Tipy a triky ke kladení otázek pomocí funkce BI Q&A v Power BITips for asking questions in Power BI Q&A

PLATÍ PRO: Platí pro:Služba Power BI pro podnikové uživatele Platí pro:Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro:Power BI Desktop Platí pro:Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Slova a výrazy, které funkce Q&A rozpoznáWords and terminology that Q&A recognizes

Tento seznam klíčových slov na této stránce není vyčerpávající.The list of keywords on this page isn't exhaustive. Pokud chcete zjistit, jestli Power BI klíčové slovo pozná, zkuste ho napsat do pole pro zadání otázky.The best way to see if Power BI recognizes a keyword, is to try it out by typing it in the question box. Pokud jsou slovo nebo termín zobrazeny šedě, Power BI je nerozpozná.If the word or term is greyed out, then Power BI doesn't recognize it.

V následujícím seznamu se používá přítomný čas, ale většinou jsou rozpoznatelné všechny časy.The list below uses present tense, but all tenses are recognized in most cases. Například „is“ zahrnuje: are, was, were, will be, have, has, had, will have, has got, do, does, did.For example, "is" includes: are, was, were, will be, have, has, had, will have, has got, do, does, did. Slovo „sort“ zahrnuje: sorted i sorting.And "sort" includes: sorted and sorting. Power BI také rozpozná a zahrne jednotné i množné číslo slova.Power BI also recognizes and includes singular and plural versions of a word.

KategorieCategory Klíčová slovaKeywords
AgregaceAggregates total, sum, amount, number, quantity, count, average, most, least, fewest, largest, smallest, highest, biggest, maximum, max, greatest, lowest, littlest, minimum, mintotal, sum, amount, number, quantity, count, average, most, least, fewest, largest, smallest, highest, biggest, maximum, max, greatest, lowest, littlest, minimum, min
ČlenyArticles a, an, thea, an, the
Prázdné a logické hodnotyBlank and Boolean blank, empty, null, výraz s předponou „non“ nebo „non-“, prázdný řetězec, prázdný text, true, t, false, fblank, empty, null, prefixed with "non" or "non-", empty string, empty text, true, t, false, f
PorovnáníComparisons vs, versus, compared to, compared withvs, versus, compared to, compared with
SpojkyConjunctions and, or, each of, with, versus, &, and, but, nor, along with, in addition toand, or, each of, with, versus, &, and, but, nor, along with, in addition to
Zkrácené tvaryContractions Funkce Q&A rozpozná téměř všechny zkrácené tvary. Můžete si to vyzkoušet. Tady je několik příkladů: didn’t, haven’t, he’d, he’s, isn’t, it’s, she’ll, they’d, weren’t, who’s, won’t, wouldn’t.Q&A recognizes almost all contractions, try it out. Here are a few examples: didn't, haven't, he'd, he's, isn't, it's, she'll, they'd, weren't, who's, won't, wouldn't
DatumDates Power BI rozpozná většinu kalendářních údajů (den, týden, měsíc, rok, čtvrtletí, dekáda...) a také kalendářní data v různých formátech (viz níže).Power BI recognizes most date terms (day, week, month, year, quarter, decade, ...) and dates written in many different formats (see below). Power BI také rozpozná následující klíčová slova: MonthName, Days 1-31, decade.Power BI also recognizes the following keywords: MonthName, Days 1-31, decade. Příklady: January 3rd of 1995, January 3rd 1995, jan 03 1995, 3 Jan 1995, the 3rd of January, January 1995, 1995 January, 1995-01, 01/1995, názvy měsíců.Examples: January 3rd of 1995, January 3rd 1995, jan 03 1995, 3 Jan 1995, the 3rd of January, January 1995, 1995 January, 1995-01, 01/1995, names of months
Relativní datumRelative dates today, right now, current time, yesterday, tomorrow, the current, next, the coming, last, previous, ago, before now, sooner than, after, later than, from, at, on, from now, after now, in the future, past, last, previous, within, in, over, N days ago, N days from now, next, once, twicetoday, right now, current time, yesterday, tomorrow, the current, next, the coming, last, previous, ago, before now, sooner than, after, later than, from, at, on, from now, after now, in the future, past, last, previous, within, in, over, N days ago, N days from now, next, once, twice.
Příklad: count of orders in the past 6 days.Example: count of orders in the past 6 days.
Rovnost (rozsah)Equality (Range) in, equal to, =, after, is more than, in, between, beforein, equal to, =, after, is more than, in, between, before
Příklady: Order year is before 2012?Examples: Order year is before 2012? Price equals between 10 and 20?Price equals between 10 and 20? Is the age of John greater than 40?Is the age of John greater than 40? Total sales in 200-300?Total sales in 200-300?
Rovnost (hodnota)Equality (Value) is, equal, equal to, in, of, for, within, is in, is onis, equal, equal to, in, of, for, within, is in, is on
Příklady: Which products are green? (Které produkty jsou zelené?)Examples: Which products are green? Order date equals 2012.Order date equals 2012. Is the age of John 40?Is the age of John 40? Total sales that aren't equal to 200?Total sales that aren't equal to 200? Order date of 1/1/2016.Order date of 1/1/2016. 10 in price?10 in price? Green for color?Green for color? 10 in price?10 in price?
JménaNames Pokud sloupec v datové sadě obsahuje frázi „name“ (například EmployeeName), funkce Q&A pochopí, že hodnoty v daném sloupci představují jména.If a column in the dataset contains the phrase "name" (for example, EmployeeName), Q&A understands the values in that column are names. Můžete pokládat otázky, jako je „which employees are named robert“ (kteří zaměstnaci se jmenují Robert).You can ask questions like "which employees are named robert."
ZájmenaPronouns he, him, himself, his, she, herself, her, hers, it, itself, its, they, their, them, themselves, theirs, this, these, that, thosehe, him, himself, his, she, herself, her, hers, it, itself, its, they, their, them, themselves, theirs, this, these, that, those
Příkazy pro dotazyQuery commands sorted, sort by, direction, group, group by, by, show, list, display, give me, name, just, only, arrange, rank, compare, to, with, against, alphabetically, ascending, descending, ordersorted, sort by, direction, group, group by, by, show, list, display, give me, name, just, only, arrange, rank, compare, to, with, against, alphabetically, ascending, descending, order
RozsahRange greater, more, larger, above, over, >, less, smaller, fewer, below, under, <, at least, no less than, >=, at most, no more than, <=, in, between, in the range of, from, later, earlier, sooner, after, on, at, later than, after, since, starting with, starting from, ending withgreater, more, larger, above, over, >, less, smaller, fewer, below, under, <, at least, no less than, >=, at most, no more than, <=, in, between, in the range of, from, later, earlier, sooner, after, on, at, later than, after, since, starting with, starting from, ending with
ČasTimes am, pm, o'clock, noon, midnight, hour, minute, second, hh:mm:ssam, pm, o'clock, noon, midnight, hour, minute, second, hh:mm:ss
Příklady: 10 pm, 10:35 pm, 10:35:15 pm, 10 o clock, noon, midnight, hour, minute, secondExamples: 10 pm, 10:35 pm, 10:35:15 pm, 10 o clock, noon, midnight, hour, minute, second.
Horních NTop N (pořadí, hodnocení): top, bottom, highest, lowest, first, last, next, earliest, newest, oldest, latest, most recent, next(order, ranking): top, bottom, highest, lowest, first, last, next, earliest, newest, oldest, latest, most recent, next
Typy vizuáluVisual types Všechny typy vizuálů, které jsou v Power BI nativní.all visual types native to Power BI. Jde o možnost v podokně Vizualizace, kterou můžete zahrnout do své otázky.If it's an option in the Visualizations pane, then you can include it in your question. Výjimku z tohoto pravidla tvoří vlastní vizuály Power BI, které jste ručně přidali do podokna Vizualizace.The exception to this rule is Power BI custom visuals that you've manually added to the Visualization pane.
Příklad: show districts by month and sales total as bar chartExample: show districts by month and sales total as bar chart
Wh (vyjádřený vztah)Wh (relationship, qualified) when, where, which, who, whom, how many, how much, how many times, how often, how frequently, amount, number, quantity, how long, whatwhen, where, which, who, whom, how many, how much, how many times, how often, how frequently, amount, number, quantity, how long, what

