Připojení k Adobe Analytics v Power BI DesktopuConnect to Adobe Analytics in Power BI Desktop

V Power BI Desktopu se můžete připojit k Adobe Analytics a používat podkladová data stejně jako jiný zdroj dat v Power BI Desktopu.In Power BI Desktop, you can connect to Adobe Analytics and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Získání dat z Adobe Analytics

Připojení k datům Adobe AnalyticsConnect to Adobe Analytics data

K datům Adobe Analytics se připojíte tak, že na pásu karet Domů v Power BI Desktopu vyberete Získat data.To connect to Adobe Analytics data, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. V kategoriích vlevo vyberte Online služby a uvidíte Konektor Adobe Analytics.Select Online Services from the categories on the left, and you see Adobe Analytics connector.

Získání dat z Adobe Analytics

V zobrazeném okně Adobe Analytics vyberte tlačítko Přihlásit se a zadejte přihlašovací údaje pro přihlášení k vašemu účtu Adobe Analytics.In the Adobe Analytics window that appears, select the Sign in button, and provide your credentials to sign in to your Adobe Analytics account. Zobrazí se přihlašovací okno Adobe, jak ukazuje následující obrázek.The Adobe sign in window appears, as shown in the following image.

Přihlášení k Adobe Analytics

Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské jméno a heslo.When prompted, put in your username and password. Jakmile se naváže spojení, můžete v dialogu Navigátor v Power BI zobrazit náhled a vybrat několik dimenzí a měr a vytvořit jeden tabulkový výstup.Once the connection is established, you can preview and select multiple dimensions and measures within the Power BI Navigator dialog to create a single tabular output. Můžete také zadat jakékoli nezbytné vstupní parametry požadované pro vybrané položky.You can also provide any necessary input parameters required for the selected items.

Výběr dat pomocí Navigátoru

Vybranou tabulku můžete Načíst a tím ji celou přenést do Power BI Desktopu, nebo můžete Upravit dotaz a tím otevřít Editor dotazů, abyste mohli filtrovat a zpřesnit sadu dat, kterou chcete používat, a potom tuto upravenou sadu načíst do Power BI Desktopu.You can Load the selected table, which brings the entire table into Power BI Desktop, or you can Edit the query, which opens Query Editor so you can filter and refine the set of data you want to use, and then load that refined set of data into Power BI Desktop.

Načtení nebo úprava dat v Navigátoru

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu se můžete připojit ke všem typům dat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Další informace o zdrojích dat najdete v následujících článcích:For more information on data sources, check out the following resources: