Konfigurace a správa kapacit v Power BI PremiumConfigure and manage capacities in Power BI Premium

Mezi úkoly související se správou Power BI Premium patří vytváření, správa a monitorování kapacit Premium.Managing Power BI Premium involves creating, managing, and monitoring Premium capacities. Tento článek nabízí podrobné pokyny. Přehled kapacit najdete v tématu Správa kapacit Premium.This article provides step-by-step instructions; for an overview of capacities; see Managing Premium capacities.

Naučíte se spravovat kapacity Power BI Premium a Power BI Embedded, které zajišťují vyhrazené prostředky pro váš obsah.Learn how to manage Power BI Premium and Power BI Embedded capacities, which provide dedicated resources for your content.

Obrazovka nastavení kapacity Power BI

Kapacita je to nejdůležitější v nabídkách Power BI Premium a Power BI Embedded.Capacity is at the heart of the Power BI Premium and Power BI Embedded offerings. Je to sada prostředků určených pro výhradní použití v organizaci.It is a set of resources reserved for exclusive use by your organization. Díky vyhrazené kapacitě můžete publikovat řídicí panely, sestavy a datové sady uživatelům v organizaci bez nutnosti kupovat pro ně uživatelské licence.Having dedicated capacity enables you to publish dashboards, reports, and datasets to users throughout your organization without having to purchase per-user licenses for them. Pro obsah hostovaný v kapacitě nabízí také spolehlivý a konzistentní výkon.It also offers dependable, consistent performance for the content hosted in capacity. Další informace najdete v tématu Co je Power BI Premium?.For more information, see What is Power BI Premium?.

Správa kapacityManage capacity

Po zakoupení uzlů kapacity v Microsoftu 365 nastavíte příslušnou kapacitu na portálu pro správu Power BI.After you have purchased capacity nodes in Microsoft 365, you set up the capacity in the Power BI admin portal. Kapacity Power BI Premium se spravují na portálu v části Nastavení kapacity.You manage Power BI Premium capacities in the Capacity settings section of the portal.

Nastavení kapacity v rámci portálu pro správu

Když chcete spravovat kapacitu, vyberte název dané kapacity.You manage a capacity by selecting the name of the capacity. Přejdete tak na obrazovku pro správu kapacity.This takes you to the capacity management screen.

Přechod na obrazovku pro přiřazení kapacity po vybrání kapacity

Pokud nebyly dané kapacitě přiřazeny žádné pracovní prostory, zobrazí se zpráva o přiřazení pracovního prostoru dané kapacitě.If no workspaces have been assigned to the capacity, you will see a message about assigning a workspace to the capacity.

Nastavení nové kapacity (Power BI Premium)Setting up a new capacity (Power BI Premium)

Portál pro správu zobrazuje, kolik virtuálních jader jste využili a kolik jich je ještě dostupných.The admin portal shows the number of virtual cores (v-cores) that you have used and that you still have available. Celkový počet virtuálních jader je určen podle jednotek SKU Premium, které jste zakoupili.The total number of v-cores is based on the Premium SKUs that you have purchased. Například zakoupení P3 a P2 znamená 48 dostupných virtuálních jader – 32 z P3 a 16 z P2.For example, purchasing a P3 and a P2 results in 48 available cores – 32 from the P3 and 16 from the P2.

Využitá a dostupná virtuální jádra pro Power BI Premium

Pokud máte dostupná virtuální jádra, nastavte novou kapacitu pomocí následujícího postupu.If you have available v-cores, set up your new capacity by following these steps.

 1. Vyberte možnost Nastavit novou kapacitu.Select Set up new capacity.

 2. Určete název dané kapacity.Give your capacity a name.

 3. Definujte správce pro tuto kapacitu.Define who the admin is for this capacity.

 4. Vyberte velikost kapacity.Select your capacity size. Dostupné možnosti závisí na tom, kolik máte k dispozici virtuálních jader.Available options are dependent on how many available v-cores you have. Nelze vybrat možnost, která je větší, než co máte k dispozici.You can't select an option that is larger than what you have available.

  Dostupné velikosti kapacity Premium

 5. Vyberte možnost Nastavit.Select Set up.

  Nastavení nové kapacity

Správcům kapacity, správcům Power BI a globálním správcům se pak uvedená kapacita zobrazí na portálu pro správu.Capacity admins, as well as Power BI admins and global administrators, then see the capacity listed in the admin portal.

Nastavení kapacityCapacity settings

 1. Na obrazovce správy kapacity Premium v části Akce vyberte ikonu ozubeného kolečka, abyste zkontrolovali a aktualizovali nastavení.In the Premium capacity management screen, under Actions, select the gear icon to review and update settings.

