Použití motivů sestav v Power BI DesktopuUse report themes in Power BI Desktop

Pomocí motivů sestav můžete v Power BI Desktopu aplikovat změny návrhu na celou sestavu, například použít firemní barvy, změnit sady ikon nebo aplikovat nové výchozí formátování vizuálů.With Power BI Desktop report themes, you can apply design changes to your entire report, such as using corporate colors, changing icon sets, or applying new default visual formatting. Při použití motivu sestavy budou všechny vizuály v sestavě používat barvy a formátování z vybraného motivu jako své výchozí hodnoty.When you apply a report theme, all visuals in your report use the colors and formatting from your selected theme as their defaults. Existuje několik výjimek, které jsou popsané dále v tomto článku.A few exceptions apply, which are described later in this article.

Motivy sestav můžete vybírat tak, že přejdete na pás karet Zobrazení, na pásu karet v části Motivy vyberete tlačítko rozevírací nabídky se šipkou a pak vyberete požadovaný motiv.Report themes can be selected by navigating to the View ribbon, then selecting the drop-down arrow button in the Themes section of the ribbon, then selecting the theme you want. Dostupné motivy jsou podobné motivům, které se vyskytují v jiných produktech Microsoftu, jako je Microsoft PowerPoint.Available themes are similar to themes seen in other Microsoft products, such as Microsoft PowerPoint.

Motivy sestav

Motivy sestav jsou dvojího typu: předdefinované motivy sestav a soubory s vlastním motivem sestavy.There are two types of report themes: built-in report themes and custom report theme files.

 • Předdefinované motivy sestav nabízejí různé druhy předdefinovaných barevných schémat, která jsou nainstalovaná s Power BI Desktopem.Built-in report themes provide different kinds of predefined color schemes that are installed with Power BI Desktop. Předdefinované motivy sestav si vybíráte přímo z nabídky Power BI Desktopu.You select built-in report themes directly from the Power BI Desktop menu.

 • Vlastní motivy sestav se vytvářejí tak, že upravíte aktuální motiv a pak ho uložíte jako vlastní motiv, nebo můžete přizpůsobený motiv vytvořit pomocí souboru JSON.Custom report themes are created by adjusting a current theme then saving it as a custom theme, or creating your own customize theme using a JSON file. Soubor JSON poskytuje detailní kontrolu nad mnoha aspekty motivu sestavy, jak je popsáno dále v tomto článku.The JSON file provides granular control over many aspects of a report theme, as described later in this article.

Pojďme se podívat, jak motivy sestav fungují, a pak probereme, jak přizpůsobené motivy sestav vytvářet.Let's discuss how report themes work, then jump into how to create customized report themes.

Jak motivy sestav fungujíHow report themes work

Když chcete v sestavě Power BI Desktopu použít motiv sestavy, máte tyto možnosti:To apply a report theme to a Power BI Desktop report, you can select from the following options:

Postupně se podíváme na každou z těchto možností.We'll take a look at each of these options in turn.

Poznámka

Motivy lze použít pouze při použití Power BI Desktopu.Themes can only be applied when using Power BI Desktop. Motivy nelze použít u existujících sestav v rámci služby Power BI.You cannot apply themes to existing reports within the Power BI service.

Předdefinované motivy sestavBuilt-in report themes

Z dostupných předdefinovaných motivů sestav si vyberete takto:To select from the available built-in report themes:

 1. Na pásu karet Zobrazení vyberte tlačítko rozevírací nabídky se šipkou MotivyPřepnout motiv.Select the Themes drop-down arrow button Switch Theme from the View ribbon.

  Snímek obrazovky zobrazuje vybraný pás karet, který poskytuje několik motivů.

 2. V zobrazené rozevírací nabídce si vyberte z nabízených motivů.Select from among the included themes from the drop-down menu that appears.

  Snímek obrazovky zobrazuje motivy Power BI, které můžete vybrat.

  Motiv sestavy se nyní aplikuje na sestavu.Your report theme is now applied to the report.

  Dostupné předdefinované motivy sestav jsou uvedeny v následující tabulce.The following table shows the available built-in report themes.

  Předdefinovaný motiv sestavyBuilt-in report theme Výchozí sekvence barevDefault color sequence
  VýchozíDefault Výchozí
  HighriseHighrise Highrise
  ManažerskýExecutive Manažerský
  HraniceFrontier Hranice
  InovativníInnovate Inovativní
  RozkvětBloom Rozkvět
  PřílivTidal Příliv
  TeplotaTemperature Teplota
  SolárníSolar Solární
  DivergentníDivergent Divergentní
  BouřeStorm Bouře
  KlasickýClassic Klasický
  Městský parkCity park Městský park
  TřídaClassroom Třída
  Vhodné pro barvoslepéColorblind safe Vhodné pro barvoslepé
  ElektrickýElectric Elektrický
  Vysoký kontrastHigh contrast Vysoký kontrast
  Západ slunceSunset Západ slunce
  SoumrakTwilight Soumrak
 3. Můžete také procházet kolekcí motivů vytvořených členy komunity Power BI – když v rozevírací nabídce Motivy vyberete Galerie motivů.You can also browse the collection of themes created by members of the Power BI Community, by selecting Theme gallery from the Themes drop-down.

  Galerie motivů

  V galerii si můžete vybrat motiv, který se vám líbí, a stáhnout si jeho přidružený soubor JSON.From the gallery, you can select a theme you like and download its associated JSON file.

  Abyste stažený soubor nainstalovali, vyberte v rozevírací nabídce Motivy možnost Procházet motivy, přejděte do umístění, kam jste si soubor JSON stáhli a tento soubor vyberte – motiv by se měl importovat do Power BI Desktop jako nový motiv.To install the downloaded file, select Browse for themes from the Themes drop-down, navigate to the location where you downloaded the JSON file, and select it to import the theme into Power BI Desktop as a new theme.

  Když se to podaří, zobrazí Power BI dialogové okno s informacemi o tom, že import proběhl úspěšně.When successful, Power BI shows a dialog that the import was successful.

  Import motivu byl úspěšný.

Přizpůsobení motivů sestavCustomize report themes

Můžete přizpůsobit a standardizovat téměř všechny prvky, které jsou uvedené v oddílu Formát podokna Vizualizace, a to buď přímo v Power BI Desktopu, nebo prostřednictvím souboru JSON motivu.You can customize and standardize nearly all the elements that are listed in the Format section of the Visualizations pane, either through customizations made directly in Power BI Desktop, or through a report theme JSON file. Cílem je dát vám plnou kontrolu nad výchozím vzhledem a chováním vašich sestav na odstupňované úrovni.The goal is to give you full control over your report's default look and feel, on a granular level.

Dva způsoby přizpůsobení motivů sestav jsou následující:The two ways to customize report themes are the following:

V následujících částech se podíváme na každý z těchto přístupů.Let's take a look at each of these approaches, in turn, in the following sections.

Vytvoření a přizpůsobení motivu v Power BI DesktopuCreate and customize a theme in Power BI Desktop

Pokud chcete motiv přizpůsobit přímo v Power BI Desktopu, můžete vybrat motiv blížící se svým vzhledem k motivu, který by se vám líbil, a trochu ho upravit.To customize a theme directly in Power BI Desktop, you can select a theme that's close to what you like, and make a few adjustments. Nejdřív vyberte motiv s podobným vzhledem (nebo můžete začít s libovolným motivem a přizpůsobit ho důkladněji) a pak proveďte následující kroky:First select the theme that's close (or just begin with any theme, and customize away from there), and take the following steps:

 1. Na pásu karet Zobrazení vyberte tlačítko rozevírací nabídky Motivy a vyberte možnost Přizpůsobit aktuální motiv.From the View ribbon, select the Themes drop down button and select Customize current theme.

  Přizpůsobení motivu

 2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete v aktuálním motivu provést nejrůznější změny a pak svá nastavení uložit jako nový motiv.A dialog appears, where you can make all sorts of changes to the current theme, and then, can save your settings as a new theme.

