Publikování na web z Power BIPublish to web from Power BI

Pomocí možnosti Publikovat na webu v Power BI můžete snadno vkládat interaktivní obsah Power BI do příspěvků blogu, webů, e-mailů nebo sociálních sítí.With the Power BI Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI content in blog posts, websites, emails, or social media. Publikované vizuály můžete také snadno upravovat, aktualizovat, obnovovat nebo zrušit jejich sdílení.You can also easily edit, update, refresh, or stop sharing your published visuals.

Upozornění

Při použití možnosti Publikovat na webu si vaši publikovanou sestavu nebo vizuál může prohlédnout kdokoli na internetu.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. Zobrazení nevyžaduje žádné ověřování.Viewing requires no authentication. To se týká i zobrazení podrobných dat, které sestava agreguje.It includes viewing detail-level data that your reports aggregate. Před publikováním sestavy ověřte, že lze příslušná data a vizualizace sdílet veřejně.Before publishing a report, make sure it's okay for you to share the data and visualizations publicly. Nepublikujte důvěrné nebo proprietární informace.Don't publish confidential or proprietary information. Pokud máte pochybnosti, před publikováním se podívejte na zásady vaší organizace.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Poznámka

Obsah můžete bezpečně vložit na interní portál nebo web.You can embed your content securely in an internal portal or website. Použijte možnosti Vložit nebo Vložit do SharePointu Online.Use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Tyto možnosti zajišťují, aby byla vynucena všechna oprávnění a zabezpečení dat, když si uživatelé interní data prohlížejí.These options ensure that all permissions and data security are enforced when your users view your internal data.

Vytvoření kódů pro vložení pomocí možnosti Publikovat na webuCreate embed codes with Publish to web

Možnost Publikovat na webu je dostupná pro sestavy, které můžete upravovat v osobních a skupinových pracovních prostorech.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. Není dostupná pro sestavy, které jsou s vámi sdílené, ani pro sestavy, jejichž data jsou zabezpečená na úrovni řádků.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row-level security to secure data. V části Omezení uvedené níže najdete úplný seznam případů, ve kterých se možnost Publikovat na webu nepodporuje.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. Než začnete možnost Publikovat na webu používat, přečtěte si upozornění uvedená dříve v tomto článku.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

Následující postup popisuje, jak se používá funkce Publikovat na webu.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Otevřete sestavu v pracovním prostoru, který můžete upravovat, a vyberte Další možnosti (...) > Vložit > Publikovat na webu (veřejné) .Open a report in a workspace that you can edit, and select More options (...) > Embed > Publish to web (public).

  Možnost Publikovat na webu v nabídce Další možnosti

 2. Pokud vám správce Power BI nepovolil vytváření kódů pro vložení, zřejmě ho budete muset kontaktovat.If your Power BI admin hasn't allowed you to create embed codes, you may need to contact them.

  Kontaktování správce Power BI

  Pomoc s nalezením osoby, která povoluje publikování na webu ve vaší organizaci, najdete v části Nalezení správce Power BI dále v tomto článku.For help finding the person who can enable Publish to web in your organization, see How to find your Power BI administrator later in this article.

 3. Prohlédněte si obsah dialogového okna a vyberte Vytvořit kód pro vložení.Review the dialog content and select Create embed code.

  Přečtení textu o vkládání na veřejný web

 4. Přečtěte si zde zobrazené upozornění a potvrďte, že data je možné vložit na veřejný web.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Pokud to není problém, vyberte Publikovat.If it is, select Publish.

  Přečtení textu upozornění

 5. Zobrazí se dialogové okno s odkazem.A dialog appears with a link. Vyberte odkaz, který chcete odeslat e-mailem, nebo zkopírujte kód HTML.Select the link to send it in email, or copy the HTML. Můžete ho vložit do kódu (například prvku iFrame) nebo přímo na webovou stránku či blog.You can embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  Úspěch: odkaz a HTML

 6. Pokud jste u sestavy dříve vytvořili kód pro vložení a vyberete Publikovat na webu, neuvidíte dialogová okna v krocích 2 až 4.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. Místo toho se objeví dialogové okno Kód pro vložení:Instead, the Embed code dialog appears:

  Dialogové okno Kód pro vložení

  Pro každou sestavu můžete vytvořit jen jeden kód pro vložení.You can only create one embed code for each report.

Tipy pro režimy zobrazeníTips for view modes

Při vkládání obsahu do blogového příspěvku se obvykle potřebujete vejít na určitou velikost obrazovky.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. Výšku a šířku ve značce iFrame můžete upravit podle potřeby.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. Potřebujete ale zajistit, aby se sestava vešla do oblasti prvku iFrame, takže při úpravách sestavy musíte nastavit také příslušný režim zobrazení.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so you also need to set an appropriate View Mode when editing the report.