  Akce kapacity v oblasti správy kapacity

 2. Jsou tam také informace o správcích služby, SKU nebo velikosti kapacity a oblasti, ve které se kapacita nachází.You can see who the service admins are, the SKU/size of the capacity, and what region the capacity is in.

  Nastavení kapacity

 3. Kapacitu můžete také přejmenovat nebo odstranit.You can also rename or delete a capacity.

  Tlačítka Odstranit a Použít u nastavení kapacity v Power BI Premium

Poznámka

Nastavení kapacity Power BI Embedded se spravují na portálu Azure Portal.Power BI Embedded capacity settings are managed in the Microsoft Azure portal.

Změnit velikost kapacityChange capacity size

Kapacitu Power BI Premium můžou změnit správci Power BI a globální správci.Power BI admins and global administrators can change Power BI Premium capacity. Ostatní správci kapacity tuto možnost nemají.Capacity admins who are not a Power BI admin or global administrator don't have this option.

 1. Vyberte Změnit velikost kapacity.Select Change capacity size.

  Změna velikosti kapacity Power BI Premium

 2. Na obrazovce Změnit velikost kapacity upgradujte nebo downgradujte kapacitu podle potřeby.On the Change capacity size screen upgrade or downgrade your capacity as appropriate.

  Rozevírací seznam změny velikosti kapacity Power BI Premium

  Správci mohou volně vytvářet, přizpůsobovat a odstraňovat uzly, dokud mají požadovaný počet virtuálních jader.Administrators are free to create, resize and delete nodes, so long as they have the requisite number of v-cores.

  SKU P nelze downgradovat na SKU EM.P SKUs cannot be downgraded to EM SKUs. Najetím myší nad jakékoli neaktivní možnosti zobrazíte vysvětlení.You can hover over any disabled options to see an explanation.

Důležité

Pokud vaše kapacita Power BI Premium zaznamenává vysoké využití prostředků, což vede k problémům s výkonem nebo spolehlivostí, můžete dostávat e-maily s oznámením, že je potřeba identifikovat a vyřešit problém.If your Power BI Premium capacity is experiencing high resource usage, resulting in performance or reliability issues, you can receive notification emails to identify and resolve the issue. Další informace najdete v části o oznámeních o kapacitě a spolehlivosti.See capacity and reliability notifications for more information.

Správa uživatelských oprávněníManage user permissions

Můžete přiřazovat další správce kapacity a přiřazovat uživatele, kteří mají mít oprávnění k přiřazení kapacity.You can assign additional capacity admins, and assign users that have capacity assignment permissions. Uživatelé s oprávněními k přiřazení můžou ke kapacitě přiřadit pracovní prostor, pokud jsou správci tohoto pracovního prostoru.Users that have assignment permissions can assign a workspace to a capacity if they are an admin of that workspace. Ke kapacitě mohou také přiřadit svůj osobní Můj pracovní prostor.They can also assign their personal My Workspace to the capacity. Uživatelé s oprávněními k přiřazení nemají přístup k portálu pro správu.Users with assignment permissions do not have access to the admin portal.

Poznámka

Správci kapacity pro Power BI Embedded se definují na portálu Azure Portal.For Power BI Embedded, capacity admins are defined in the Microsoft Azure portal.

V části Uživatelská oprávnění rozbalte možnost Uživatelé s oprávněními k přiřazení a pak přidejte uživatele nebo skupiny podle potřeby.Under User permissions, expand Users with assignment permissions, then add users or groups as appropriate.

Uživatelská oprávnění ke kapacitě

Přiřazení pracovního prostoru ke kapacitěAssign a workspace to a capacity

K dispozici jsou dva způsoby přiřazení pracovního prostoru ke kapacitě: z portálu pro správu a z pracovního prostoru.There are two ways to assign a workspace to a capacity: in the admin portal; and from a workspace.

Přiřazení z portálu pro správuAssign from the admin portal

Správci kapacity společně se správci Power BI a globálními správci můžou hromadně přiřazovat pracovní prostory na portálu pro správu v oddílu správy kapacity Premium.Capacity admins, along with Power BI admins and global administrators, can bulk assign workspaces in the premium capacity management section of the admin portal. Při správě kapacity se zobrazí oddíl Pracovní prostory, který umožňuje přiřadit pracovní prostory.When you manage a capacity, you see a Workspaces section that allows you to assign workspaces.