Funkce Q&A pomáhá formulovat otázkuQ&A helps you phrase the question

Funkce Q&A se maximálně snaží, aby porozuměla vaší otázce a odpověděla na ni.Q&A does its best to understand and answer the question being asked. Pokusí se porozumět několika způsoby.It tries to understand in several ways. Pro všechny tyto fráze můžete akci potvrdit plně, částečně nebo vůbec.For all of these phrasings, you can accept the action in full, in part, or not at all. Funkce Q&A při psaní otázky:As you type your question, Q&A:

  • Automaticky dokončuje slova a otázky.autocompletes words and questions. Používá k tomu různé strategie, jako je automatické dokončování rozpoznaných slov, uložené otázky a dříve položené otázky, které vrátily platné odpovědi.It uses various strategies, including autocompleting recognized words, stored questions, and previously used questions that returned valid responses. Pokud je dostupných několik automaticky dokončovaných možností, nabídnou se v rozevíracím seznamu.If more than one autocomplete option is available, they're presented in a dropdown list.
  • Opravuje pravopis.corrects spelling.
  • Nabízí náhled odpovědi ve formě vizuálu.provides a preview of the answer in the form of a visual. Při psaní a úpravě otázky se vizuál aktualizuje (nečeká, až stisknete Enter).The visual updates as you type and edit the question (it doesn't wait for you to press Enter).
  • Navrhuje náhradní výrazy z jedné nebo několika propojených datových sad, když vrátíte kurzor zpět do pole otázky.suggests replacement terms from the underlying dataset(s) when you move the cursor back in the question box.
  • Přeformuluje otázku na základě dat v souvisejících datových sadách.restates the question based on the data in the underlying dataset(s). Funkce Q&A nahradí vaše slova synonymy ze souvisejících datových sad.Q&A replaces the words you used with synonyms from the underlying dataset(s). Když si přeformulovaný výraz přečtete, dozvíte se, zda funkce Q&A porozuměla vaší otázce či nikoli.By reading the restatement, you know whether Q&A understood your question or not.
  • Přidává dvojité podtržení ke slovům, kterým nerozumí.adds a double underline to words it doesn't understand.
  • Přidává jednoduché podtržení ke slovům, kterým rozumí.adds a single underline to words it does understand.
  • Umožňuje vám kontaktovat vlastníka sestavy nebo řídicího panelu, když se váš pojem nenajde nebo pokud váš dotaz nezíská výsledky.allows you to contact the report or dashboard owner when your term isn't found or your question doesn't get results.

A to ještě není všechnoDon't stop now

Když funkce Q&A zobrazí výsledky, můžete pokračovat v rozhovoru.After Q&A displays your results, keep the conversation going! Interaktivní funkce vizuálu a otázek a odpovědí můžete použít k odhalení dalších skutečností.Use the interactive features of the visual and of Q&A to uncover more insights.

Další krokyNext steps

Zpět na Funkce Q&A v Power BIBack to Q&A in Power BI

Power BI – základní přehledPower BI - Basic Concepts

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community