Kurz: Nastavení upozornění u řídicích panelů Power BITutorial: Set alerts on Power BI dashboards

PLATÍ PRO: Platí pro.Služba Power BI pro podnikové uživatele Platí pro.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro.Power BI Desktop Neplatí pro.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Ve službě Power BI nastavíte upozornění, která vás budou informovat, když se data v řídicím panelu změní nad nebo pod nastavené limity.Set alerts in the Power BI service to notify you when data on a dashboard changes above or below limits you set. Upozornění můžete nastavit jenom u dlaždic připnutých z vizuálů sestav a jenom u měřidel, klíčových ukazatelů výkonu a karet.Alerts can only be set on tiles pinned from report visuals, and only on gauges, KPIs, and cards.

dlaždice, karta, klíčový ukazatel výkonu

Upozornění se dají vytvářet u řídicích panelů:Alerts can be created on dashboards:

 • které jste vytvořili a uložili ve svém pracovním prostoru.that you have created and saved in My workspace
 • které vám byly nasdíleny v kapacitě Premium.that have been shared with you in a Premium capacity.
 • v libovolném pracovním prostoru, ke kterému máte přístup – pokud máte licenci Power BI Pro.in any workspace you can access, if you have a Power BI Pro license.

Upozornění fungují jenom u dat, která se aktualizují.Alerts only work on data that is refreshed. Během aktualizace dat Power BI ověří, jestli je pro tato data nastavená výstraha.When data refreshes, Power BI looks to see if an alert is set for that data. Pokud data dosáhnou prahové hodnoty výstrahy, dojde k její aktivaci.If the data has reached an alert threshold, an alert is triggered.

Tato funkce se stále vyvíjí, proto si přečtěte část Tipy a řešení potíží níže.This feature is still evolving, so refer to the Tips and troubleshooting section below.

Nastavená upozornění se zobrazují pouze vám, i když daný řídicí panel nasdílíte.Only you can see the alerts you set, even if you share your dashboard. Upozornění na data jsou plně synchronizovaná přes různé platformy; můžete je nastavit a zobrazit v mobilních aplikacích Power BI a ve službě Power BI.Data alerts are fully synchronized across platforms; set and view data alerts in the Power BI mobile apps and in the Power BI service.

Upozornění

Tato upozornění poskytují informace o vašich datech.These alerts provide information about your data. Pokud data Power BI zobrazujete na mobilním zařízení, které někdo odcizí, doporučujeme pomocí služby Power BI vypnout všechna upozornění.If you view your Power BI data on a mobile device and that device gets stolen, we recommend using the Power BI service to turn off all alerts.

Tento kurz zahrnuje následující.This tutorial covers the following.

 • Kdo může nastavit upozorněníWho can set alerts
 • Které vizuály podporují upozorněníWhich visuals support alerts
 • Kdo může zobrazit moje upozorněníWho can see my alerts
 • Zda upozornění fungují ve službě Power BI Desktop a MobileDo alerts work on Power BI Desktop and mobile
 • Jak vytvořit upozorněníHow to create an alert
 • Kam se mně budou doručovat upozorněníWhere will I receive my alerts

PožadavkyPrerequisites

Pokud nejste k Power BI zaregistrovaní, před zahájením práce si zaregistrujte bezplatnou zkušební verzi.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

 1. V tomto příkladu se používá dlaždice karty řídicího panelu z Ukázky prodeje a marketingu.This example uses a dashboard card tile from the Sales & Marketing sample. Otevřete službu Power BI (app.powerbi.com), přihlaste se a otevřete Můj pracovní prostor.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open your My Workspace.
  Otevření části Můj pracovní prostorOpen My Workspace

