Režim rozšířených úprav ve vizuálech Power BIAdvanced edit mode in Power BI visuals

Pokud ve vizuálu Power BI vyžadujete rozšířené ovládací prvky uživatelského rozhraní, můžete využít režim rozšířených úprav.If you require advanced UI controls in your Power BI visual, you can take advantage of advanced edit mode. Když v režimu úprav sestavy vyberete tlačítko Upravit, nastavíte režim rozšířených úprav.When you're in report editing mode, you select an Edit button to set the edit mode to Advanced. Vizuál dokáže pomocí příznaku EditMode určit, jestli má tento rozšířený ovládací prvek uživatelského rozhraní zobrazit.The visual can use the EditMode flag to determine whether it should display this UI control.

Vizuál standardně nepodporuje režim rozšířených úprav.By default, the visual doesn't support advanced edit mode. Pokud se vyžaduje jiné chování, můžete to explicitně uvést v souboru capabilities.json vizuálu nastavením vlastnosti advancedEditModeSupport.If a different behavior is required, you can explicitly state this in the visual's capabilities.json file by setting the advancedEditModeSupport property.

Možné hodnoty jsou:The possible values are:

  • 0 – NotSupported (nepodporuje se)0 - NotSupported

  • 1 – SupportedNoAction (nepodporuje se žádná akce)1 - SupportedNoAction

  • 2 – SupportedInFocus (podporuje se v detailním režimu)2 - SupportedInFocus

Přechod do režimu rozšířených úpravEnter advanced edit mode

Tlačítko Upravit se zobrazuje, pokud:An Edit button is displayed if:

  • Vlastnost advancedEditModeSupport je v souboru capabilities.json nastavená na SupportedNoAction nebo SupportedInFocus.The advancedEditModeSupport property is set in the capabilities.json file to either SupportedNoAction or SupportedInFocus.

  • Vizuál se zobrazuje v režimu úprav sestavy.The visual is viewed in report editing mode.

Pokud vlastnost advancedEditModeSupport v souboru capabilities.json chybí nebo je nastavená na NotSupported, tlačítko Upravit se nezobrazuje.If advancedEditModeSupport property is missing from the capabilities.json file or set to NotSupported, the Edit button is not displayed.

Přechod do režimu úprav

Když vyberete Upravit, získá vizuál volání update() s EditMode nastaveným na Advanced.When you select Edit, the visual gets an update() call with EditMode set to Advanced. V závislosti na hodnotě nastavené v souboru capabilities.json dojde k následujícímu:Depending on the value that's set in the capabilities.json file, the following actions occur:

  • SupportedNoAction: Hostitel nevyžaduje žádnou další akci.SupportedNoAction: No further action is required by the host.
  • SupportedInFocus: Hostitel zobrazí vizuál v detailním režimu.SupportedInFocus: The host pops out the visual into in focus mode.

Ukončení režimu rozšířených úpravExit advanced edit mode

Tlačítko Zpět k sestavě se zobrazuje, pokud:The Back to report button is displayed if:

  • Vlastnost advancedEditModeSupport je v souboru capabilities.json nastavená na SupportedInFocus.The advancedEditModeSupport property is set in the capabilities.json file to SupportedInFocus.