  Přizpůsobit aktuální motiv

Přizpůsobitelná nastavení motivu se nacházejí v následujících kategoriích, které se zobrazují v okně Přizpůsobit motiv:Customizable theme settings are found in the following categories, reflected in the Customize theme window:

 • Názvy a barvy: Nastavení názvu a barev motivu, včetně barev motivu, pocitových barev, divergentních barev a strukturálních barev (Upřesnit)Name and colors: Theme name and color settings include theme colors, sentiment colors, divergent colors, and structural colors (Advanced).
 • Text: Nastavení textu (například rodina písem, velikost a barva), které nastavuje výchozí hodnoty primární třídy textu pro popisky, nadpisy, karty, klíčové ukazatele výkonu a záhlaví karetText: Text settings include font family, size, and color, which sets the primary text class defaults for labels, titles, cards and KPIs, and tab headers.
 • Vizuály: Nastavení vizuálů, například pozadí, ohraničení, záhlaví a popisyVisuals: Visual settings include background, border, header, and tooltips.
 • Stránka: Nastavení prvků stránky, včetně tapety a pozadíPage: Page element settings include wallpaper and background.
 • Podokno filtru: Nastavení podokna filtru, včetně barvy pozadí, průhlednosti, barvy a velikosti písma a ikon a karet filtrůFilter pane: Filter pane settings include background color, transparency, font and icon color, size, filter cards.

Po provedení změn motiv uložte výběrem tlačítka Použít a uložit.After you make your changes, select Apply and save to save your theme. Motiv teď můžete použít v aktuální sestavě a exportovat.Your theme can now be used in the current report, and exported.

Tento způsob přizpůsobení aktuálního motivu umožňuje rychlou a snadnou práci.Customizing the current theme in this way makes it quick and easy to customize themes. Můžete ale rovněž provádět jemnější úpravy motivů, což vyžaduje změnu souboru JSON s motivem.However, you can make finer adjustments to themes, which require modifying the theme's JSON file.

Tip

Nejčastější možnosti motivu sestavy můžete přizpůsobit pomocí ovládacích prvků v dialogovém okně Přizpůsobit motiv.You can customize the most common report theme options by using the controls in the Customize theme dialog. Pro ještě větší kontrolu můžete soubor JSON volitelně exportovat a ruční úpravou nastavení v tomto souboru motiv jemně doladit.For even more control, you can optionally export a theme's JSON file and make fine-tuned adjustments by manually modifying the settings in that file. Takto upravený soubor JSON můžete přejmenovat a později ho naimportovat.You can rename that fine-tuned JSON file and later import it.

Import souborů s vlastním motivem sestavyImport custom report theme files

Můžete také importovat soubor s vlastním motivem sestavy. Postupujte takto:You can also import a custom report theme file, by taking the following steps:

 1. Vyberte pás karet Zobrazení a pak v rozevírací nabídce tlačítka Motivy vyberte možnost Procházet motivy.Select the View ribbon, then from the Themes drop down button, select Browse for themes.

  Importovat motiv

  Zobrazí se okno, které vám umožní přejít do umístění souboru motivu JSON.A window appears that lets you browse to the location of the JSON theme file.

 2. Na následujícím obrázku je zobrazeno několik souborů se svátečními motivy, které jsou k dispozici.In the following image, a handful of holiday theme files are available. Zvolíme sváteční motiv pro březen, a sice St Patricks Day.json.We'll choose a holiday theme for March, St Patricks Day.json.

  Sváteční motiv

  Když se soubor s motivem úspěšně načte, zobrazí Power BI Desktop zprávu o úspěchu.When the theme file has loaded successfully, Power BI Desktop displays a success message.

  Import motivu byl úspěšný.

Úvod k souborům JSON s motivem sestavyIntroduction to report theme JSON files

Když otevřete základní soubor JSON zmíněný v předchozí části (St Patricks Day.json), zobrazí se takto:When you open the basic JSON file mentioned in the previous section (St Patricks Day.json), it appears as follows:

  {
    "name": "St Patrick's Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
  }

Tento soubor JSON s motivem sestavy obsahuje následující řádky:This report theme JSON file has the following lines:

 • name: Název motivu sestavy.name: The report theme name. Toto pole je jediné, které je povinné.This field is the only required field.
 • dataColors: Seznam šestnáctkových kódů barev, které se mají použít pro data ve vizuálech Power BI Desktopu.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use for data in Power BI Desktop visuals. Tento seznam může obsahovat tolik barev, kolik chcete.This list can have as many or as few colors as you want.
 • background, firstLevelElements a tableAccent (atd.): Třídy barev.background, firstLevelElements, and tableAccent (etc.): Color classes. Třídy barev umožňují nastavit spoustu strukturálních barev v sestavě najednou.Color classes enable you to set many structural colors in your report at once.

Tento soubor JSON můžete použít jako základ pro vytvoření vlastního souboru s motivem sestavy, který naimportujete.You can use this JSON file as a basis to create your own custom report theme file to import. Pokud chcete upravit jen základní barvy sestavy, změňte název a šestnáctkové kódy v tomto souboru.If you want to adjust only the basic colors of your report, change the name and hex codes in the file.

V souboru JSON s motivem sestavy definujete jen formátování, které chcete změnit.In a report theme JSON file, you define only the formatting that you want to change. Vše, co v souboru JSON nezadáte, se vrátí na výchozí nastavení Power BI Desktopu.Whatever you don't specify in the JSON file reverts to the Power BI Desktop default settings.

Vytvoření souboru JSON má mnoho výhod.The advantages of creating a JSON file are many. Můžete třeba určit, aby se ve všech grafech používala velikost písma 12, aby se v určitých vizuálech používala konkrétní rodina písem nebo aby v konkrétních typech grafů byly vypnuté popisky dat.For example, you can specify that all charts use a font size of 12, that certain visuals use a particular font family, or that data labels are turned off for specific chart types. Pomocí souboru JSON můžete vytvořit soubor s motivem sestavy, který standardizuje vaše grafy a sestavy a usnadňuje zajištění jednotného vzhledu sestav ve vaší organizaci.By using a JSON file, you can create a report theme file that standardizes your charts and reports, making it easy for your organization's reports to be consistent.

Další informace o formátu souboru JSON najdete v článku Formát souboru JSON pro motiv sestavy.For more information about the format of the JSON file, see Report theme JSON file format.

Poznámka

Úprava vlastního motivu sestavy JSON pomocí dialogového okna Přizpůsobit motiv je bezpečná.Modifying a custom JSON report theme with the Customize theme dialog box is safe. Tento dialog nezmění nastavení motivu, která nedokáže ovládat, a aktualizuje změny provedené v motivu sestavy místně.The dialog will not modify theme settings that it cannot control, and will update the changes made to the report theme in-place.

Jak barvy motivů sestav zůstávají v sestaváchHow report theme colors stick with your reports

Když sestavu publikujete ve službě Power BI, ponechá si barvy vašeho motivu sestavy.When you publish your report to the Power BI service, your report theme colors stay with it. V oddílu Barvy dat na panelu Formát je promítnut motiv vaší sestavy.The Data colors section of the Format panel reflects your report theme.

Dostupné barvy v motivu sestavy zobrazíte takto:To view the available colors in a report theme:

 1. Vyberte vizuál.Select a visual.

 2. V oddílu Formát podokna Vizualizace vyberte Barvy dat.From the Format section of the Visualization pane, select Data colors.

 3. Výběrem rozevíracího seznamu některé položky zobrazíte Barvy motivu daného motivu sestavy.Select the drop-down of an item to view the Theme colors information of the report theme.

  Barvy motivu

Potom, co v našem příkladu použijeme různé odstíny zelené a hnědé barvy z motivu St. Patrick's Day, se podíváme na barvy motivu.In our example, after you apply the multitude of green and brown colors from the St. Patrick's Day report theme, view the theme colors. Vidíte všechny ty zelené?See all that green? Tyto barvy totiž byly součástí motivu sestavy, který jsme naimportovali a použili.That's because those colors were part of the report theme that we imported and applied.

Barvy v paletě barev jsou relativní vzhledem k aktuálnímu motivu.The colors in the color palette are relative to the current theme. Dejme tomu, že pro nějaký datový bod vyberete třetí barvu v horním řádku.For example, suppose you select the third color of the top row for a data point. Když později přepnete na jiný motiv, aktualizuje se barva tohoto datového bodu automaticky na třetí barvu v horním řádku nového motivu, stejně jako je tomu při změně motivů v Microsoft Office.Later, if you change to a different theme, that data point's color updates automatically to the third color of the top row in the new theme, just as you'd see when changing themes in Microsoft Office.

