Publikování vizuálů Power BI v Partnerském centruPublish Power BI visuals to Partner Center

Jakmile si vytvoříte vizuál Power BI, můžete ho publikovat v AppSource, aby ho mohli objevit a používat i ostatní.Once you have created your Power BI visual, you may want to publish it to the AppSource for others to discover and use. Další informace o vytvoření vizuálu Power BI najdete v článku Vývoj vizuálu Power BI.For more information about creating a Power BI visual, see Developing a Power BI visual.

Co je AppSource?What is AppSource?

AppSource je místo, kde najdete aplikace a doplňky SaaS pro produkty a služby Microsoftu.AppSource is the place to find SaaS apps and add-ins for your Microsoft products and services.

Snímek obrazovky s vizuály Power BI v AppSource

Příprava k odeslání vizuálu Power BIPreparing to submit your Power BI visual

Před odesláním vizuálu Power BI do AppSource si přečtěte pokyny k vizuálům Power BI a vlastní vizuál otestujte.Before submitting a Power BI visual to AppSource, make sure you've read the Power BI visuals guidelines and tested your custom visual.

Jakmile jste připraveni k odeslání vizuálu Power BI, ověřte, že tento vizuál splňuje všechny níže uvedené požadavky.When you are ready to submit your Power BI visual, verify that your visual meets all the requirements listed below.

PoložkaItem PovinnéRequired PopisDescription
Balíček PbivizPbiviz package AnoYes Zabalte vizuál Power BI do balíčku Pbiviz obsahujícího všechna požadovaná metadata.Pack your Power BI visual into a Pbiviz package containing all the required metadata.
Název vizuáluVisual name
Zobrazovaný názevDisplay name
Identifikátor GUIDGUID
VerzeVersion
PopisDescription
Jméno a e-mail autoraAuthor name and email
Soubor .pbix s ukázkovou sestavouSample .pbix report file AnoYes Když chcete svůj vizuál prezentovat, měli byste uživatelům pomoci se s vizuálem seznámit.To showcase your visual, you should help users to get familiar with the visual. Zdůrazněte hodnotu, kterou vizuál uživatelům přinese, a poskytněte příklady použití a možnosti formátování.Highlight the value that the visual brings to the user and give examples of usage and formatting options. Nakonec můžete připojit také stránku s poznámkami obsahující tipy, rady a informace o tom, čeho se vyvarovat.You can also add a "hints" page at the end with some tips and tricks and things to avoid.
Ukázkový soubor sestavy .pbix musí fungovat v offline režimu bez jakýchkoli externích připojení.The sample .pbix report file must work offline, without any external connections.
IkonaIcon AnoYes Měli byste zahrnout logo vlastního vizuálu, které se zobrazí ve Storu.You should include the custom visual logo that will appear in the store front. Formát souboru může být .png, .jpg, .jpeg nebo .gif.The format can be .png, .jpg, .jpeg or .gif. Musí mít velikost přesně 300 px (šířka) × 300 px (výška).It must be exactly 300 px (width) x 300 px (height).
DůležitéImportant! Než ikonu odešlete, důkladně si prostudujte příručku k obrázkům v obchodě AppSource.Please review the AppSource store images guide carefully, before submitting the icon.
ScreenshotyScreenshots AnoYes Dodejte alespoň jeden screenshot.Provide at least one screenshot. Formát souboru může být .png, .jpg, .jpeg nebo .gif.The format can be .png, .jpg, .jpeg or .gif. Rozměry musí být přesně 1366 × 768 pixelů (šířka × výška).The dimensions must be exactly 1366 px (width) by 768 px (height). Velikost souboru nesmí přesáhnout 1024 kB.The size of the file can't be larger than 1024 kb.
Pro větší využití přidejte textové bubliny, které budou popisovat nabízenou hodnotu klíčových funkcí zobrazených na jednotlivých snímcích obrazovky.For greater usage, add text bubbles to articulate the value proposition of key features shown in each screenshot.
Odkaz na soubory podpory ke staženíSupport download link AnoYes Zadejte adresu URL zákaznické podpory.Provide a support URL for your customers. Tento odkaz se zadává jako součást vašeho záznamu Partnerského centra a vidí ho uživatelé, kteří přistupují k záznamu vizuálu v AppSource.This link is entered as part of your Partner Center listing, and is visible to users when they access your visual's listing on AppSource. Formát adresy URL by měl zahrnovat https:// nebo https://.The format of your URL should include https:// or https://.
Odkaz na dokument s informacemi o ochraně osobních údajůPrivacy document link AnoYes Zadejte odkaz na zásady ochrany osobních údajů vizuálu.Provide a link to the visual's privacy policy. Tento odkaz se zadává jako součást vašeho záznamu Partnerského centra a vidí ho uživatelé, kteří přistupují k záznamu vizuálu v AppSource.This link is entered as part of your Partner Center listing, and is visible to users when they access your visual's listing on AppSource. Formát odkazu by měl zahrnovat https:// nebo https://.The format of your link should include https:// or https://.
Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)End-user license agreement (EULA) AnoYes Pro svůj vizuál Power BI musíte poskytnout soubor se smlouvou EULA.You must provide an EULA file for your Power BI visual. Můžete použít standardní kontrakt, kontrakt pro vizuály Power BI, nebo vlastní smlouvu EULA.You can use the standard contract, Power BI visuals contract, or your own EULA.
Odkaz na videoVideo link NoNo Abyste zvýšili zájem uživatelů o svůj vizuál, dodejte odkaz na video o tomto vizuálu.To increase the interest of users for your custom visual, provide a link to a video about your visual. Formát adresy URL by měl zahrnovat https:// nebo https://.The format of your URL should include https:// or https://.
Úložiště GitHubGitHub repository NoNo Nasdílejte veřejný odkaz na úložiště GitHubu se zdrojovým kódem svého vizuálu Power BI a ukázkovými daty.Share a public link to a GitHub repository with sources of your Power BI visual and sample data. Ostatní vývojáři tak budou mít příležitost poskytnout zpětnou vazbu a navrhnout vylepšení vašeho kódu.This allows other developers an opportunity to provide feedback and propose improvements to your code.

