Vložené analytické možnosti s Power BIEmbedded analytics with Power BI

Služba Power BI (SaaS) a služba Power BI Embedded v Azure (PaaS) mají rozhraní API pro vkládání řídicích panelů a sestav.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Znamená to, že při vkládání obsahu máte několik možností a přístup k nejnovějším funkcím Power BI – například k řídicím panelům, bránám a pracovním prostorům aplikací.This feature means you have a set of capabilities and access to the latest Power BI features – such as dashboards, gateways, and app workspaces – when embedding your content.

Můžete projít nástrojem pro nastavení vkládání, který vám umožní rychle začít a stáhnout ukázkovou aplikaci.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Vyberte řešení, které je pro vás nejvhodnější:Choose the solution that is right for you:

Ukázka PBIE

Používání rozhraní APIUsing APIs

Při vkládání obsahu Power BI existují dva hlavní scénáře.There are two main scenarios when embedding Power BI content. Vkládání pro uživatele v organizaci (pro uživatele, kteří mají licenci na Power BI) a vkládání pro uživatele a zákazníky, po nichž se licence na Power BI nevyžaduje.Embedding for users in your organization (who have licenses for Power BI) and embedding for your users and customers without them requiring to have Power BI licenses. Rozhraní REST API Power BI umožňuje oba scénáře.The Power BI REST API allows for both scenarios.

V případě zákazníků a uživatelů bez licence na Power BI můžete vložit řídicí panely a sestavy do své vlastní aplikace pro vaši organizaci i zákazníky s použitím stejného rozhraní API.For customers and users without Power BI licenses, you can embed dashboards and reports into your custom application, using the same API to either service your organization or your customers. Vaši zákazníci uvidí data, která jsou spravována aplikací.Your customers see the data that is managed by the application. Uživatelé Power BI ve vaší organizaci mají také další možnosti zobrazení vlastních dat přímo v Power BI nebo v kontextu vložené aplikace.Also, for Power BI users in your organization, they have the additional options to view their data directly in Power BI or the context of the embedded application. Při vkládání můžete plně využít JavaScript a rozhraní REST API.You can take full advantage of the JavaScript and REST APIs for your embedding needs.

Pokud chcete vidět ukázku toho, jak funguje vložení, podívejte se na ukázku vložení pro JavaScript.To view a sample of how embedding works, see the JavaScript embed sample.

Vkládání pro organizaciEmbedding for your organization

Vkládání pro organizaci umožňuje rozšířit službu Power BI.Embedding for your organization allows you to extend the Power BI service. U vkládání pro organizaci se uživatelé aplikace, kteří chtějí zobrazit obsah, musí přihlásit ke službě Power BI.Embedding for your organization requires that users of your application sign into the Power BI service when they want to view the content. Když se někdo ve vaší organizaci přihlásí, bude mít přístup jenom k řídicím panelům a sestavám, které vlastní nebo které s ním sdílejí jiní uživatelé ve službě Power BI.Once someone in your organization signs in, they only have access to dashboards and reports that they own or that someone shared with them in the Power BI service.

K příkladům vložení ve vaší organizaci patří interní aplikace, jako je SharePoint Online, integrace Microsoft Teams (musíte mít oprávnění správce) a Microsoft Dynamics.Examples of embedding for your organization include internal applications, such as SharePoint Online, Microsoft Teams integration (you must have Admin rights), and Microsoft Dynamics.

Pokud chcete použít vložení pro organizaci, přečtěte si toto:For embedding for your organization, see below:

Samoobslužné funkce, jako jsou úpravy, ukládání a další, jsou při vkládání pro uživatele Power BI k dispozici prostřednictvím rozhraní API JavaScript.Self-service capabilities, such as edit, save, and more, are available through the JavaScript API when embedding for Power BI users.

Pokud chcete začít s vkládáním pro organizaci, můžete si stáhnout ukázkovou aplikaci, která vás provede integrací sestavy pro organizaci, a projít si nástroj pro nastavení vkládání.You can go through the Embedding setup tool to embed for your organization to get started and download a sample application that walks you through integrating a report for your organization.

Vkládání pro vaše zákazníkyEmbedding for your customers

Vkládání pro zákazníky vám umožňuje vložit řídicí panely a sestavy pro uživatele, kteří nemají účet pro Power BI.Embedding for your customers lets you embed dashboards and reports for users who don't have an account for Power BI. Vkládání pro zákazníky se označuje také jako Power BI Embedded.Embedding for your customers is also known as Power BI Embedded.

Power BI Embedded je služba Microsoft Azure, která nezávislým výrobcům softwaru a vývojářům umožňuje vkládat do aplikací vizuály, sestavy a řídicí panely prostřednictvím modelu založeného na kapacitě a účtovaného podle hodin.Power BI Embedded is a Microsoft Azure service that lets independent software vendors (ISVs) and developers quickly embed visuals, reports, and dashboards into an application through a capacity-based, hourly metered model.