Nastavení motivů sestavy změní výchozí barvy používané ve vizuálech v sestavě.Setting a report themes changes the default colors used in visuals throughout the report. Power BI udržuje seznam skládající se ze stovek barev, aby měly vizuály spoustu jedinečných barev, které se můžou zobrazit v sestavě.Power BI maintains a list consisting of hundreds of colors, to ensure visuals have plenty of unique colors to display in a report. Když Power BI přiřadí barvy k řadě vizuálů, vyberou se barvy podle pořadí, v jakém byly barvy řady přiřazeny.When Power BI assigns colors to a visual's series, colors are selected on a first-come, first-served basis as series colors are assigned. Při importu motivu se mapování barev pro řadu dat resetuje.When you import a theme, the mapping of colors for data series is reset.

Power BI sleduje barvu dynamické řady a používá stejnou barvu pro hodnotu v jiných vizuálech.Power BI tracks the color for a dynamic series, and uses the same color for the value in other visuals. V dynamické řadě se počet řad zobrazených ve vizuálech může změnit na základě měr, hodnot a dalších aspektů.In a dynamic series, the number of series presented in visuals may change based on measures, values, or other aspects. Pokud například v sestavě zobrazíte Profit by Region (Zisk podle oblasti), může být počet prodejních oblastí pět nebo devět.For example, if you show Profit by Region in a report, the number of sales regions you have might be five, or it might be nine. Počet oblastí je dynamický, proto se považuje za dynamickou řadu.The number of regions is dynamic, so it's considered a dynamic series.

V případě statických řad je počet řad známý.Conversely, for static series, the number of series is known. Například Profit (Zisk) a Revenue (Tržby) jsou statické řady.For example, Profit and Revenue revenue are static series. U statických řad přiřazuje Power BI barvy podle indexu v paletách motivů.In static series, Power BI assigns colors by index within the theme palettes. Výchozí přiřazení barev můžete přepsat výběrem barvy v podokně formátování v části Barvy dat.You can override the default color assignment by selecting a color from the formatting pane under Data colors. Možná budete muset změnit výběry průřezu, abyste viděli všechny možné hodnoty řad a také mohli nastavit jejich barvy.You may have to change your slicer selections to see all potential series values, and set their colors as well. Pokud explicitně nastavíte barvu jednoho vizuálu pomocí podokna Vlastnosti, neovlivní importovaný motiv žádné z explicitně definovaných barev.If you explicitly set a color explicitly a single visual using the Properties pane, the imported theme does not apply to any of those explicitly defined colors.

Pokud chcete, aby se motiv použil na tyto explicitně vybrané barvy, použijte možnost Zpět k výchozímu nastavení v části Barvy dat vizuálu, u kterého byla barva explicitně nastavena, abyste vrátili explicitní použití barvy a umožnili použití motivu.To allow the theme to apply to those explicitly selected colors, use Revert to default in the Data Colors section the visual to which the color has been explicitly set, to undo the explicit color application and allow the theme to apply.

Případy, kdy barvy motivů sestav v sestavách nezůstanouSituations when report theme colors won't stick to your reports

Předpokládejme, že na konkrétní datový bod ve vizuálu použijete sadu vlastních barev (nebo individuální barvu) pomocí možnosti Vlastní barva v nástroji pro výběr barvy.Suppose you apply a custom color set (or individual color) to a particular data point in a visual by using the Custom color option in the color picker. Když použijete motiv sestavy, nepřepíše tento motiv barvu tohoto přizpůsobeného datového bodu.When you apply a report theme, it does not override that customized data point color.

Nebo předpokládejme, že chcete barvu datového bodu ručně nastavit pomocí oddílu Barvy motivu.Or, suppose you want to manually set the color of a data point color by using the Theme colors section. Když použijete nový motiv sestavy, tyto barvy se neaktualizují.When you apply a new report theme, those colors are not updated. Pokud chcete vrátit výchozí barvy tak, aby se aktualizovaly, když použijete nový motiv sestavy, vyberte Zpět k výchozímu nastavení, nebo vyberte nějakou barvu v paletě Barvy motivu nástroje pro výběr barvy.To get your default colors back, so they'll update when you apply a new report theme, select Revert to default, or select a color from the Theme colors palette in the color picker.

Zpět k výchozímu nastavení

Motivy sestav nelze použít v mnoha vizuálech Power BI.Many Power BI visuals won't apply to report themes.

Soubory s vlastním motivem sestavy, které můžete hned použítCustom report theme files you can use right now

Chcete začít používat motivy sestav?Want to get started with report themes? Prohlédněte si vlastní motivy sestav v galerii motivů nebo vyzkoušejte následující hotové soubory JSON s vlastním motivem sestavy, které můžete stáhnout a naimportovat do sestavy Power BI Desktopu:Check out the custom report themes in the themes gallery or try the following ready-made custom report theme JSON files, which you can download and import into your Power BI Desktop report:

Tady je několik dalších motivů sestav, od kterých se můžete odrazit:Here are a few more report themes you can use as starting points:

Pomocí motivů sestav můžete v sestavách Power BI Desktopu vyjádřit svoji osobnost, svoji organizaci nebo dokonce aktuální roční období či svátek.Report themes can make your Power BI Desktop reports a colorful reflection of you, your organization, or even the current season or holiday.

Export motivů sestavExport report themes

Aktuálně používaný motiv sestavy můžete exportovat přímo z Power BI Desktopu do souboru JSON.You can export the currently applied report theme directly from Power BI Desktop to a JSON file. Po exportu můžete motiv sestavy znovu použít v jiných sestavách.After you export a report theme, you can then re-use it in other reports. Díky této možnosti můžete exportovat soubor JSON většiny předdefinovaných motivů.This option lets you export the JSON file for most of the built-in themes. Jedinými výjimkami jsou základní motivy Klasický a Výchozí, ze kterých při importu vycházejí ostatní motivy.The only exceptions are the base themes, Classic and Default, which other themes build upon when imported.

Aktuálně použitý motiv vyexportujete z Power BI Desktopu takto:To export the currently applied theme from Power BI Desktop:

 1. Vyberte Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti.Select File > Options and settings > Options.

 2. V oddílu Funkce ve verzi Preview zaškrtněte políčko Přizpůsobit aktuální motiv a vyberte OK.In the Preview features section, select Customize current theme, and then select OK.

  Kvůli povolení této funkce Preview můžete být vyzváni k restartování Power BI Desktopu.You might be prompted to restart Power BI Desktop for the preview feature to be enabled. Po restartování můžete začít s exportem aktuálně použitého motivu.After you restart, you can begin exporting the currently applied theme.

 3. Na kartě Domovská stránka pásu karet vyberte Přepnout motiv > Exportovat aktuální motiv.From the Home ribbon, select Switch theme > Export current theme.

 4. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do adresáře, kam chcete soubor JSON uložit, a pak vyberte Uložit.From the Save As dialog box, browse to a directory in which to save the JSON file, and then select Save.

Formát souboru JSON pro motiv sestavyReport theme JSON file format

Na nejzákladnější úrovni obsahuje soubor JSON s motivem jen jeden povinný řádek: name.At its most basic level, the theme JSON file has only one required line: name.

{
  "name": "Custom Theme"
}

Všechny ostatní vlastnosti kromě name jsou nepovinné, takže můžete přidat jen ty vlastnosti, které chcete v souboru s motivem konkrétně formátovat, a pro zbytek nadále používat výchozí nastavení Power BI.Other than name, everything else is optional, which means you're free to only add the properties you specifically want to format to the theme file, and continue to use Power BI's defaults for the rest.

