Přidání vlastního sloupce v Power BI DesktopuAdd a custom column in Power BI Desktop

V Power BI Desktopu můžete pomocí Editoru dotazů snadno přidat do svého modelu nový vlastní sloupec dat.In Power BI Desktop, you can easily add a new custom column of data to your model by using Query Editor. Editor dotazů vám umožňuje vytvořit a přejmenovat vlastní sloupec, a tím i vytvořit dotazy PowerQuery M vzorců, které váš sloupec definují.With Query Editor, you create and rename your custom column to create PowerQuery M formula queries to define your custom column. Dotazy PowerQuery M vzorců obsahují sadu obsahu odkazující na komplexní funkci.PowerQuery M formula queries have a comprehensive function reference content set.

Když v Editoru dotazů vytvoříte vlastní sloupec, Power BI Desktop ho přidá do seznamu Použitý postup v části Nastavení dotazů pro daný dotaz.When you create a custom column in Query Editor, Power BI Desktop adds it as an Applied Step in the Query Settings of the query. Kdykoliv ho ale můžete změnit, přesunout nebo upravit.It can be changed, moved, or modified at any time.

Snímek obrazovky zobrazuje dialogové okno Přidat vlastní sloupec.

Přidání vlastního sloupce pomocí Editoru dotazůUse Query Editor to add a custom column

Při vytváření vlastního sloupce postupujte podle těchto kroků:To start creating a custom column, follow these steps:

 1. Spusťte Power BI Desktop a načtěte data.Launch Power BI Desktop and load some data.

 2. Na pásu karet vyberte na kartě Domů možnost Upravit dotazy a potom v nabídce zvolte Upravit dotazy.From the Home tab on the ribbon, select Edit Queries, and then select Edit Queries from the menu.

  Výběr možnosti Upravit dotazy

  Zobrazí se okno Editoru dotazů.The Query Editor window appears.

 3. Na kartě Přidat sloupec na pásu karet vyberte Vlastní sloupec.From the Add Column tab on the ribbon, select Custom Column.

  Výběr možnosti Vlastní sloupec

  Zobrazí se okno Přidat vlastní sloupec.The Add Custom Column window appears.

Okno Přidat vlastní sloupecThe Add Custom Column window

Okno Přidat vlastní sloupec obsahuje následující:The Add Custom Column window has the following features:

 • Seznam dostupných sloupců v seznamu Dostupné sloupce na pravé straněA list of available columns, in the Available columns list on the right.

 • Původní název vlastního sloupce v poli Nový název sloupce.The initial name of your custom column, in the New column name box. Tento sloupec můžete přejmenovat.You can rename this column.

 • Dotazy PowerQuery M vzorců v poli Vzorec vlastního sloupce.PowerQuery M formula queries, in the Custom column formula box. Tyto dotazy můžete vytvářet tak, že sestavíte vzorec, který nový vlastní sloupec definuje.You create these queries by building the formula on which your new custom column is defined.

  Snímek obrazovky zobrazuje dialogové okno Přidat vlastní sloupec obsahující dostupné sloupce, z nichž si můžete vybírat.

Vytváření vzorců pro vlastní sloupecCreate formulas for your custom column

 1. V seznamu Dostupné sloupce vpravo vyberte pole a potom ho výběrem možnosti Vložit pod tímto seznamem přidejte do vzorce vlastního sloupce.Select a column from the Available columns list on the right, and then select Insert below the list to add them to the custom column formula. Sloupec můžete přidat také tak, že na něj v seznamu poklikáte.You can also add a column by double-clicking it in the list.

 2. Při zadávání vzorce a vytváření sloupce si všimněte indikátoru ve spodní části okna Přidat vlastní sloupec.As you enter the formula and build your column, note the indicator in the bottom of the Add Custom Column window.

  Pokud se nevyskytují žádné chyby, uvidíte zelenou značku zaškrtnutí a zprávu Nebyly zjištěny žádné chyby syntaxe.If there are no errors, you'll see a green check mark and the message No syntax errors have been detected.

  Úspěšná kontrola syntaxe na stránce Přidat vlastní sloupec

  V případě, že systém našel chybu syntaxe, uvidíte oranžovou ikonu upozornění a odkaz na místo, kde se ve vzorci chyba nachází.If there's a syntax error, you'll see a yellow warning icon, along with a link to where the error occurred in your formula.

  Chyba na stránce Přidat vlastní sloupec

 3. Vyberte OK.Select OK.

  Power BI Desktop přidá vlastní sloupec do modelu a v Nastavení dotazů přidá do seznamu Použitý postup krok Přidané: Vlastní.Power BI Desktop adds your custom column to the model, and adds the Added Custom step to your query's Applied Steps list in Query Settings.

  Krok Přidané: Vlastní v Nastavení dotazů

 4. Pokud chcete vlastní sloupec upravit, poklikejte v seznamu Použitý postup na krok Přidané: Vlastní.To modify your custom column, double-click the Added Custom step in the Applied Steps list.

  Zobrazí se okno Přidat vlastní sloupec se vzorcem vlastního sloupce, který jste vytvořili.The Add Custom Column window appears with the custom column formula you created.

Použití Rozšířeného editoru pro vlastní sloupceUse the Advanced Editor for custom columns

Po vytvoření dotazu můžete jakékoli jeho kroky upravit pomocí Rozšířeného editoru.After you've created your query, you can also use the Advanced Editor to modify any step of your query. To můžete provést pomocí těchto kroků:To do so, follow these steps:

 1. V okně Editoru dotazů vyberte na pásu karet kartu Zobrazit.In the Query Editor window, select the View tab on the ribbon.

 2. Vyberte Rozšířený editor.Select Advanced Editor.

  Zobrazí se stránka Rozšířený editor, která vám poskytuje plnou kontrolu nad dotazem.The Advanced Editor page appears, which gives you full control over your query.

  Stránka Rozšířený editor

Další krokyNext steps