Vložení toku pro vložení pro zákazníky

Power BI Embedded poskytuje výhody pro nezávislé výrobce softwaru, jejich vývojáře a zákazníky.Power BI Embedded has benefits for an ISV, their developers, and customers. Nezávislý výrobce softwaru může například v Power BI Desktopu vytvářet bezplatné vizuály.For example, an ISV can start creating visuals for free with Power BI Desktop. Nezávislí výrobci softwaru tak mohou svoje produkty rychleji uvést na trh, protože díky této službě mohou minimalizovat svoje úsilí věnované vývoji analytických možností vizuálů a odlišit se od konkurence možnostmi práce s daty.ISVs can achieve faster time to market by minimizing visual analytic development efforts and stand out among the competition with differentiated data experiences. Mohou se také rozhodnout účtovat přirážku za další hodnotu vytvořenou pomocí vložených analytických možností.ISVs also can opt to charge a premium for the additional value created with embedded analytics.

Se službou Power BI Embedded nepotřebují vaši zákazníci žádné znalosti Power BI.With Power BI Embedded, your customers don't need to know anything about Power BI. K vytvoření vložené aplikace můžete použít dva různé způsoby.You can use two different methods to create an embedded application. První možností je použití účtu Power BI Pro.One option is to use a Power BI Pro account. Druhou možností je použití instančního objektu.Another option is to use service principal.

Účet Power BI Pro funguje jako hlavní účet pro vaši aplikaci (tento hlavní účet můžete brát jako účet proxy).The Power BI Pro account acts as a master account for your application (think of this master account as a proxy account). Účet Power BI Pro umožňuje vygenerovat vložené tokeny, které poskytují přístup k řídicím panelům a sestavám ve službě Power BI, které vlastní a spravuje vaše aplikace.The Power BI Pro account allows you to generate embed tokens that provide access to dashboards and reports within the Power BI service that are owned and managed by your application.

Instanční objekt umožňuje vkládat obsah Power BI do aplikace pomocí tokenu pouze pro aplikaci.Service principal can embed Power BI content into an application using an app-only token. Instanční objekt umožňuje vygenerovat vložené tokeny, které poskytují přístup k řídicím panelům a sestavám ve službě Power BI, které vlastní a spravuje vaše aplikace.Service principal allows you to generate embed tokens that provide access to dashboards and reports within the Power BI service that are owned and managed by your application.

Vývojáři, kteří používají službu Power BI Embedded, se můžou zaměřit na vytváření základních funkcí své aplikace a nemusí trávit čas vývojem vizuálů a analytických možností.Developers using Power BI Embedded can spend time focused on building the core competency of their application rather than spending time developing visuals and analytics. To jim umožní rychleji splnit požadavky zákazníků na sestavy a řídicí panely a snadno je integrovat pomocí plně dokumentovaných rozhraní API a sad SDK.Developers can rapidly meet customer report and dashboard demands and can embed easily with fully documented APIs and SDKs. Díky tomu, že ve svých aplikacích nabídnou snadnou navigaci k prozkoumávání dat, umožní nezávislí výrobci softwaru svým zákazníkům rychle se rozhodovat na základě dat a v souvislostech, ať pracují na jakémkoli zařízení.By enabling easy-to-navigate data exploration in apps, ISVs allow customers to make quick, data-driven decisions in context from any device.

Důležité

Vložení je závislé na službě Power BI, ale vaši zákazníci na službě Power BI závislí nejsou.While embedding has a dependency on the Power BI service, there is not a dependency on Power BI for your customers. Nemusí si tedy zaregistrovat účet Power BI, aby mohli zobrazit vložený obsah ve vaší aplikaci.They do not need to sign up for Power BI to view the embedded content in your application.

Až budete připravení přejít do produkčního prostředí, je potřeba přiřadit pracovní prostor aplikace k vyhrazené kapacitě.When you're ready to move to production, your app workspace must be assigned to a dedicated capacity. Power BI Embedded v Microsoft Azure nabízí vyhrazené kapacity, které se dají využít s vašimi aplikacemi.Power BI Embedded in Microsoft Azure, offers dedicated capacities to use with your applications.

Podrobnosti o vkládání obsahu najdete v tématu Jak vkládat obsah Power BI.For details on how to embed, see How to embed Power BI content.

Další krokyNext steps

Teď můžete zkusit vložit obsah Power BI do aplikace nebo zkusit vložit obsah Power BI pro vaše zákazníky.You can now try to embed Power BI content into an application, or try to embed Power BI content for your customers.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BITry asking the Power BI Community