 2. V levém dolním rohu vyberte Získat data.In the bottom-left corner, select Get data.

  Výběr možnosti Získat data

 3. Na stránce Získat data vyberte Ukázky.On the Get data page that appears, select Samples.

 4. Vyberte Ukázku prodeje a marketingu a pak zvolte Připojit.Select the Sales and Marketing Sample, then choose Connect.

  Stažení Ukázky prodeje a marketingu

 5. Až se Power BI k ukázce připojí, vyberte v zobrazeném dialogovém okně možnost Přejít na řídicí panel.After Power BI has connected to the sample, select Go to dashboard from the dialog that appears.
  Otevření Ukázky prodeje a marketinguOpen the Sales and Marketing sample

Přidání upozornění (výstrahy) na dlaždici řídicího paneluAdd an alert to a dashboard tile

 1. Na řídicím panelu vyberte u dlaždice měřidla, klíčového ukazatele výkonu nebo karty symbol tří teček.From a dashboard gauge, KPI, or card tile, select the ellipsis.

  dlaždice karty

 2. Vyberte ikonu upozornění Ikona upozornění nebo Spravovat výstrahy a přidejte jednu nebo několik výstrah pro kartu Market share (Podíl na trhu).Select the alert icon Alert icon, or Manage alerts, to add one or more alerts for the Market share card.

  dlaždice karty s vybranými třemi tečkami

 3. V podokně Spravovat výstrahy vyberte Přidat pravidlo výstrahy.On the Manage alerts pane, select + Add alert rule. Ověřte, že je přepínač nastavený na Zap, a zadejte název výstrahy.Ensure the slider is set to On, and give your alert a title. Díky názvům upozornění snadno rozpoznáte.Titles help you easily recognize your alerts.

  Okno Přidat pravidlo výstrahy

 4. Posuňte se dolů a zadejte podrobnosti upozornění.Scroll down and enter the alert details. V tomto příkladu vytvoříme upozornění, které nám jednou denně pošle oznámení, pokud náš podíl na trhu dosáhne hodnoty 40 nebo vyšší.In this example we'll create an alert that notifies us once a day if our market share increases to 40 or higher. Upozornění se zobrazí v centru oznámení.Alerts will appear in our Notification center. A necháme si od Power BI poslat také e-mail.And we'll have Power BI send us an email as well.

  Okno Spravovat výstrahy s nastavením prahové hodnoty

 5. Vyberte Uložit a zavřít.Select Save and close.

Přijímání výstrahReceiving alerts

Pokud sledovaná data dosáhnou některé z nastavených prahových hodnot, stane se několik věcí.When the data being tracked reaches one of the thresholds you've set, several things happen. Nejprve Power BI zkontroluje, zda uběhla více než jedna hodina nebo více než 24 hodin (podle vybrané možnosti) od odeslání poslední výstrahy.First, Power BI checks to see if it has been more than an hour, or more than 24 hours (depending on the option you selected), since the last alert was sent. Pokud jsou data nad prahovou hodnotou, dostanete upozornění.As long as the data is past the threshold, you'll get an alert.

V dalším kroku odešle Power BI upozornění do centra oznámení a volitelně e-mailem.Next, Power BI sends an alert to your Notification center and, optionally, in email. Každé upozornění obsahuje přímý odkaz na vaše data.Each alert contains a direct link to your data. Výběrem odkazu zobrazte příslušnou dlaždici.Select the link to see the relevant tile.

 1. Pokud k výstraze nastavíte odeslání e-mailu, najdete v doručené poště přibližně toto.If you've set the alert to send you an email, you'll find something like this in your Inbox. Toto je výstraha, kterou jsme nastavili pro kartu Sentiment.This is an alert we set for the Sentiment card.

  E-mailové upozornění

 2. Power BI také přidá zprávu do centra oznámení.Power BI also adds a message to your Notification center.

  Ikona oznámení ve službě Power BI

 3. Otevřením centra oznámení zobrazíte podrobnosti upozornění.Open your Notification center to see the alert details.

  Přečtení upozornění

Správa upozorněníManaging alerts

Existuje několik způsobů, jak spravovat upozornění: přímo na dlaždici řídicího panelu, v nabídce nastavení Power BI, na jednotlivých dlaždicích v mobilní aplikaci Power BI na iPhonu nebo v mobilní aplikaci Power BI pro Windows 10.There are many ways to manage your alerts: from the dashboard tile itself, from the Power BI Settings menu, on an individual tile in the Power BI mobile app on the iPhone, or in the Power BI mobile app for Windows 10.