Nastavení barev motivuSetting theme colors

Pod name můžete přidat následující základní vlastnosti související s barvou dat:Under name, you can add the following basic data color-related properties:

 • dataColors: Seznam šestnáctkových kódů barev, které se mají použít pro barvy tvarů přestavujících data ve vizuálech Power BI Desktopu.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use to color shapes that represent data in Power BI Desktop visuals. Tento seznam může obsahovat tolik barev, kolik chcete.This list can have as many or as few colors as you want. Pokud budou použity všechny barvy z tohoto seznamu, a vizuál bude stále potřebovat další barvy, pak se vrátí zpět k použití výchozí palety barev Power BI.Once all colors from this list have been used, if the visual still needs more colors, it reverts back to using Power BI's default color palette.
 • good, neutral, bad: Tyto vlastnosti nastavují barvy stavů, které používá vodopádový graf a vizuál klíčového ukazatele výkonu.good, neutral, bad: These properties set the status colors used by the waterfall chart and the KPI visual.
 • maximum, center, minimum, null: Tyto barvy nastavují různé barvy přechodu v dialogovém okně podmíněného formátování.maximum, center, minimum, null: These colors set the various gradient colors in the conditional formatting dialog box.

Základní motiv definující tyto barvy může vypadat takto:A basic theme that defines these colors might appear as follows:

{
  "name": "Custom Theme",
  "dataColors": [
    "#118DFF",
    "#12239E",
    "#E66C37",
    "#6B007B",
    "#E044A7",
    "#744EC2",
    "#D9B300",
    "#D64550",
    "#197278",
    "#1AAB40"
  ],
  "good": "#1AAB40",
  "neutral": "#D9B300",
  "bad": "#D64554",
  "maximum": "#118DFF",
  "center": "#D9B300",
  "minimum": "#DEEFFF",
  "null": "#FF7F48"
}

Nastavení strukturálních barevSetting structural colors

Dále můžete přidat různé třídy barev, například background a firstLevelElements.Next, you can add various color classes, such as background and firstLevelElements. Tyto třídy barev slouží k nastavení strukturálních barev elementů v sestavě, například mřížek os, barev zvýraznění a barev pozadí pro prvky vizuálu.These color classes set the structural colors for elements in the report, such as axis gridlines, highlight colors, and background colors for visual elements.

V následující tabulce je uvedeno šest tříd barev, které můžete naformátovat.The following table shows the six color classes you can format. Názvy tříd barev odpovídají názvům v pododdílu „Upřesnit“ oddílu „Názvy a barvy“ v dialogovém okně Přizpůsobit motiv.The Color class names correspond to the names in the "Advanced" subsection of the "Name and Colors" section in the Customize theme dialog box.

Třída barvyColor class Co formátujeWhat it formats
firstLevelElementsfirstLevelElements
foreground (zastaralé)foreground (deprecated)
Barva pozadí popisků (pokud jsou mimo datové body)Labels background color (when outside data points)
Barva trenduTrend line color
Výchozí barva textového poleTextbox default color
Barva písma pro součty a hodnoty v tabulkách a maticích, Barva osy datových pruhůTable and matrix values and totals font colors Data bars axis color
Popisky dat karetCard data labels
Barva hodnoty popisku měřidlaGauge callout value color
Barva cíle klíčového ukazatele výkonuKPI goal color
Barva textu klíčového ukazatele výkonuKPI text color
Barva položky průřezu (v detailním režimu)Slicer item color (when in focus mode)
Barva písma položky rozevíracího seznamu průřezuSlicer dropdown item font color
Barva písma číselného vstupu průřezuSlicer numeric input font color
Barva písma záhlaví průřezuSlicer header font color
Barva čáry poměru bodového grafuScatter chart ratio line color
Barva čáry prognózy spojnicového grafuLine chart forecast line color
Barva vodicí čáry mapyMap leader line color
Barva textu podokna filtru a kartyFilter pane and card text color
secondLevelElementssecondLevelElements
foregroundNeutralSecondary (zastaralé)foregroundNeutralSecondary (deprecated)
„světlé“ sekundární třídy textu"light" secondary text classes
Barvy popiskůLabel colors
Barva popisků legendyLegend label color
Barva popisku osyAxis label color
Barva písma záhlaví tabulky a maticeTable and matrix header font color
Barva cíle a vodicí čáry cíle měřidlaGauge target and target leader line color
Barva osy trendu klíčových ukazatelů výkonuKPI trend axis color
Barva posuvníku průřezuSlicer slider color
Barva písma položky průřezuSlicer item font color
Barva obrysu průřezuSlicer outline color
Barva při najetí myší na spojnicový grafLine chart hover color
Barva názvu karty s více řádkyMulti-row card title color
Barva pásu v pásovém grafuRibbon chart stroke color
Barva ohraničení mapového tvaruShape map border color
Barva písma textu tlačítkaButton text font color
Barva čáry ikony tlačítkaButton icon line color
Barva obrysu tlačítkaButton outline color
thirdLevelElementsthirdLevelElements
backgroundLight (zastaralé)backgroundLight (deprecated)
Barva mřížky osyAxis gridline color
Barva mřížky tabulky a maticeTable and matrix grid color
Barva pozadí záhlaví průřezu (v detailním režimu)Slicer header background color (when in focus mode)
Barva obrysu karty s více řádkyMulti-row card outline color
Barva výplně obrazceShape fill color
Barva pozadí oblouku měřidlaGauge arc background color
Barva pozadí karty použitého filtruApplied filter card background color
Když pozadí = FFFFFF:When background = FFFFFF:
Barva výplně zakázaného tlačítkaDisabled button fill color
Barva obrysu zakázaného tlačítkaDisabled button outline color
fourthLevelElementsfourthLevelElements
foregroundNeutralTertiary (zastaralé)foregroundNeutralTertiary (deprecated)
Tlumená barva legendylegend dimmed color
Barva popisku kategorie kartyCard category label color
Barva popisků kategorií karty s více řádkyMulti-row card category labels color
Barva řádku karty s více řádkyMulit-row card bar color
Barva pásu převodního poměru trychtýřového grafuFunnel chart conversion rate stroke color
Barva písma textu zakázaného tlačítkaDisabled button text font color
Barva čáry ikony zakázaného tlačítkaDisabled button icon line color
backgroundbackground Barva pozadí popisků (pokud jsou uvnitř datových bodů)Labels background color (when inside data points)
Barva pozadí položek rozevíracího seznamu průřezuSlicer dropdown items background color
Barva pásu v prstencovém grafuDonut chart stroke color
Barva pásu stromové strukturyTreemap stroke color
Barva pozadí kombinovaného grafuCombo chart background color
Barva výplně tlačítkaButton fill color
Barva pozadí podokna filtru a karty dostupného filtruFilter pane and available filter card background color
secondaryBackgroundsecondaryBackground
backgroundNeutral (zastaralé)backgroundNeutral (deprecated)
Barva obrysu mřížky tabulky a maticeTable and matrix grid outline color
Výchozí barva mapového tvaruShape map default color
Barva výplně pásu v pásovém grafu (pokud je vypnutá možnost upravení barvy podle řady)Ribbon chart ribbon fill color (when match series option is turned off)
Když pozadí ! = FFFFFF:When background != FFFFFF:
Barva výplně zakázaného tlačítkaDisabled button fill color
Barva obrysu zakázaného tlačítkaDisabled button outline color
tableAccenttableAccent Přepisuje barvu obrysu mřížky tabulky a matice, pokud je k dispozici.Overrides table and matrix grid outline color when present

Zde je ukázkový motiv, který nastavuje třídy barev:Here's a sample theme that sets the color classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "firstLevelElements": "#252423",
  "secondLevelElements": "#605E5C",
  "thirdLevelElements": "#F3F2F1",
  "fourthLevelElements": "#B3B0AD",
  "background": "#FFFFFF",
  "secondaryBackground": "#C8C6C4",
  "tableAccent": "#118DFF"
}

Tip

Pokud vytváříte „tmavý motiv“ nebo jiný barevný motiv, který se odchyluje od typického stylu „černých“ prvků firstLevelElements na „bílém“ pozadí background, nezapomeňte také nastavit hodnoty jiných strukturálních barev a barvy primární třídy textu.If you are authoring a "dark theme" or other colorful theme that diverges from the typical "black" firstLevelElements on "white" background style, be sure to also set the values for other structural colors and the primary text class colors. Tím zajistíte, aby (například) popisky dat v grafech s pozadím popisku odpovídaly očekávanému stylu a byly čitelné, a zároveň tím zajistíte viditelnost mřížek os.This will ensure that (for example) data labels on charts with a label background will match the anticipated style and be readable, as well as ensuring axis gridlines are visible.

