Co je Power BI Embedded v Azure?What is Power BI Embedded in Azure?

Power BI Embedded má nezávislým výrobcům softwaru a vývojářům zjednodušit způsob, jakým používají funkce Power BI s vloženými analytickými možnostmi.Power BI Embedded is intended to simplify how ISVs and developers use Power BI capabilities with embedded analytics. Power BI Embedded zjednodušuje funkce Power BI, protože umožňuje rychle přidat do aplikací atraktivní vizuály, sestavy a řídicí panely.Power BI Embedded simplifies Power BI capabilities by helping you to quickly add stunning visuals, reports, and dashboards to your apps. Podobně jako aplikace postavené na Microsoft Azure používá služby jako Machine Learning a IoT.Similar to the way apps built on Microsoft Azure use services like Machine Learning and IoT. Nezávislí výrobci softwaru nabídnou zákazníkům ve svých aplikacích jednoduše ovladatelný průzkum dat a tím jim umožní se rychle a kompetentně rozhodovat o daných souvislostech.By enabling easy-to-navigate data exploration in their apps, ISVs allow their customers to make quick, informed decisions in context.

V květnu 2017 jsme oznámili postupné sbližování služeb Power BI a Power BI Embedded.In May 2017, we announced the convergence of the Power BI and Power BI Embedded services. Toto sbližování přineslo jedno prostředí rozhraní API, jednotnou sadu funkcí a přístup k nejnovějším funkcím z obou služeb.The convergence delivered one API surface, a consistent set of capabilities and access to the latest features across both services. Zavedli jsme také cenový model založený na kapacitě, který zjednoduší využití Power BI.Additionally, we introduced a capacity-based pricing model, simplifying how Power BI is consumed.

Se službou Power BI Embedded mají nezávislí výrobci softwaru a vývojáři větší flexibilitu při vkládání inteligentních funkcí do svých aplikací pomocí rozhraní API Power BI.With Power BI Embedded, ISVs and developers have added flexibility in how they embed intelligence in their apps using the Power BI APIs. Nezávislí výrobci softwaru a vývojáři získají výhodu minimálního úsilí při vývoji. Tím, že do svých aplikací zavedou špičkový analytický modul Microsoftu, zrychlí uvedení produktu na trh a odliší se od konkurence.ISVs and developers can take advantage of minimized development efforts to achieve faster time to market and differentiate themselves by infusing Microsoft’s world-class analytics engine in their app. Místo vývoje vizuálních analytických funkcí se také budou moci věnovat svému řešení, aby vyhověli požadavkům zákazníků.Equally, developers can spend time focusing on their solution to meet customer demands, instead of developing visual analytics features. Power BI Embedded umožňuje pracovat ve vývojových prostředích, jako je Visual Studio a Azure, které už znáte a používáte.Additionally, Power BI Embedded enables you to work within the familiar development environments – Visual Studio and Azure – you already use.

Máte stávající aplikaci s vloženým obsahem Power BI, který využívá Power BI Premium?Do you have an existing app with embedded Power BI content using Power BI Premium? Pokud patříte k nezávislým výrobcům softwaru nebo vývojářům, kteří vyvíjejí aplikace, nebo pokud vaše organizace tyto aplikace používá, není potřeba žádná akce.If you're an ISV or developer delivering apps or an organization using them, no action is needed. Vy i vaši zákazníci můžete tyto aplikace bez přerušení dále používat.You and your customers can continue using these apps without interruption. Pokud máte stávající aplikaci založenou na kolekcích pracovních prostorů Power BI a zajímá vás, jak využít jednotné rozhraní API plochy a nové skladové položky Azure založené na kapacitě, podívejte se do dokumentace na pokyny k migraci.If you have an existing app built on Power BI Workspace Collections and are interested in taking advantage of the converged API surface and the new capacity-based Azure SKUs, visit documentation for migration guidance.

Porovnání služby Power BI Embedded se službou Power BI PremiumComparing Power BI Embedded with Power BI Premium

Služba Power BI Embedded je pro nezávislé výrobce softwaru (ISV) a vývojáře, kteří vytvářejí aplikace pro zákazníky.Power BI Embedded is for independent software vendors (ISVs) and for developers who build applications for their customers. Může být použita jako externí služba typu business intelligence, která umožňuje vizualizovat data aplikace, abyste nemuseli tuto službu vytvářet sami.It can be used as a third-party business intelligence service that enables you to visualize application data, rather than building that service yourself. Power BI Embedded je analytické řešení typu platforma jako služba (PaaS), které mohou vývojáři použít k vložení sestav a řídicích panelů do aplikací, které vytvářejí pro své zákazníky.Power BI Embedded is a platform-as-a-service (PaaS) analytics solution, where developers can embed reports and dashboards into an application for their customers. Power BI Premium je analytické řešení typu software jako služba (SaaS), které organizaci nabízí jednotný pohled na nejdůležitější obchodní data.Power BI Premium is a software-as-a-service (SaaS) analytics solution that gives your organization a single view of their most critical business data.

Power BI Embedded je funkce založená na průběžných platbách. Naproti tomu Power BI Premium vyžaduje měsíční poplatek.Power BI Embedded is a pay-as-you-go feature, while Power BI Premium requires a monthly fee. Pokud vás zajímá porovnání obou služeb, podívejte se na toto video.You can view this video to learn more about how they compare.

Snadno použitelné nástrojeEasy-to-use tools

Díky službě Power BI Embedded se můžete zaměřit na to, co umíte nejlépe – na vytváření skvělých aplikací.Power BI Embedded allows you to focus on what you do best: building great apps. Ve službě Power BI Embedded můžete ke správě a vývoji používat nástroje a dovednosti, které už máte.You can manage and develop with Power BI Embedded using tools and skills you already have.

  • Azure Portal: webová aplikace, která slouží ke správě všech služeb Azure.The Azure portal: A web-based application for managing all Azure services
  • Visual Studio Code: bezplatný, opensourcový editor kódu ke stažení pro Windows, macOS a Linux, který podporuje rozšíření.Visual Studio Code: a free, downloadable, open source, code editor for Windows, macOS, and Linux that supports extensions
  • Power BI Desktop: bezplatný nástroj ke stažení, se kterým můžete vytvářet bohaté interaktivní sestavy s vizuální analýzou.Power BI Desktop: a free, downloadable tool to create rich, interactive reports with visual analytics

Power BI Embedded umožňuje při použití rozhraní REST API vývoj v jakémkoli jazyce.Using the REST API, Power BI Embedded allows developing with any language.

Spojení s technickým týmem Power BIEngage with the Power BI engineering team

Další krokyNext steps

Podrobnosti o uzlech kapacity najdete na stránce s cenami.See the pricing page for capacity node details.

Pokud chcete vytvořit kapacitu Power BI Embedded, přečtěte si, jak vytvořit kapacitu Power BI Embedded na portálu Azure Portal.To create a Power BI Embedded capacity, see Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal

Pokud chcete začít vkládat obsah Power BI, přečtěte si o vkládání řídicích panelů, sestav a dlaždic Power BI.To begin embedding your Power BI content, see How to embed your Power BI dashboards, reports, and tiles.