Přímo na dlaždiciFrom the tile itself

 1. Pokud u některé dlaždice potřebujete změnit nebo odebrat upozornění, výběrem ikony upozornění Ikona upozornění znovu otevřete okno Spravovat výstrahy.If you need to change or remove an alert for a tile, re-open the Manage alerts window by selecting the alert icon Alert icon. Zobrazí se všechna upozornění, která jste nastavili pro tuto dlaždici.All the alerts that you've set for that tile are displayed.

  Okno Spravovat výstrahy..

 2. Chcete-li upravit upozornění, vyberte šipku vlevo od názvu upozornění.To modify an alert, select the arrow to the left of the alert name.

  Šipka vedle názvu upozornění..

 3. Chcete-li upozornění odstranit, vyberte ikonu koše vpravo od názvu upozornění.To delete an alert, select the trashcan to the right of the alert name.

  Vybraná ikona koše

V nabídce nastavení Power BIFrom the Power BI settings menu

 1. Vyberte ikonu ozubeného kolečka z řádku nabídek Power BI.Select the gear icon from the Power BI menubar.

  Ikona ozubeného kolečka..

 2. V části Nastavení vyberte Upozornění.Under Settings select Alerts.

  Karta Upozornění v okně Nastavení

 3. Odsud můžete upozornění zapnout nebo vypnout, otevřít okno Spravovat výstrahy k provedení změn nebo upozornění odstranit.From here you can turn alerts on and off, open the Manage alerts window to make changes, or delete the alert.

Tipy a řešení potížíTips and troubleshooting

 • Pokud vám nejde nastavit upozornění u měřidla, klíčového ukazatele výkonu nebo karty, požádejte o pomoc správce Power BI nebo helpdesk výpočetního oddělení.If you are unable to set an alert for a gauge, KPI, or card, contact your Power BI admin or IT help desk for help. U řídicího panelu nebo konkrétních typů dlaždic na řídicím panelu jsou někdy upozornění vypnutá nebo nedostupná.Sometimes alerts are turned off or unavailable for your dashboard or for specific types of dashboard tiles.
 • Upozornění fungují jenom u dat, která se aktualizují.Alerts only work on data that is refreshed. Nelze je použít u statických dat.They do not work on static data. Většina ukázek od Microsoftu je statických.Most of the samples supplied by Microsoft are static.
 • Možnost přijímat a zobrazovat sdílený obsah vyžaduje licenci Power BI Pro nebo Premium.The ability to receive and view shared content requires a Power BI Pro or Premium license. Další informace najdete v tématu Jakou licenci mám?.For more information, read Which license do I have?.
 • Upozornění můžete nastavit u vizuálů vytvořených ze streamovaných datových sad, které jsou připnuté ze sestavy na řídicí panel.Alerts can be set on visuals created from streaming datasets that are pinned from a report to a dashboard. Upozornění nejdou nastavit u streamovaných dlaždic vytvořených přímo na řídicím panelu příkazem Přidat dlaždici > Vlastní streamovaná data.Alerts can't be set on streaming tiles created directly on the dashboard using Add tile > Custom streaming data.

Vyčištění prostředkůClean up resources

Pokyny pro odstranění upozornění jsou vysvětlena výše.Instructions for deleting alerts are explained above. Ve stručnosti – vyberte ikonu ozubeného kolečka na řádku nabídek Power BI.In brief, select the gear icon from the Power BI menubar. V části Nastavení vyberte Upozornění a příslušné upozornění odstraňte.Under Settings select Alerts and delete the alert.