Řešení problémů s otevřením Power BI DesktopuTroubleshoot opening Power BI Desktop

Uživatelé, kteří v Power BI Desktopu nainstalovali a používají předchozí verze místní brány dat Power BI, mohou mít otevírání Power BI Desktopu zablokované kvůli omezením zásad správy, které místní brána dat Power BI uplatnila na pojmenované kanály v místním počítači.In Power BI Desktop, users who installed and are running previous versions of the Power BI On-premises data gateway can be blocked from opening Power BI Desktop, because of administrative policy restrictions that the Power BI on-premises gateway placed on named pipes on the local machine.

Řešení problémů s místní bránou dat a Power BI DesktopemResolve issues with the On-premises data gateway and Power BI Desktop

Máte tři možnosti, jak problém související s místní bránou dat vyřešit a umožnit otevření Power BI Desktopu:You have three options to resolve the issue associated with the On-premises data gateway, and to enable Power BI Desktop to open:

Řešení 1: Instalace nejnovější verze místní brány dat Power BIResolution 1: Install the latest version of Power BI On-premises data gateway

Nejnovější verze místní brány dat Power BI neuplatňuje v místním počítači omezení pojmenovaných kanálu a umožní správné otevření Power BI Desktopu.The latest version of the Power BI On-premises data gateway doesn't place named pipe restrictions on the local machine, and allows Power BI Desktop to open properly. Pokud potřebujete místní bránu dat Power BI používat dále, doporučené řešení je aktualizovat ji.If you need to continue using Power BI On-premises data gateway, the recommended resolution is to update it. Můžete si stáhnout nejnovější verzi místní brány dat Power BI.You can download the latest version of Power BI On-premises data gateway. Odkaz je přímým odkazem ke stažení spustitelného souboru instalace.The link is a direct download link to the installation executable.

Řešení 2: Odinstalace nebo zastavení služby Microsoft Místní brána dat Power BIResolution 2: Uninstall or stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service

Pokud už místní bránu dat Power BI nepotřebujete, můžete ji odinstalovat.You can uninstall the Power BI On-premises data gateway if you no longer need it. Můžete ale také zastavit službu Microsoft Místní brána dat Power BI, čímž odeberete omezení zásad a povolíte otevření Power BI Desktopu.Or you can stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service, which removes the policy restriction and allows Power BI Desktop to open.

Řešení 3: Spuštění Power BI Desktopu s oprávněními správceResolution 3: Run Power BI Desktop with administrator privilege

Místo toho můžete úspěšně spustit Power BI Desktop jako správce, což také umožní úspěšné otevření Power BI Desktopu.You can instead successfully launch Power BI Desktop as administrator, which also allows Power BI Desktop to successfully open. Přesto vám doporučujeme nainstalovat nejnovější verzi místní brány dat Power BI, jak je popsáno výše.It's still recommended that you install the latest version of Power BI On-premises data gateway, as described earlier.

Power BI Desktop je navržený jako architektura s více procesy a některé z těchto procesů komunikují pomocí pojmenovaných kanálů Windows.Power BI Desktop is engineered as a multiprocess architecture, and several of these processes communicate using Windows named pipes. Mohou existovat jiné procesy, které mohou tyto pojmenované kanály rušit.There may be other processes that interfere with those named pipes. Nejběžnějším důvodem takového rušení je zabezpečení, například situace, kdy antivirový software nebo brána firewall mohou tyto kanály blokovat nebo přesměrovávat provoz na konkrétní port.The most common reason for such interference is security, including situations where antivirus software or firewalls may block the pipes or redirect traffic to a specific port. Tento problém může vyřešit otevření Power BI Desktopu s oprávněním správce.Opening Power BI Desktop with administrator privilege may resolve that issue. Pokud se vám nedaří otevřít Power BI Desktop s oprávněním správce, požádejte svého správce, aby určil pravidla zabezpečení, která brání pojmenovaným kanálům ve správné komunikaci.If you can't open with administrator privilege, ask your administrator to determine which security rules are preventing named pipes from properly communicating. Potom přidejte Power BI Desktop a jeho odpovídající podprocesy do seznamu povolených procesů.Then, add Power BI Desktop and its respective subprocesses to allow lists.

Řešení problémů při připojování k SQL ServeruResolve issues when connecting to SQL Server

Při pokusu o připojení k databázi SQL Serveru se můžete setkat s podobnou chybovou zprávou:When you attempt to connect to a SQL Server database, you may come across an error message similar to the following text:

"An error happened while reading data from the provider:
'Could not load file or assembly 'System.EnterpriseServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxxxxxxxxxx' or one of its dependencies.
Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid. (Exception from HRESULT: 0x80070542)'"

Problém můžete vyřešit tak, že Power BI Desktop otevřete jako správce předtím, než vytvoříte připojení k SQL Serveru.You can often resolve the issue if you open Power BI Desktop as an administrator before you make the SQL Server connection.

Po otevření Power BI Desktop jako správce a navázání připojení se požadované knihovny DLL správně zaregistrují.After you open Power BI Desktop as an administrator and establish the connection, the required DLLs are registered properly. Pak už Power BI Desktop jako správce otevírat nemusíte.After that, opening Power BI Desktop as an administrator isn't necessary.

Získání pomoci s dalšími problémy spouštěníGet help with other launch issues

Snažíme se pokrýt co nejvíce problémů, které mohou u Power BI Desktopu nastat.We strive to cover as many issues that occur with Power BI Desktop as possible. Pravidelně zkoumáme problémy, které mohou ovlivňovat mnoho zákazníků, a zahrnujeme je do našich článků.We regularly look at issues that may be affecting many customers, and include them in our articles.

Pokud problém s otevřením Power BI Desktopu nesouvisí s místní bránou dat nebo předchozí řešení nefungují, můžete odeslat incident podpoře Power BI (https://support.powerbi.com), která vám pomůže tento problém identifikovat a vyřešit.If the issue with opening Power BI Desktop isn't associated with the On-premises data gateway, or when the previous resolutions don't work, you can submit a support incident to Power BI support (https://support.powerbi.com) to help identify and solve your issue.

Pro případ, že byste v budoucnu narazili na další problémy s Power BI Desktopem, je vhodné zapnout trasování a shromažďovat soubory protokolů.Should you come across other issues in the future with Power BI Desktop, it's helpful to turn on tracing and gather log files. Soubory protokolů vám mohou pomoci izolovat a identifikovat problém.Log files may help to isolate and identify the issue. Trasování zapnete tak, že zvolíte Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti, vyberete Diagnostika a potom Povolit trasování.To turn on tracing, choose File > Options and settings > Options, select Diagnostics, and then select Enable tracing. Abyste mohli tuto možnost zapnout, musí Power BI Desktop fungovat, ale toto nastavení bude užitečnější do budoucna, kdybyste měli opět problémy s otevřením.Power BI Desktop must be running to set this option, but it's helpful for future issues associated with opening Power BI Desktop.