Následující tabulka obsahuje pokyny pro režim zobrazení a informace o tom, jak se bude po vložení zobrazovat.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

Režim zobrazeníView Mode Jak vypadá po vloženíHow it looks when embedded
PtW6b Režim Přizpůsobit stránce respektuje výšku a šířku stránky sestavy.Fit to page respects your report's page height and width. Pokud u stránky nastavíte dynamické poměry stran, například 16:9 nebo 4:3, bude se velikost obsahu měnit tak, aby se vešel do prvku iFrame.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3, your content scales to fit within the iFrame. Při vložení do prvku iFrame s použitím možnosti Přizpůsobit stránce může dojít ke zúžení, kdy se po změně velikosti obsahu tak, aby se vešel do prvku iFrame, zobrazuje v oblastech prvku iFrame šedé pozadí.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing, where a gray background is shown in iFrame areas after the content is scaled to fit within the iFrame. Pokud chcete toto zúžení minimalizovat, vhodně nastavte výšku a šířku prvku iFrame.To minimize letterboxing, set the height and width of the iFrame appropriately.
PtW6d Možnost Skutečná velikost zajistí, že si sestava zachová svou velikost nastavenou na stránce sestavy.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Přitom se v prvku iFrame mohou zobrazit posuvníky.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Nastavte výšku a šířku prvku iFrame tak, aby se posuvníky nezobrazovaly.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c Možnost Přizpůsobit šířce zajistí, aby obsah vyplnil horizontální oblast prvku iFrame.Fit to width ensures the content fills the horizontal area of the iFrame. Sice se bude zobrazovat ohraničení, ale velikost obsahu se upraví tak, aby se využil veškerý dostupný horizontální prostor.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

Tipy pro výšku a šířku prvku iFrameTips for iFrame height and width

Kód pro vložení vygenerovaný možností Publikovat na webu vypadá jako v následujícím příkladu:A Publish to web embed code looks like the following example:

PtW7

Ruční úpravou šířky a výšky můžete zajistit, aby se na stránku, kam ho vkládáte, vešel přesně tak, jak potřebujete.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Pokud chcete dosáhnout ještě lepších výsledků, zkuste k výšce prvku iFrame přidat 56 pixelů, aby se prvek přizpůsobil aktuální velikosti dolního panelu.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the height of the iFrame to accommodate the current size of the bottom bar. Pokud stránka sestavy používá dynamickou velikost, můžete k zasazení bez zúžení použít některé z velikostí uvedených v následující tabulce.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

PoměrRatio VelikostSize Rozměr (šířka × výška)Dimension (width x height)
16:916:9 MalýSmall 640 × 416 px640 x 416 px
16:916:9 StředníMedium 800 × 506 px800 x 506 px
16:916:9 VelkýLarge 960 × 596 px960 x 596 px
4:34:3 MaláSmall 640 × 536 px640 x 536 px
4:34:3 StředníMedium 800 × 656 px800 x 656 px
4:34:3 VelkáLarge 960 × 776 px960 x 776 px

Spravovat kódy pro vloženíManage embed codes

Po vytvoření kódu pro vložení pomocí možnosti Publikovat na webu můžete kódy spravovat v nabídce Nastavení v Power BI.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. Přitom máte možnost odebrat cílový vizuál nebo sestavu pro daný kód (což kód pro vložení učiní nepoužitelným), nebo získat kód pro vložení.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. Pokud chcete kódy pro vložení funkce Publikovat na webu spravovat, otevřete ozubené kolečko Nastavení a vyberte Spravovat kódy pro vložení.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  Spravovat kódy pro vložení

 2. Zobrazí se kódy pro vložení.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. Kód pro vložení můžete buď načíst, nebo odstranit.You can either retrieve or delete an embed code. Při jeho odstranění se deaktivují všechny odkazy na danou sestavu nebo vizuál.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Pokud vyberete Odstranit, budete vyzváni k potvrzení.If you select Delete, you're asked for a confirmation.

  PtW11

Aktualizace sestav a datUpdates to reports, and data refresh

Jakmile pomocí možnosti Publikovat na webu vytvoříte kód pro vložení a nasdílíte ho, sestava se aktualizuje o veškeré vámi provedené změny a odkaz na kód pro vložení bude ihned aktivní.After you create your Publish to web embed code and share it, the report is updated with any changes you make, and the embed code link is immediately active. Každý, kdo tento odkaz otevře, si ji může zobrazit.Anyone who opens the link can view it. Po prvotním vytvoření může trvat až dvě hodiny, než uživatelé uvidí aktualizace sestav nebo vizuálů.After the initial creation, updates to reports or visuals may take up to two hours before your users see them. Data se ukládají do mezipaměti po dobu jedné hodiny od jejich načtení.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. Pro data, která se potřebují často aktualizovat, nedoporučujeme používat možnost Publikovat na webu.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently. Další informace najdete v části Jak to funguje níže v tomto článku.To learn more, see the How it works section later in this article.