Nastavení výchozích hodnot formátovaného textuSetting formatted text defaults

V dalším kroku můžete do souboru JSON přidat třídy textu.Next up, you can add text classes to your JSON file. Třídy textu se podobají třídám barev, jsou ale navržené tak, aby umožnily aktualizovat velikost, barvu a rodinu písma pro skupiny textu v sestavě.Text classes are similar to color classes, but are designed to allow you to update the font size, color, and family for groups of text across your report.

K dispozici je 12 tříd textu, stačí ale nastavit jen čtyři třídy označované jako primární třídy, abyste změnili veškeré formátování textu v sestavě.There are 12 text classes, but you need to set only four classes, called primary classes, to change all of the text formatting in your report. V dialogovém okně Přizpůsobit motiv lze v oddílu Text nastavit tyto čtyři primární třídy: „Obecné“ odpovídá label, „Název“ odpovídá title, „Karty a klíčové ukazatele výkonu“ odpovídá callout a „Záhlaví karet“ odpovídá header.These four primary classes can be set in the Customize theme dialog box under the "Text" section: "General" corresponds to label, "Title" to title, "Cards and KPIs" to callout, and "Tab headers" to header.

Ostatní třídy textu považované za sekundární třídy automaticky odvozují své vlastnosti z přidružených primárních tříd.Other text classes, considered secondary classes, automatically derive their properties from their associated primary classes. Sekundární třída často volí světlejší odstín barvy textu nebo procentuálně větší nebo menší velikost textu v porovnání s primární třídou.Often, a secondary class selects a lighter shade of text color, or a percentage large or smaller text size compared to the primary class.

Podívejme se například na třídu label.Take the label class as an example. Výchozí formátování třídy label je Segoe UI, #252423 (tmavě šedá barva) a 12 bodů.The default formatting for the label class is Segoe UI, #252423 (a dark grey color), and 12 point. Tato třída se používá k formátování hodnot v tabulce a matici.This class is used to format the values in the table and matrix. Součty v tabulce nebo matici mají zpravidla podobné formátování, ale jsou tučně zvýrazněny pomocí třídy bold label, aby vynikly. Tuto třídu ale nemusíte v souboru JSON s motivem zadávat; Power BI to dělá automaticky.Typically, the totals in a table or matrix have similar formatting, but are bolded with the bold label class so they stand out. However, you don't need to specify that class in the theme JSON; Power BI does so automatically. Pokud se později rozhodnete do motivu zadat popisky, které mají velikost 14 bodů, nemusíte aktualizovat ani třídu bold label, protože dědí formátování textu z třídy label.Later, if you decide to specify labels that have a 14-point font in your theme, you don't need to also update the bold label class, because it inherits text formatting from the label class.

V následující tabulce najdete následující informace:The following table shows the following information:

 • Všechny čtyři primární třídy textu, co formátují a jejich výchozí nastaveníEach of the four primary text classes, what it formats, and its default settings
 • Jednotlivé sekundární třídy, co formátují a jejich výchozí nastavení, které je jedinečné v porovnání s primární třídouEach secondary class, what it formats, and its default setting that's unique compared to the primary class
Primární třídaPrimary class Sekundární třídySecondary classes Název třídy JSONJSON class name Výchozí nastaveníDefault settings Přidružené vizuální objektyAssociated visual objects
PopisCallout Není k dispoziciN/A calloutcallout DINDIN
#252423#252423
45pt45pt
Popisky dat karetCard data labels
Klíčové ukazatele výkonuKPI indicators
ZáhlavíHeader Není k dispoziciN/A headerheader Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold
#252423#252423
12pt12pt
Záhlaví klíčových vlivových faktorůKey influencers headers
NadpisTitle titletitle DINDIN
#252423#252423
12pt12pt
Název osy kategoriíCategory axis title
Název osy hodnotValue axis title
Název karty s více řádky *Multi-row card title *
Záhlaví průřezuSlicer header
- Velký nadpisLarge title largeTitlelargeTitle 14pt14pt Název vizuáluVisual title
PopisekLabel labellabel Segoe UISegoe UI
#252423#252423
10pt10pt
Záhlaví sloupců tabulky a maticeTable and matrix column headers
Záhlaví řádků maticeMatrix row headers
Mřížka tabulky a maticeTable and matrix grid
Hodnoty tabulky a maticeTable and matrix values
- PolotučnýSemibold semiboldLabelsemiboldLabel Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold Text profilu klíčových vlivových faktorůKey influencers profile text
- VelkýLarge largeLabellargeLabel 12pt12pt Popisky dat karty s více řádkyMulti-row card data labels
- MalýSmall smallLabelsmallLabel 9pt9pt Popisky referenčních čar *Reference line labels *
Popisky rozsahu dat průřezuSlicer date range labels
Styl textu číselných vstupů průřezuSlicer numeric input text style
Vyhledávací pole průřezuSlicer search box
Text klíčových vlivových faktorůKey influencers influencer text
- SvětlýLight lightLabellightLabel #605E5C#605E5C Text legendyLegend text
Text tlačítkaButton text
Popisky osy kategoriíCategory Axis labels
Popisky dat trychtýřového grafuFunnel chart data labels
Popisky převodního poměru trychtýřového grafuFunnel chart conversion rate labels
Cíl měřidlaGauge target
Popisek kategorie bodového grafuScatter chart category label
Položky průřezuSlicer items
- TučnýBold boldLabelboldLabel Segoe UI BoldSegoe UI Bold Mezisoučty maticeMatrix subtotals
Celkové součty maticeMatrix grand totals
Celkové součty tabulkyTable totals
- Velký a světlýLarge and Light largeLightLabellargeLightLabel #605E5C#605E5C
12pt12pt
Popisky kategorií kartyCard category labels
Popisky měřidlaGauge labels
Popisky kategorií karty s více řádkyMulti-row card category labels
- Malý a světlýSmall and Light smallLightLabelsmallLightLabel #605E5C#605E5C
9pt9pt
Popisky datData labels
Popisky osy hodnotyValue axis labels

* Položky s hvězdičkou mají také barvy na základě první barvy dat motivu sestavy.* Starred items are also colored based on the first data color of the report theme.

Tip

Světlé varianty tříd textu přebírají svou světlou barvu z výše definovaných strukturálních barev.The light variations of text classes take their light color from the structural colors defined above. Pokud vytváříte „tmavý motiv“, nezapomeňte také nastavit barvy „firstLevelElements“ (odpovídající primární barvě textu), „secondLevelElements“ (odpovídající očekávané „světlé“ barvě textu) a „background“ (s dostatečným kontrastem vůči barvám prvků první a druhé úrovně).If you are authoring a "dark theme," be sure to also set the colors "firstLevelElements" (matching the primary text color), "secondLevelElements" (matching the anticipated "light" color for text), and "background" (with sufficient contrast to both first- and second-level elements colors).

Zde je příklad motivu, ve kterém jsou nastaveny jen primární třídy textu:Here's an example theme that sets only the primary text classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "textClasses": {
    "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
    },
    "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
    }
  }
}

Protože sekundární třídy dědí z primárních tříd, nemusíte je v souboru s motivem nastavovat.Because secondary classes inherit from the primary classes, you don't need to set them in your theme file. Pokud se vám ale nelíbí pravidla dědičnosti (například když nechcete, aby součty byly tučnou verzí hodnot v tabulce), můžete v souboru s motivem explicitně naformátovat sekundární třídy, a to stejným způsobem jako primární třídy.However, if you don't like the inheritance rules (for example, if you don't want your totals to be a bolded version of the values in a table), you can explicitly format the secondary classes in the theme file, just like you can format the primary classes.

