Automatické generování přehledů dat s Power BIGenerate data insights automatically with Power BI

Máte novou datovou sadu a nevíte přesně, kde začít?Do you have a new dataset and aren't quite sure where to start? Potřebujete rychle vytvořit řídicí panel?Need to build a dashboard quickly? Chcete najít přehledy, kterých jste si asi nevšimli?Want to look for insights you may have missed?

Spuštěním rychlých přehledů můžete ze svých dat generovat zajímavé interaktivní vizualizace.Run quick insights to generate interesting interactive visualizations based on your data. Funkci rychlých přehledů můžete spustit pro celou datovou sadu (rychlé přehledy) nebo pro konkrétní dlaždici řídicího panelu (přehledy ve vymezeném oboru).Quick insights can be run on an entire dataset (quick insights) or on a specific dashboard tile (scoped insights). Funkci přehledů můžete spustit i pro určitý přehled.You can even run insights on an insight!

Poznámka

Přehledy fungují jenom s daty nahranými do Power BI, nefungují v režimu DirectQuery.Insights doesn't work with DirectQuery; it only works with data uploaded to Power BI.

Funkce přehledů je založená na stále se rozšiřující sadě pokročilých analytických algoritmů vyvíjených ve spolupráci s týmem Microsoft Research. Pomocí těchto algoritmů chceme většímu počtu lidí nabídnout nový a intuitivní způsob hledání souvislostí v jejich datech.The insights feature is built on a growing set of advanced analytical algorithms developed in conjunction with Microsoft Research that we’ll continue to use to allow more people to find insights in their data in new and intuitive ways.

Spuštění rychlých přehledů pro datovou saduRun quick insights on a dataset

Podívejte se, jak Amanda spustí rychlé přehledy pro datovou sadu, otevře přehled v detailním režimu, připne jeden z těchto přehledů jako dlaždici na svůj řídicí panel a potom získá přehledy pro dlaždici řídicího panelu.Watch Amanda run quick insights on a dataset, open an insight in Focus mode, pin one of these insights as a tile on her dashboard, and then get insights for a dashboard tile.

Teď jste na řadě vy.Now it's your turn. Prozkoumejte přehledy pomocí ukázky analýzy kvality dodavatele.Explore insights by using the Supplier Quality Analysis sample.

 1. Na kartě Datové sady vyberte ikonu Další možnosti (...) a potom Získat rychlý přehled.From the Datasets tab, select More options (...), and then choose Get quick insights.

  Karta Datové sady

  Nabídka se třemi tečkami

 2. Power BI použije při vyhledávání trendů ve vaší datové sadě různé algoritmy.Power BI uses various algorithms to search for trends in your dataset.

  Dialogové okno pro hledání přehledů

 3. Za pár sekund jsou přehledy připravené.Within seconds, your insights are ready. Vyberte Zobrazit přehledy. Zobrazí se vizualizace.Select View insights to display visualizations.

  Zpráva o úspěšném provedení

  Poznámka

  Některé datové sady neumožňují vygenerovat přehledy, protože data nejsou statisticky významná.Some datasets can't generate insights because the data isn't statistically significant. Další informace najdete v tématu Optimalizace dat pro přehledy.To learn more, see Optimize your data for insights.

 4. Vizualizace se zobrazí na speciálním plátně Rychlé přehledy, kde může být až 32 samostatných karet s přehledy.The visualizations display in a special Quick Insights canvas with up to 32 separate insight cards. Na každé kartě je graf nebo diagram se stručným popisem.Each card has a chart or graph plus a short description.

  Plátno Rychlé přehledy

Práce s kartami s přehledyInteract with the insight cards

 1. Najeďte na kartu myší a výběrem ikony připínáčku přidejte vizualizaci na řídicí panel.Hover over a card and select the pin icon to add the visualization to a dashboard.

 2. Najeďte myší na kartu, vyberte Další možnosti (...) a potom zvolte Zobrazit přehledy.Hover over a card, select More options (...), and then choose View insights.

  Obrazovka přehledů se otevře v detailním režimu.The insight screen opens in Focus mode.

  Detailní režim přehledu

 3. V detailním režimu můžete dělat toto:In Focus mode you can:

  • Filtrovat vizualizace.Filter the visualizations. Pokud ještě není otevřené podokno Filtry, rozbalte ho výběrem šipky na pravé straně okna.If the Filters pane isn't already open, expand it by select the arrow on the right side of the window.

   Přehled s rozbalenou nabídkou Filtry

  • Připnout kartu s přehledem na řídicí panel. Vyberte Připnout vizuál.Pin the insight card to a dashboard by selecting Pin visual.

  • Spouštět přehledy na kartě samotné, což se často označuje jako vymezené přehledy.Run insights on the card itself, which is often referred to as scoped insights. V pravém horním rohu vyberte ikonu žárovky Ikona Získejte přehledy nebo Získejte přehledy.In the top-right corner, select the lightbulb icon Get insights icon or Get Insights.

   Ikona Získejte přehledy

   Přehled se zobrazí vlevo a nové karty, které jsou založené výhradně na datech z tohoto přehledu, se zobrazí podél pravé strany.The insight displays on the left and new cards, based solely on the data in that single insight, display along the right.

   Přehledy u přehledů

 4. Pokud se chcete vrátit na původní plátno s přehledy, vyberte v levém horním rohu Ukončit detailní režim.To return to the original insights canvas, in the top-left corner, select Exit Focus mode.

Spuštění přehledů pro dlaždici řídicího paneluRun insights on a dashboard tile

Přehledy nemusíte hledat jen v celé datové sadě. Hledání můžete zúžit na vymezený přehled dat použitých k vytvoření jedné dlaždice řídicího panelu.Instead of searching for insights against an entire dataset, narrow your search to do a scoped insight on the data that's used to create a single dashboard tile.

 1. Otevřete řídicí panel.Open a dashboard.

 2. Najeďte myší na dlaždici.Hover over a tile. Vyberte Další možnosti (...) a zvolte Zobrazit přehledy.select More options (...), and then choose View insights. Dlaždice se otevře v detailním režimu s kartami s přehledy zobrazenými podél pravé strany.The tile opens in Focus mode with the insights cards displayed along the right.

  Detailní režim

 3. Vzbudil některý přehled váš zájem?Does one insight pique your interest? Vyberte kartu s tímto přehledem a prozkoumejte ho podrobněji.Select that insight card to dig further. Vybraný přehled se zobrazí vlevo a nové karty s přehledy, které jsou založené výhradně na datech z tohoto přehledu, se zobrazí podél pravé strany.The selected insight appears on the left and new insight cards, based solely on the data in that single insight, display along the right.

 4. Data si důkladně prostudujte, a až najdete přehled, který je zajímavý, vyberte v pravém horním rohu Připnout vizuál a připněte si přehled na řídicí panel.Continue digging into your data, and when you find an interesting insight, pin it to your dashboard by selecting Pin visual from the top-right corner.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community.