Aktualizace datData refresh

Aktualizace dat se ve vložené sestavě nebo vizuálu projeví automaticky.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. Než budou aktualizovaná data vidět z kódů pro vložení, může to trvat až dvě hodiny.It can take up to two hours for refreshed data to be visible from embed codes. Automatické aktualizace zakážete tak, že v plánu datové sady, která se v sestavě používá, vyberete možnost Neaktualizovat.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

Vizuály Power BIPower BI visuals

Funkce Publikovat na webu podporuje vizuály Power BI.Power BI visuals are supported in Publish to web. Když použijete možnost Publikovat na webu, nemusí si uživatelé, se kterými svůj publikovaný vizuál sdílíte, povolit vizuály Power BI, aby si sestavu mohli prohlédnout.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual don't need to enable Power BI visuals to view the report.

Principy sloupce stavu kódu pro vloženíUnderstanding the embed code status column

Poznámka

Pravidelně kontrolujte kódy pro vložení, které jste publikovali.Review the embed codes you've published often. Odeberte všechny, které už nemusí být veřejně dostupné.Remove any that no longer need to be available publicly.

Stránka Spravovat kódy pro vložení obsahuje sloupec se stavem.The Manage embed codes page includes a status column. Kódy pro vložení jsou standardně Aktivní, ale mohou mít také jeden z níže uvedených stavů.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

StatusStatus PopisDescription
AktivníActive Uživatelé internetu mohou sestavu zobrazovat a používat ji.The report is available for Internet users to view and interact with.
BlokovanéBlocked Obsah sestavy je v rozporu s podmínkami služby Power BI.The report content violates the Power BI Terms of Service. Microsoft ji zablokoval.Microsoft has blocked it. Pokud se domníváte, že byl obsah zablokován omylem, obraťte se na podporu.Contact support if you believe the content was blocked in error.
Nepodporuje seNot supported Datová sada sestavy používá zabezpečení na úrovni řádků nebo jinou nepodporovanou konfiguraci.The report's dataset is using row-level security, or another unsupported configuration. Úplný seznam najdete v části Omezení.See the Limitations section for a complete list.
PorušeníInfringed Kód pro vložení se nachází mimo definované zásady tenanta.The embed code is outside the defined tenant policy. Tento stav zpravidla nastane, pokud byl vytvořen kód pro vložení a následně bylo nastavení tenanta u možnosti Publikovat na webu změněno tak, že uživatel vlastnící kód pro vložení byl vyloučen.This status typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Pokud je toto nastavení tenanta zakázané nebo uživatel už nemůže vytvářet kódy pro vložení, bude se u stávajících kódů pro vložení zobrazovat stav Porušení.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status. Podrobnosti najdete v oddílu Nalezení správce Power BI v tomto článku.See the Find your Power BI administrator section in this article for details.

Nahlášení problému s obsahem publikovaným na webuReport a concern with Publish to web content

Pokud chcete nahlásit problém související s obsahem vloženým na web nebo blog pomocí možnosti Publikovat na webu, použijte ikonu praporku na dolním panelu sestavy publikované na webu.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, select the Flag icon in the bottom bar of the Publish to web report.

PtW12

Budete požádáni, abyste Microsoftu poslali e-mail popisující tento problém.You're asked to send an email to Microsoft explaining your concern. Microsoft obsah vyhodnotí na základě podmínek služby Power BI a podnikne odpovídající akci.Microsoft evaluates the content based on the Power BI Terms of Service and takes appropriate action.

LicensingLicensing

Abyste mohli funkci Publikovat na webu používat, musíte být uživatelem služby Microsoft Power BI.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Čtenáři vaší sestavy nemusí být uživateli Power BI.Your report viewers don't need to be Power BI users.

Jak to funguje (technické podrobnosti)How it works (technical details)

Když pomocí možnosti Publikovat na webu vytvoříte kód pro vložení, zpřístupní se sestava uživatelům internetu.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Je veřejně dostupná, proto počítejte s tím, že uživatelé můžou tuto sestavu v budoucnu snadno sdílet prostřednictvím sociálních médií.It's publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. Při zobrazování sestavy uživateli, ať už otevřením přímé veřejné adresy URL nebo zobrazením vložené sestavy na webové stránce nebo blogu, Power BI ukládá do mezipaměti definici sestavy a výsledky dotazů vyžadované k zobrazení sestavy.As users view the report, either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Ukládání do mezipaměti zajišťuje, aby si tisíce souběžných uživatelů mohly sestavu prohlížet bez vlivu na výkon.This caching ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

