1. Stáhnout instalační program WinAutomation.Download the WinAutomation installer.

 2. Spustěte soubor WinAutomationSetup.exe .Run the WinAutomationSetup.exe file. Tento soubor je pravděpodobně ve vašem adresáři  Stažené soubory.This file is likely in your Downloads folder.

 3. Dokončete instalaci podle pokynů instalačního programu WinAutomation.Follow the instructions in the WinAutomation installer to complete the installation. Během instalace zajistěte, že je Typ licence nastaven na Microsoft Power Automate.During installation, ensure the License Type is set to Microsoft Power Automate.

Přihlášení k WinAutomationSign-in to WinAutomation

 1. Po dokončení instalace spusťte konzoli WinAutomation z nabídky Start systému Windows.After the installation completes, start the WinAutomation Console from the Windows start menu.

 2. Aplikace se spustí a vyzve vás k přihlášení.The application will start and prompt you to login. Zadejte přihlašovací údaje uživatele, které používáte pro Power Automate.Enter the user credentials you use for Power Automate. Pokud nemáte platnou licenci, zobrazí se tato chybová zpráva.If you don’t have a valid license, you will see this error message. Můžete také navštívit  stránku s ceníkem a dozvědět se více o této licenci nebo získat zkušební licenci.You can also visit the pricing page to learn more about this license or to get a trial license.

  Chyba licence

  Důležité

  Budete potřebovat správce klienta, aby udělil souhlas k použití vašeho pracovního nebo školního účtu Power Automate s WinAutomation.You will need your tenant administrator to grant consent to use your Power Automate Work or School account with WinAutomation. Za tímto účelem musí váš správce nainstalovat WinAutomation, přihlásit se pomocí účtu správce klienta a udělit souhlas.For that, your admin needs to install WinAutomation, sign in with their tenant administrator account, and then grant consent.

  Žádost o oprávnění

 3. Když jste během přihlášení požádáni o vytvoření hlavního klíče, vytvořte jej.When you asked to create a Master key during sign in, create one.

 4. Jakmile se přihlásíte, uvidíte konzoli WinAutomation s několika příklady procesů.Once signed in, you will see the WinAutomation console with a few example Processes. Chcete-li začít, přejděte na Možnosti > Nápověda > Začínáme, a poté si prohlédněte několik příkladů vytváření jednoduchých procesů nebo se podívejte na informace v části Dokumenty WinAutomation: Sestavení jednoduchého procesu.To get started, go to Options > Help > Getting Started, and then go through a few examples of creating simple Processes or check out information from WinAutomation docs: Building a Simple Process. Můžete se dozvědět více v části Kurzy WinAutomation pro začátečníky.You can learn more from WinAutomation getting started tutorials.

Nyní můžete vytvořit vlastní procesy WinAutomation a místně je testovat.You can now create your own WinAutomation Processes and test them locally.

Spuštění procesů WinAutomation z Power AutomateRun WinAutomation Processes from Power Automate

 1. Po vytvoření procesu automatizace ve WinAutomation jej můžete spustit z toku v Power Automate prostřednictvím obsluhovaných nebo neobsluhovaných toků uživatelského rozhraní (desktop).Once you have created your automation Process in WinAutomation, you can run it from a flow in Power Automate through UI flows (desktop) attended or unattended. (Poznámka: Chcete-li se dozvědět více o vytváření a spuštění toků uživatelského rozhraní, přejděte sem.)(Note: to learn more about creating and running UI flows, please go here.)

 2. Vytvoření nového toku desktopového uživatelského rozhraní.Create a new desktop UI flow. Odstraňte výchozí první krok „Nahrát aplikaci“.Delete the default first step of “Record app”.

  Odstraňte krok aplikace záznamu

 3. Vyberte Nový krok, vyberte WinAutomation a poté vyberte akci Spustit WinAutomation (náhled).Select New step, select WinAutomation, and then select the Run WinAutomation (preview) action.

  Výběr akce Spustit WinAutomation

 4. Na akrtě Spustit WinAutomation (náhled) vyplňte cestu k procesu a všechny volitelné argumenty příkazového řádku pro proces WinAutomation, který chcete spustit.In the Run WinAutomation (preview) card, fill in the Process Path and any optional command line arguments for the WinAutomation Process that you want to run.