Nastavení výchozích hodnot vlastností vizuálů (visualStyles)Setting visual property defaults (visualStyles)

Pokud chcete vytvořit soubor JSON s rozšířeným formátem a podrobnější kontrolou nad veškerým formátováním vizuálů v sestavě, přidejte do souboru JSON oddíl visualStyles, kterým se vnoří specifické formátování.Lastly, to create an extended-format JSON file, with more detailed and granular control over all visual formatting in a report, add a visualStyles section to the JSON file to nest the formatting specifics. Zde je příklad šablony s oddílem visualStyles:Here's a templated example of the visualStyles section:

  "visualStyles": {
    "<visualName>": {
      "<styleName>": {
        "<cardName>": [{
          "<propertyName>": <propertyValue>
        }]
      }
    }
  }

V oddílech visualName a cardName použijte konkrétní názvy vizuálu a karty.For the visualName and cardName sections, use a specific visual and card name. V současné době je styleName vždy hvězdička (*), ale v některé budoucí verzi budete moci pro své vizuály vytvořit různé styly a pojmenovat je (podobně jako styly tabulky a matice).Currently, the styleName is always an asterisk (*), but in a future release you'll be able to create different styles for your visuals and give them names (similar to the table and matrix style feature). propertyName je název možnosti formátování a propertyValue je hodnota této možnosti formátování.propertyName is the name of the formatting option and propertyValue is the value for that formatting option.

Pro visualName a cardName použijte hvězdičku v uvozovkách, pokud má toto nastavení platit pro všechny vizuály nebo karty, které mají nějakou vlastnost.For visualName and cardName, use an asterisk in quotes if you want that setting to apply to all visuals or cards that have a property. Když hvězdičku použijete pro název vizuálu i karty, vlastně tím aplikujete nastavení globálně v celé sestavě, například velikost písma nebo konkrétní rodinu písem pro veškerý text ve všech vizuálech.If you use an asterisk for both the visual and card name, you're effectively applying a setting globally in your report, such as a font size or specific font family for all text across all visuals.

Zde je příklad, který nastavuje několik vlastností prostřednictvím stylů vizuálů:Here's an example that sets a few properties through the visual styles:

{
  "name":"Custom Theme",
  "visualStyles":{
   "*": {
     "*": {
      "*": [{
        "wordWrap": true
      }],
      "categoryAxis": [{
        "gridlineStyle": "dotted"
      }],
      "filterCard": [
       {
        "$id": "Applied",
        "foregroundColor": {"solid": {"color": "#252423" } }
       },
       {
        "$id":"Available",
        "border": true
       }
      ]
     }
   },
   "scatterChart": {
     "*": {
      "bubbles": [{
         "bubbleSize": -10
      }]
     }
   }
  }
}

Tento příklad provádí následující nastavení:This example makes the following settings:

 • Zapne zalamování řádků v celé sestavě.Turns on word wrap everywhere
 • Nastaví tečkovaný styl mřížky u všech vizuálů s osou kategorieSets the gridline style to dotted for all visuals with a category axis
 • Nastaví některé formátování pro karty dostupných a použitých filtrů (všimněte si, že pomocí formátování $id nastavíte různé verze karet filtru).Sets some formatting for the available and applied filter cards (note the format using "$id" to set the different versions of the filter cards)
 • Nastaví velikost bublin bodových grafů na -10.Sets the bubble size for scatter charts to -10.

Poznámka

Stačí zadat jen ty prvky formátování, které chcete upravit.You need only specify the formatting elements you want to adjust. Všechny prvky formátování, které nejsou součástí souboru JSON, se jednoduše vrátí na výchozí hodnoty a nastavení.Any formatting elements that aren't included in the JSON file revert to their default values and settings.

Seznam definic visualStylesvisualStyles definition list

Tabulky v této části definují názvy vizuálů (visualName), názvy karet (cardName), názvy vlastností (propertyName) a výčty potřebné k vytvoření souboru JSON.The tables in this section define visual names (visualName), card names (cardName), property names (propertyName), and the enumerations that are necessary to create your JSON file.

Hodnoty visualNamevisualName values
areaChartareaChart
barChartbarChart
basicShapebasicShape
cardcard
clusteredBarChartclusteredBarChart
clusteredColumnChartclusteredColumnChart
columnChartcolumnChart
comboChartcomboChart
donutChartdonutChart
filledMapfilledMap
funnelfunnel
gaugegauge
hundredPercentStackedBarCharthundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnCharthundredPercentStackedColumnChart
imageimage
kpikpi
lineChartlineChart
lineClusteredColumnComboChartlineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChartlineStackedColumnComboChart
mapamap
multiRowCardmultiRowCard
pieChartpieChart
pivotTablepivotTable
ribbonChartribbonChart
scatterChartscatterChart
shapeMapshapeMap
slicerslicer
stackedAreaChartstackedAreaChart
tableExtableEx
treemaptreemap
waterfallChartwaterfallChart

Následující tabulka definuje hodnoty cardName.The following table defines cardName values. První hodnota v každé buňce je termín souboru JSON.The first value in each cell is the JSON file term. Druhá hodnota je název karty, jak se zobrazuje v uživatelském rozhraní Power BI Desktopu.The second value is the name of the card as seen in the Power BI Desktop user interface.

Hodnoty cardNamecardName values
axis: Osa měřidlaaxis: Gauge axis
breakdown: Rozpisbreakdown: Breakdown
bubbles: Bublinybubbles: Bubbles
calloutValue: Hodnota popiskucalloutValue: Callout Value
card: Kartacard: Card
cardTitle: Název kartycardTitle: Card Title
categoryAxis: Osa XcategoryAxis: X-Axis
categoryLabels: Popisky kategoriícategoryLabels: Category labels
columnFormatting: Formátování polecolumnFormatting: Field formatting
columnHeaders: Záhlaví sloupcůcolumnHeaders: Column headers
dataLabels: Popisky datdataLabels: Data labels
fill: Výplňfill: Fill
fillPoint: Bod výplněfillPoint: Fill point
forecast: Prognózaforecast: Forecast
general: Obecnégeneral: General
goals: Cílegoals: Goals
grid: Mřížkagrid: Grid
header: Záhlavíheader: Header
imageScaling: ŠkálováníimageScaling: Scaling
indicator: Indikátorindicator: Indicator
items: Položkyitems: Items
labels: Popisky datlabels: Data labels
legend: Legendalegend: Legend
lineStyles: ObrazcelineStyles: Shapes
mapControls: Ovládací prvky mapymapControls: Map controls
mapStyles: Styly mapymapStyles: Map styles
numericInputStyle: Číselné vstupynumericInputStyle: Numeric inputs
percentBarLabel: Popisek převodního poměrupercentBarLabel: Conversion Rate Label
plotArea: Oblast vykresleníplotArea: Plot Area
plotAreaShading: Stínování symetrieplotAreaShading: Symmetry shading
ratioLine: Čára poměruratioLine: Ratio line
referenceLine: Konstantní čárareferenceLine: Constant Line
ribbonChart: PásyribbonChart: Ribbons
rotation: Otáčenírotation: Rotation
rowHeaders: Záhlaví řádkůrowHeaders: Row headers
selection: Ovládací prvky výběruselection: Selection Controls
sentimentColors: Pocitové barvysentimentColors: Sentiment colors
shape: Tvarshape: Shape
slider: Posuvníkslider: Slider
status: Barevné kódovánístatus: Color coding
subTotals: MezisoučtysubTotals: Subtotals
target: Cíltarget: Target
total: Celkový součettotal: Grand total
trend: Trendtrend: Trend Line
trendline: Osa trendutrendline: Trend axis
valueAxis: Osa YvalueAxis: Y-Axis
values: Hodnotyvalues: Values
wordWrap: Zalamování řádkůwordWrap: Word wrap
xAxisReferenceLine: Konstantní čára na ose XxAxisReferenceLine: X-Axis Constant Line
y1AxisReferenceLine: Konstantní čáray1AxisReferenceLine: Constant Line
zoom: Přiblížitzoom: Zoom

Vlastnosti na každé kartěProperties within each card

Následující oddíl definuje vlastnosti na každé kartě.The following section defines the properties within each card. Za názvem karty následuje název každé vlastnosti.The card name is followed by each property name. U každé vlastnosti: název, který vidíte, když se zobrazuje podokno formátování, popis toho, co tato možnost formátování dělá a typ této možnosti formátování.For each property: the name you see if the formatting pane is displayed, a description of what the formatting option does, and the type of the formatting option. Tento přístup vám umožní zjistit, jaký typ hodnot můžete použít v souboru motivu.This approach lets you know what kind of values you can use in your theme file.