Data se ukládají do mezipaměti po dobu jedné hodiny od jejich načtení.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. Pokud aktualizujete definici sestavy (například pokud změníte režim zobrazení) nebo její data, může trvat až dvě hodiny, než se změny projeví ve verzi sestavy, kterou vidí vaši uživatelé.If you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take up to two hours before changes are reflected in the version of the report that your users view. Protože se každý prvek a datová hodnota ukládají do mezipaměti nezávisle, při aktualizaci dat se uživateli může zobrazit kombinace aktuálních a předchozích hodnot.Since each element and data value is cached independently, when a data update occurs a mix of current and previous values can be shown to a user. Proto doporučujeme, abyste si práci dopředu připravili a kód pro vložení pomocí možnosti Publikovat na webu vytvořili, až budete s nastavením spokojeni.Therefore, we recommend staging your work ahead of time, and creating the Publish to web embed code only when you're satisfied with the settings. Pokud se vaše data aktualizují, minimalizujte počet aktualizací a proveďte aktualizace v době mimo špičku.If your data will refresh, minimize the number of refreshes and perform the refreshes at off hours. Pro data, která se potřebují často aktualizovat, nedoporučujeme používat možnost Publikovat na webu.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently.

Nalezení správce Power BIFind your Power BI administrator

Portál pro správu Power BI obsahuje nastavení, která určují, kdo může publikovat na webu.The Power BI admin portal has settings that control who can publish to the web. Ve spolupráci se správcem Power BI vaší organizace můžete nastavení tenanta Publikovat na webu změnit v portálu pro správu.Work with your organization's Power BI administrator to change the Publish to web tenant settings in the admin portal.

V menších organizacích nebo v případě jednotlivců, kteří se zaregistrovali k Power BI, možná správce Power BI ještě nemáte.For smaller organizations or individuals who signed up for Power BI, you may not have a Power BI administrator yet. Sledujte náš postup pro převzetí správce.Follow our process for admin takeover. Jakmile budete mít správce Power BI, může vám povolit vytváření kódů pro vložení.Once you have a Power BI administrator, they can enable creating embed codes for you.

Větší organizace obvykle svého správce Power BI už mají.Established organizations usually already have a Power BI administrator. Úlohu správce Power BI můžou zastávat lidé v kterékoli z následujících rolí:People in any of the following roles can act as a Power BI administrator:

 • Globální správciGlobal administrators
 • Uživatelé s rolí správce Power BI v Azure Active DirectoryUsers with the Power BI service admin role in Azure Active Directory

Potřebujete v organizaci najít jednu z těchto osob a požádat je o aktualizaci nastavení tenanta Publikovat na webu v portálu pro správu.You need to find one of these people in your organization and ask them to update the Publish to web tenant settings in the admin portal.

OmezeníLimitations

Možnost Publikovat na webu je podporována u většiny zdrojů dat a sestav ve službě Power BI.Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service. Možnost Publikovat na webu ale není momentálně podporovaná u následujících typů sestav:However, the following kinds of reports aren't currently supported or available with Publish to web:

 • Sestavy používající zabezpečení na úrovni řádků.Reports using row-level security.
 • Sestavy, které používají libovolný zdroj dat Živé připojení, včetně tabulkové služby Analysis Services hostované v místní multidimenzionální službě Analysis Services a službě Azure Analysis Services.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Sestavy používající sdílenou datovou sadu, která je uložená v jiném pracovním prostoru než sestava.Reports using a shared dataset that is stored in a different workspace from the report.
 • Sdílené a certifikované datové sady.Shared and certified datasets.
 • Sestavy sdílené s vámi přímo nebo prostřednictvím balíčku obsahu organizaceReports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Sestavy v pracovním prostoru, ve kterém nejste členem s oprávněním pro úpravyReports in a workspace in which you aren't an edit member.
 • V sestavách publikovaných volbou Publikovat na webu nejsou v současnosti podporovány vizuály v jazycích „R“ a Python."R" and Python visuals aren't currently supported in Publish to web reports.
 • Export dat z vizuálů v sestavě, která byla publikována na webu.Exporting data from visuals in a report that has been published to the web.
 • Vizuály ArcGIS Maps for Power BI.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Q&A pro vizuály Power BI.Q&A for Power BI visuals.
 • Sestavy obsahující míry DAX na úrovni sestav.Reports containing report-level DAX measures.
 • Modely dotazování dat s jednotným přihlašováním.Single sign-on data query models.
 • Zabezpečené důvěrné nebo proprietární informace.Secure confidential or proprietary information.
 • U javascriptového rozhraní API Power BI nefunguje automatické ověřování, které poskytuje možnost Vložit.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. U javascriptového rozhraní API Power BI použijte při vkládání přístup uživatel vlastní data.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community