  Karta WinAutomation

Poznámka

Procesy WinAutomation musíte vytvořit a uložit místně.You must create and store WinAutomation Processes locally. Cesta k procesu je cesta rozlišující malá a velká písmena v konzoli WinAutomation pro proces ze základního adresáře Moje procesy v podokně Složky na levé straně.Process Path is a case-sensitive path in the WinAutomation Console for the Process, from a base directory of My Processes in the Folders Pane on the left side. Pokud jste proces umístili do podsložky, budete muset tyto informace zahrnout do ProcessPath.If you have put the Process in a subfolder, you will need to include that information in the ProcessPath. Nedávejte uvozovky kolem cesty procesu.Don’t put quotes around the Process Path.

Tip

V cílové cestě k procesu WinAutomation a argumentech z tokuk Power Automate můžete použít toky uživatelského rozhraní a dynamický obsah.You can use UI flows inputs and Dynamic content in the target WinAutomation Process path and arguments from Power Automate flow.

 1. Nyní můžete uložit a vyzkoušet svůj tok uživatelského rozhraní a zjistit, jak spustí proces WinAutomation.You can now save and test your UI flow to see how it launches the WinAutomation Process.

 2. Pak můžete přidat tok uživatelského rozhraní do toku.You can then add the UI flow into a flow. Můžete se dokonce připojit k jiným konektorům Power Automate a triggerů.You can even connect to other Power Automate connectors and triggers.

 3. Poté můžete vybrat  obsluhovaný nebo bez obsluhy jako typ běhu.You can then select attended or unattended as the run type.

  Tip

  Ve vašem procesu WinAutomation můžete použít akci Získat argumenty příkazového řádku k načtení argumentů příkazového řádku.In your WinAutomation Process, you can use the Get Command Line Arguments action to retrieve the command line arguments. Argumenty jsou v poli.The arguments are in an array. Použijte jejich index k odkazu na každý argument.Use their index to reference each argument.

  Důležité

  Nepředávejte citlivý text, například hesla, prostřednictvím argumentů příkazového řádku.Do not pass sensitive text such as passwords through the command line arguments.

  Důležité

  Pokud spuštíte toky uživatelského rozhraní v bezobslužném clusteru, zajistěte, že je nástroj WinAutomation nainstalován na všech počítačích, na kterých je kopírován cílový proces.If you’re running UI flows on an unattended cluster, ensure that WinAutomation is installed on all machines on which the target Process is copied. Další informace o zúčastněných a bezobslužných tokech uživatelského rozhraní získáte kliknutím zde.For more information on attended and unattended UI flows, click here.

 4. Můžete uložit a poté spustit tok a podívat se, jak spouští proces WinAutomation.You can save and then run the flow and see it launch the WinAutomation Process. Tok uživatelského rozhraní se vrátí po dokončení procesu WinAutomation.The UI flow will return after the WinAutomation Process run completes. Můžete zobrazit výsledky běhu z Power Automate.You can view the run results from Power Automate. Pokud se proces nezdaří, zobrazí se také chybové zprávy.If the Process fails, you can see the error messages as well.

  Tip

  Pokud dostanete výjimky, možná nemáte nainstalované nejnovější toky uživatelského rozhraní.If you get exceptions, you may not have the latest UI flows installed. Nainstalujte nejnovější toky uživatelského rozhraní.Install the latest UI flows.

 5. Jestli chcete, aby nástroj WinAutomation zachytil screenshot v případě selhání procesu, proveďte následující:If you want WinAutomation to capture a screenshot when a Process fails, do the following:

 6. Z konzole WinAutomation klikněte pravým tlačítkem na proces a vyberte „Upravit vlastnosti procesu“.From the WinAutomation Console, right click on a Process, select "Edit Process's Properties". Přejděte na kartu „Zpracování chyb“ a vyberte „Přepsat výchozí možnosti“.Go to the "Error Handling" tab and choose "Override Default Options". Klikněte na „Přidat screenshot do protokolů“ a uložte.Click "Add screenshot to logs" and save. Nyní, pokud proces selže, můžete si prohlédnout snímek pořízený za běhu z podrobností o běhu uživatelského rozhraní Power Automate.Now if a Process fails, you can view the screenshot captured at runtime from the Power Automate UI flow run details. Další informace o vlastnostech procesu viz Dokumenty WinAutomation: Vlastnosti procesu.For more information on Process properties, see WinAutomation docs: Process Properties.  