Pokud použijete dateTime, datum musí být ve formátu ISO v jednoduchých uvozovkách a musí mít na začátku slovo datetime.When you're using dateTime, the date must be an ISO date in single quotes, with datetime at the beginning. Prohlédněte si následující příklad:See the following example:

"datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'""datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'"

Logické hodnoty jsou buď true, nebo false.Booleans are either true or false. Řetězce musí být v dvojitých uvozovkách: "toto je řetězec".Strings must be in double quotes, as in "this is a string". Čísla jsou pouze samotná hodnota bez uvozovek.Numbers are just the value itself, not in quotes.

Barvy používají následující formát, přičemž váš vlastní šestnáctkový kód nahrazuje FFFFFF v následujícím příkladu:Colors use the following format, where your custom hexadecimal code replaces "FFFFFF" is in the following example:

{ "solid": { "color": "#FFFFFF" } }

Výčet, který se nejčastěji používá pro možnosti formátování rozevíracího seznamu, znamená, že se dá nastavit na jakoukoli z možností zobrazených v podokně, například „RightCenter“ pro pozici legendy nebo „Data value, percent of total“ pro popisek dat výsečového grafu.An enumeration, most commonly used for drop-down formatting options, means it can be set to any of the options seen in the pane, for example "RightCenter" for legend position or "Data value, percent of total" for pie data label. Možnosti výčtu jsou uvedeny pod seznamem vlastností.The enumeration options are shown below the property list.

{
   "general":{
    "responsive": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "(Preview) Responsive"
     ],
     "description": [
      "The visual will adapt to size changes"
     ]
    },
    "legend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select the location for the legend"
     ]
    },
    "showTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Display a title for legend symbols"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "categoryAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "axisType": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Type"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the X-axis",
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "concatenateLabels": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Concatenate labels"
     ],
     "description": [
      "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
     ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Minimum category width"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "duration": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "valueAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis",
      "Title for the X-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "axisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Column)"
     ]
    },
    "secShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show secondary"
     ]
    },
    "alignZeros": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Align zeros"
     ],
     "description": [
      "Align the zero tick marks for both value axes"
     ]
    },
    "secAxisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Line)"
     ]
    },
    "secPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "secAxisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "secStart": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "secEnd": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "secShowAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "secAxisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "secLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "secFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "secLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "secTitleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secTitleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    }
   },
   "dataPoint": {
    "defaultColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "fill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill"
     ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "showAllDataPoints": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show all"
     ]
    }
   },
   "labels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "showAll": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "labelDensity": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Label density"
     ]
    },
    "labelOrientation": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Orientation"
     ]
    },
    "labelPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "% decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the percentages"
     ]
    },
    "labelStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Label style"
     ]
    }
   },
   "lineStyles": {
    "strokeWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stroke width"
     ]
    },
    "strokeLineJoin": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Join type"
     ]
    },
    "lineStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "showMarker": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show marker"
     ]
    },
    "markerShape": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Marker shape"
     ]
    },
    "markerSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Marker size"
     ]
    },
    "markerColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Marker color"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series",
      "Show"
     ]
    },
    "shadeArea": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Shade area"
     ]
    }
   },
   "plotArea": {
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "trend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set trend line name"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set trend line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for trend line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ],
     "description": [
      "Set trend line style"
     ]
    },
    "combineSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Combine Series"
     ],
     "description": [
      "Show one trend line per series or combine"
     ]
    }
   },
   "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "referenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set reference line name"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "line": {
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "weight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Weight"
     ]
    },
    "roundEdge": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Round edges"
     ]
    }
   },
   "fill": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fillColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "rotation": {
    "angle": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Rotation"
     ]
    }
   },
   "categoryLabels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "wordWrap": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "dataLabels": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "cardTitle": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "card": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "barShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show bar"
     ],
     "description": [
      "Display a bar to the left side of the card as an accent"
     ]
    },
    "barColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bar color"
     ]
    },
    "barWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Bar thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the bar in pixels"
     ]
    },
    "cardPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Padding"
     ],
     "description": [
      "Background"
     ]
    },
    "cardBackground": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "percentBarLabel": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "axis": {
    "min": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Min"
     ]
    },
    "max": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Max"
     ]
    },
    "target": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Target"
     ]
    }
   },
   "target": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "calloutValue": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    }
   },
   "forecast": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set forecast name"
     ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Confidence band style"
     ],
     "description": [
      "Set forecast confidence band style"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set forecast line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "transform": {
     "type": [
      "queryTransform"
     ]
    }
   },
   "bubbles": {
    "bubbleSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Size"
     ]
    }
   },
   "mapControls": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ]
    },
    "zoomLevel": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLatitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLongitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "mapStyles": {
    "mapTheme": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Theme"
     ]
    }
   },
   "shape": {
    "map": {
     "type": [
      "geoJson"
     ]
    },
    "projectionEnum": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Projection"
     ],
     "description": [
      "Projection"
     ]
    }
   },
   "zoom": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on shapes with available data"
     ]
    },
    "selectionZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Selection zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on selected shapes"
     ]
    },
    "manualZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Manual zoom"
     ],
     "description": [
      "Allow user to zoom and pan"
     ]
    }
   },
   "xAxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "fillPoint": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "colorByCategory": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "plotAreaShading": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "upperShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Upper shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the upper region"
     ]
    },
    "lowerShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Lower shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the lower region"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "ratioLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    }
   },
   "grid": {
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "gridVertical": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
     ]
    },
    "gridHorizontal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
     ]
    },
    "rowPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Row padding"
     ],
     "description": [
      "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
     ]
    },
    "imageHeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Image height"
     ],
     "description": [
      "The height of images in pixels"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto-size column width"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "values": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color scales"
     ]
    },
    "fontColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the odd rows"
     ]
    },
    "backColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the odd rows"
     ]
    },
    "fontColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the even rows"
     ]
    },
    "backColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the even rows"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Banded row style"
     ],
     "description": [
      "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
     ]
    },
    "valuesOnRow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show on rows"
     ],
     "description": [
      "Show values in row groups rather than columns"
     ]
    }
   },
   "total": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    },
    "totals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Totals"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnFormatting": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "styleHeader": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color header"
     ]
    },
    "styleValues": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color values"
     ]
    },
    "styleTotal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color total"
     ]
    },
    "styleSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color subtotals"
     ]
    }
   },
   "rowHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "stepped": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout"
     ],
     "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
     ]
    },
    "steppedLayoutIndentation": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
     ],
     "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "subTotals": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "rowSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total row"
     ]
    },
    "columnSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total column"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    }
   },
   "selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Select All"
     ]
    },
    "singleSelect": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Single Select"
     ]
    }
   },
   "header": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "items": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "numericInputStyle": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "slider": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    }
   },
   "dateRange": {
    "includeToday": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Include today"
     ]
    }
   },
   "sentimentColors": {
    "increaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Increase"
     ]
    },
    "decreaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Decrease"
     ]
    },
    "totalFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Total"
     ]
    },
    "otherFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Other"
     ]
    }
   },
   "breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
     "type": [
      "integer"
     ],
     "displayName": [
      "Max breakdowns"
     ],
     "description": [
      "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
     ]
    }
   },
   "indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "indicatorPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "kpiFormat": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Format"
     ]
    }
   },
   "trendline": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "goals": {
    "showGoal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Goal"
     ]
    },
    "showDistance": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Distance"
     ]
    }
   },
   "status": {
    "direction": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Direction"
     ]
    },
    "goodColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Good Color"
     ]
    },
    "neutralColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Neutral Color"
     ]
    },
    "badColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bad Color"
     ]
    }
   }

Výčty v souboru JSONEnumerations in the JSON file

Následující oddíl definuje výčty, které můžete v souboru JSON použít:The following section defines the enumerations that you can use in the JSON file.