Oblast přiřazení pracovního prostoru ve správě kapacity

 1. Vyberte možnost Přiřadit pracovní prostory.Select Assign workspaces. Tato možnost je dostupná na více místech.This option is available in multiple places.

 2. Vyberte možnost pro Platí pro.Select an option for Apply to.

  Přiřadit pracovní prostory

  VýběrSelection PopisDescription
  Pracovní prostory podle uživatelůWorkspaces by users Když přiřazujete pracovní prostory podle uživatele nebo skupiny, přiřadí se všechny pracovní prostory vlastněné těmito uživateli ke kapacitě Premium, včetně osobního pracovního prostoru uživatele.When you assign workspaces by user, or group, all the workspaces owned by those users are assigned to Premium capacity, including the user's personal workspace. Uvedení uživatelé automaticky získají oprávnění k přiřazení pracovního prostoru.Said users automatically get workspace assignment permissions.
  To zahrnuje pracovní prostory již přiřazené k jiné kapacitě.This includes workspaces already assigned to a different capacity.
  Specifické pracovní prostorySpecific workspaces Zadejte název specifického pracovního prostoru, který chcete přiřadit k vybrané kapacitě.Enter the name of a specific workspace to assign to the selected capacity.
  Pracovní prostory celé organizaceThe entire organization's workspaces Přiřazením pracovních prostorů celé organizace ke kapacitě Premium se přiřadí všechny pracovní prostory a Moje pracovní prostory v organizaci k této kapacitě Premium.Assigning the entire organization's workspaces to Premium capacity assigns all workspaces and My Workspaces, in your organization, to this Premium capacity. Kromě toho budou mít všichni aktuální a budoucí uživatelé oprávnění pro změnu přiřazení jednotlivých pracovních prostorů k této kapacitě.In addition, all current and future users will have the permission to reassign individual workspaces to this capacity.
 3. Vyberte Apply (Použít).Select Apply.

Přiřazení z nastavení pracovního prostoruAssign from workspace settings

Pracovní prostor můžete také přiřadit ke kapacitě Premium z nastavení daného pracovního prostoru.You can also assign a workspace to a Premium capacity from the settings of that workspace. Pokud chcete přesunout pracovní prostor do kapacity, musíte mít oprávnění správce pro tento pracovní prostor a také oprávnění k přiřazení kapacity pro danou kapacitu.To move a workspace into a capacity, you must have admin permissions to that workspace, and also capacity assignment permissions to that capacity. Upozorňujeme, že správci pracovního prostoru vždycky můžou pracovní prostor z kapacity Premium odebrat.Note that workspace admins can always remove a workspace from Premium capacity.

 1. Pokud chcete pracovní prostor upravit, vyberte tři tečky (...) a pak Upravit pracovní prostor.Edit a workspace by selecting the ellipsis (. . .) then selecting Edit workspace.

  Úprava pracovního prostoru z kontextové nabídky se třemi tečkami

 2. V části Upravit pracovní prostor rozbalte Upřesnit.Under Edit workspace, expand Advanced.

 3. Vyberte kapacitu, ke které chcete přiřadit tento pracovní prostor.Select the capacity that you want to assign this workspace to.

  Rozevírací seznam výběru kapacity

 4. Vyberte Uložit.Select Save.

Po uložení se pracovní prostor a veškerý jeho obsah přesune do kapacity Premium bez jakéhokoli výpadku prostředí pro koncové uživatele.Once saved, the workspace and all its contents are moved into Premium capacity without any experience interruption for end users.

Kód Product Key Serveru sestav Power BIPower BI Report Server product key

Na kartě Nastavení kapacity na portálu pro správu Power BI budete mít přístup ke kódu Product Key Serveru sestav Power BI.On the Capacity settings tab of the Power BI admin portal, you will have access to your Power BI Report Server product key. Ten je k dispozici pouze globálním správcům nebo uživatelům s rolí správce služeb Power BI a při zakoupení SKU Power BI Premium.This will only be available for Global Admins or users assigned the Power BI service administrator role and if you have purchase a Power BI Premium SKU.

Klíč Serveru sestav Power BI v nastavení kapacity

Vybráním možnosti Klíč Serveru sestav Power BI se zobrazí dialogové okno s kódem Product Key.Selecting Power BI Report Server key will display a dialog contain your product key. Zkopírujte ho a použijte ho k instalaci.You can copy it and use it with the installation.

Kód Product Key Serveru sestav Power BI

Další informace najdete v tématu Instalace Serveru sestav Power BI.For more information, see Install Power BI Report Server.

Další krokyNext steps

Správa kapacit PremiumManaging Premium capacities

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community