Zobrazení a správa uživatelských licencí Power BIView and manage Power BI user licenses

Tento článek popisuje, jak můžou správci pomocí Centra pro správu Microsoftu 365 nebo portálu Azure Portal zobrazovat a spravovat uživatelské licence pro službu Power BI.This article explains how admins can use the Microsoft 365 admin center or the Azure portal to view and manage user licenses for the Power BI service.

Poznámka

Jeden uživatel může mít přiřazenou licenci jak pro Power BI (zdarma), tak pro Power BI Pro.It's possible for a user to have both a Power BI (free) and a Power BI Pro license assigned. To se může stát v případě, že si uživatel zaregistruje bezplatnou licenci a později se mu přiřadí licence Power BI Pro.This can happen when a user signs up for a free license and then is later assigned a Power BI Pro license. V takovém případě se bude používat nejvyšší úroveň licence.The highest licensing level takes effect in this case.

Zobrazení předplatnýchView your subscriptions

Pokud si chcete zobrazit, jaká předplatná Power BI vaše organizace má, postupujte podle těchto pokynů.To see which Power BI subscriptions your organization has, follow these steps.

  1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoftu 365.Sign in to the Microsoft 365 admin center.
  2. V navigační nabídce vyberte Fakturace > Produkty a služby.In the navigation menu, select Billing > Products & services.

Vaše aktivní předplatná Power BI se vypíší spolu se všemi předplatnými, která máte.Your active Power BI subscriptions are listed along with any other subscriptions you have. Pro Power BI (zdarma) se vám může zobrazit neočekávané předplatné, jak je znázorněno tady.You may see an unexpected subscription for Power BI (free), as shown here.

Snímek obrazovky s předplatným Power BI, který zobrazuje bezplatné předplatné

Tento typ předplatného se vám vytvoří, když uživatelé využijí samoobslužnou registraci.This type of subscription is created for you when users take advantage of self-service sign-up. Další informace najdete v článku o Power BI v organizaci.To read more, see Power BI in your organization.

Správa uživatelských licencí v Microsoftu 365Manage user licenses in Microsoft 365

Pokud chcete spravovat uživatelské licence pomocí Centra pro správu Microsoftu 365, přečtěte si informace v dokumentaci k firemním předplatným a fakturaci.To use Microsoft 365 admin center to manage user licenses, see the Business subscriptions and billing documentation.

Správa uživatelských licencí na portálu Azure PortalManage user licenses in Azure portal

Pomocí následujících pokynů můžete zobrazovat a přiřazovat licence Power BI pomocí portálu Azure Portal.Follow these steps to view and assign Power BI licenses using the Azure portal.

  1. Přihlaste se k portálu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

  2. Vyhledejte a vyberte Azure Active Directory.Search for and select Azure Active Directory.

  3. V části Spravovat v nabídce prostředků Azure Active Directory vyberte Licence.Under Manage on the Azure Active Directory resource menu, select Licenses.

  4. V nabídce prostředků vyberte Všechny produkty a pak typ licence Power BI, aby se zobrazil seznam licencovaných uživatelů.Select All products from the resource menu, then select a Power BI license type to display the list of licensed users.

  5. Pokud chcete přiřadit licenci, na panelu příkazů vyberte + Přiřadit.To assign a license, from the command bar, select + Assign. Na stránce Přiřadit licence zvolte uživatele a pak vybráním Možností přiřazení aktivujte licenci Power BI pro vybraný uživatelský účet.On the Assign license page, choose a user then select Assignment options to turn on a Power BI license for the selected user account.

  6. Pokud chcete licenci odebrat, zaškrtněte políčko vedle jména uživatele a vyberte Odebrat licenci.To remove a license, select the checkbox next to the user's name, then select Remove license.

Další krokyNext steps