  {
    "legend": {
      "position": [
        {
          "value": "Top",
          "displayName": "Top"
        },
        {
          "value": "Bottom",
          "displayName": "Bottom"
        },
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        },
        {
          "value": "TopCenter",
          "displayName": "Top Center"
        },
        {
          "value": "BottomCenter",
          "displayName": "Bottom Center"
        },
        {
          "value": "LeftCenter",
          "displayName": "Left Center"
        },
        {
          "value": "RightCenter",
          "displayName": "Right center"
        }
      ],
      "legendMarkerRendering": [
        {
          "value": "markerOnly",
          "displayName": "Markers only"
        },
        {
          "value": "lineAndMarker",
          "displayName": "Line and markers"
        },
        {
          "value": "lineOnly",
          "displayName": "Line only"
        }
      ]
    },
    "categoryAxis": {
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisType": [
        {
          "value": "Scalar",
          "displayName": "Continuous"
        },
        {
          "value": "Categorical",
          "displayName": "Categorical"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ]
    },
    "valueAxis": {
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "secPosition": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "secAxisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "secAxisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ]
    },
    "lineStyles": {
      "strokeLineJoin": [
        {
          "value": "miter",
          "displayName": "Miter"
        },
        {
          "value": "round",
          "displayName": "Round"
        },
        {
          "value": "bevel",
          "displayName": "Bevel"
        }
      ],
      "lineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "markerShape": [
        {
          "value": "circle",
          "displayName": "●"
        },
        {
          "value": "square",
          "displayName": "■"
        },
        {
          "value": "diamond",
          "displayName": "◆"
        },
        {
          "value": "triangle",
          "displayName": "▲"
        },
        {
          "value": "x",
          "displayName": "☓"
        },
        {
          "value": "shortDash",
          "displayName": " -"
        },
        {
          "value": "longDash",
          "displayName": "—"
        },
        {
          "value": "plus",
          "displayName": "+"
        }
      ]
    },
    "trend": {
      "style": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
      }
    ]
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
        "displayName": "Left"
      },
      {
        "value": "right",
        "displayName": "Right"
      }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
      {
        "value": "above",
        "displayName": "Above"
      },
      {
        "value": "under",
        "displayName": "Under"
      }
    ]
  },
  "referenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
   {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
   },
   {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
   },
   {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
   }
  ],
  "dataLabelHorizontalPosition": [
   {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
   },
   {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
   }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
   {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
   },
   {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
   }
  ]
  },
  "labels": {
  "labelOrientation": [
   {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
   },
   {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
   }
  ],
  "labelPosition": [
   {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
   },
   {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
   },
   {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
   },
   {
    "value": "InsideCenter",
    "displayName": "Inside Center"
   },
   {
    "value": "InsideBase",
    "displayName": "Inside Base"
   }
  ],
  "labelStyle": [
   {
    "value": "Category",
    "displayName": "Category"
   },
   {
    "value": "Data",
    "displayName": "Data value"
   },
   {
    "value": "Percent of total",
    "displayName": "Percent of total"
   },
   {
    "value": "Both",
    "displayName": "Category, data value"
   },
   {
    "value": "Category, percent of total",
    "displayName": "Category, percent of total"
   },
   {
    "value": "Data value, percent of total",
    "displayName": "Data value, percent of total"
   },
   {
    "value": "Category, data value, percent of total",
    "displayName": "All detail labels"
   }
   ]
  },
  "card": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
     ]
  },
  "imageScaling": {
    "imageScalingType": [
     {
      "value": "Normal",
      "displayName": "Normal"
     },
     {
      "value": "Fit",
      "displayName": "Fit"
     },
     {
      "value": "Fill",
      "displayName": "Fill"
     }
    ]
  },
  "forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
     {
      "value": "fill",
      "displayName": "Fill"
     },
     {
      "value": "line",
      "displayName": "Line"
     },
     {
      "value": "none",
      "displayName": "None"
     }
    ],
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
     {
      "value": "aerial",
      "displayName": "Aerial"
     },
     {
      "value": "canvasDark",
      "displayName": "Dark"
     },
     {
      "value": "canvasLight",
      "displayName": "Light"
     },
     {
      "value": "grayscale",
      "displayName": "Grayscale"
     },
     {
      "value": "road",
      "displayName": "Road"
     }
    ]
  },
  "shape": {
    "projectionEnum": [
     {
      "value": "albersUsa",
      "displayName": "Albers USA"
     },
     {
      "value": "equirectangular",
      "displayName": "Equirectangular"
     },
     {
      "value": "mercator",
      "displayName": "Mercator"
     },
     {
      "value": "orthographic",
      "displayName": "Orthographic"
     }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ],
    "position": [
     {
      "value": "back",
      "displayName": "Behind"
     },
     {
      "value": "front",
      "displayName": "In Front"
     }
    ],
    "dataLabelText": [
     {
      "value": "Value",
      "displayName": "Value"
     },
     {
      "value": "Name",
      "displayName": "Name"
     },
     {
      "value": "ValueAndName",
      "displayName": "Name and Value"
     }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
     {
      "value": "left",
      "displayName": "Left"
     },
     {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
     }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
     {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
     },
     {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
     }
    ]
    },
    "ratioLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "columnHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "values": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "rowHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "subTotals": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ],
    "rowSubtotalsPosition": [
     {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
     },
     {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
     }
    ]
    },
    "general": {
    "orientation": [
     {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
     },
     {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
     }
    ]
    },
    "data": {
    "relativeRange": [
     {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
     },
     {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
     },
     {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
     }
    ],
    "relativePeriod": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
     },
     {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
     },
     {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
     },
     {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
     },
     {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Years",
      "displayName": "Years"
     },
     {
      "value": "Calendar Years",
      "displayName": "Years (Calendar)"
     }
    ],
    "mode": [
     {
      "value": "Between",
      "displayName": "Between"
     },
     {
      "value": "Before",
      "displayName": "Before"
     },
     {
      "value": "After",
      "displayName": "After"
     },
     {
      "value": "Basic",
      "displayName": "List"
     },
     {
      "value": "Dropdown",
      "displayName": "Dropdown"
     },
     {
      "value": "Relative",
      "displayName": "Relative"
     },
     {
      "value": "Single",
      "displayName": "Single Value"
     }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
     {
      "value": "Positive",
      "displayName": "High is good"
     },
     {
      "value": "Negative",
      "displayName": "Low is good"
     }
     ]
    }
  }
 }
}

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Pokud používáte jeden z našich originálních motivů, a sice „Klasický“ motiv, nebo nějaký vlastní motiv, který jste naimportovali do jednoho z nich, není možné v dialogovém okně motivu konfigurovat oddíl s textem.If you're using one of our original themes, the "Classic" theme, or a custom theme that you imported on top of one of these, the text section of the theme dialog box isn't available for configuring.

Mezi předdefinované motivy, na které má toto omezení vliv, patří:Built-in themes that are affected by this limitation include the following themes:

 • KlasickýClassic
 • Městský parkCity park
 • TřídaClassroom
 • Vhodné pro barvoslepéColorblind safe
 • ElektrickýElectric
 • Vysoký kontrastHigh contrast
 • Západ slunceSunset
 • SoumrakTwilight

Pokud používáte jeden z dotčených motivů a nepotřebujete měnit nastavení textu, můžete bez problémů použít ostatní karty tohoto dialogového okna.If you're using one of the affected themes and you don't need to modify the text settings, you can safely use the other tabs of the dialog box with no issues. Pokud ale chcete s některým z dotčených motivů používat třídy textu, máte několik možností:However, if you want to use the text classes with one of the affected themes, you have a couple options:

 • Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak povolit třídy textu, je výběr možností motivu Výchozí.The quickest and easiest way to enable the text classes is to select the Default theme options.
 • Pokud chcete zachovat aktuální vlastní motiv, povolíte kartu textu takto:If you want to keep your current custom theme, to enable the text tab:
  1. Exportujte svůj aktuální motiv.Export your current theme.
  2. Vyberte výchozí motiv.Select the default theme.
  3. Naimportujte vlastní motiv, který jste vyexportovali v prvním kroku.Import the custom theme you exported in the first step.

Text v sestavě bude vypadat jinak, v dialogovém okně motivu ale budete mít přístup ke kartě textu.The text in your report will look different, but you will be able to access the text tab in the theme dialog box.