  Obrazovka vlastnosti procesu

V současné době musíte použít jisté kroky WinAutomation k zápisu výsledků a výstupů z procesu do souboru v cloudové sdílené složce nebo odeslat výsledky e-mailem. Pak můžete použít konektory z Power Automate pro přístup k těmto výsledkům a jejich použití.Currently you have to use certain WinAutomation steps to write results and outputs from the process into a file in the cloud share or email the results out. Then you can use connectors from Power Automate to access and use those results.

Jak získat zkušební licenci RPAHow to obtain an RPA trial license

Přihláste se do Power Automate a poté vyberte kartu Toky uživatelského rozhraní v Moje toky.Log in to Power Automate then selecting the UI flows tab under My flows. Uvidíte zkušební dialog, ze kterého můžete zahájit zkušební verzi.You'll see the trial dialog from which you can start the trial.

Zahajte zkušební verzi nebo si zakupte licenci

Pokud již máte zaplacený program nebo jste dříve použili zkušební verzi, nemůžete zahájit novou zkušební verzi.If you already have a paid plan or you used a trial previously, you cannot start a new trial. V takovém případě budete muset požádat svého správce, aby koupil nebo spustil zkušební verzi Power Automate Plán dle uživatele s obsluhovanou RPA.In this case, you will need to ask your administrator to buy or start a trial of the Power Automate Per user plan with attended RPA. Mohou provést nákup tím, že přejdou na  Fakturace > Nákup služeb v administrátorském centru Microsoft 365 a poté vyhledeají správný plán.They can make the purchase by going to Billing > Purchase services in the Microsoft 365 admin center, and then searching for the right plan.

Na uživatelský plán s obsluhovanou RPA

Nakonec, jakmile si zakoupí plán nebo získají bezplatnou zkušební verzi, musí tento plán přiřadit uživateli.Finally, once they have purchased a plan or gotten the free trial, they need to assign that plan to a user.

Důležité

Přiřazení plánu uživateli může trvat několik minut, než bude přiřazení účinné.When you assign a plan to a user, it may take few minutes before the assignment becomes effective.

Poradce při potížích s licencováním WinAutomationTroubleshooting WinAutomation licensing issues

Pokud se vám během spuštění WinAutomation zobrazí chyby licencování, ujistěte se, že přihlášený uživatel má platnou licenci RPA pro Power Automate.If you are receiving licensing errors during the launch of WinAutomation, ensure the user you’re logging in as has a valid Power Automate RPA license. Chcete-li to potvrdit:To confirm this:

 1. Předěte na Power Automate a přihlaste se.Go to Power Automate and sign in.

 2. Na levém navigačním panelu vyberte Moje toky.Select My flows on the left navigation bar.

 3. Na stránce vpravo vyberte toky uživatelského rozhraní.Select UI flows on the page on the right. Měli byste vidět, že můžete vytvořit nové toky uživatelského rozhraní, pokud máte správnou licenci.You should see you can create new UI flows there if you have the correct license.

 4. Možná budete muset zahájit zkušební verzi nebo požádat správce, aby to provedl.You may need to start a trial or ask your administrator to do it.

  Poznámka

  Licence se ukládá do mezipaměti, když uživatelé spustí WinAutomation při připojení k internetu.The license is cached when users launch WinAutomation while connected to the Internet.

K obnovení licenčních informací uložených nástrojem WinAutomation můžete odstranit následující soubor: %localappdata%\Softomotive\WinAutomation\msalcache.bin3.To reset the license information stored by WinAutomation, you can delete the following file: %localappdata%\Softomotive\WinAutomation\msalcache.bin3.

Další informaceLearn more