Získání kódu XML balíčku aplikaceGetting an app package XML

Abyste vizuál Power BI mohli odeslat, potřebujete kód XML balíčku aplikace od týmu Power BI.To submit a Power BI visual you need an app package XML from the Power BI team. Tento kód XML balíčku aplikace získáte tak, že odešlete e-mail týmu pro odesílání vizuálů Power BI (pbivizsubmit@microsoft.com).To get the app package XML, send an email to the Power BI visuals submission team (pbivizsubmit@microsoft.com).

Před vytvořením balíčku pbiviz musíte v souboru pbiviz.json vyplnit následující pole:Before you create the pbiviz package, you must fill the following fields in the pbiviz.json file:

 • descriptiondescription
 • supportUrlsupportUrl
 • authorauthor
 • namename
 • e-mailemail

K e-mailu připojte soubor pbiviz a soubor pbix s ukázkovou sestavou.Attach the pbiviz file and the sample report pbix file to your email. Tým služby Power BI vám odpoví a pošle vám pokyny a soubor XML s balíčkem aplikace k nahrání.The Power BI team will reply back with instructions and an app package XML file to upload. Tento soubor XML s balíčkem aplikace je vyžadován, abyste mohli odeslat svůj vizuál prostřednictvím Střediska pro vývojáře Office.This XML app package is required in order to submit your visual through the Office developer center.

Poznámka

Abychom mohli zlepšovat kvalitu a zajistit, že stávající sestavy budou bez problémů fungovat, může to po schválení ve Storu trvat další dva týdny, než budou aktualizace existujících vizuálů přidány do produkčního prostředí.To improve quality and assure that existing reports are not breaking, updates to existing visuals will take an additional two weeks to reach production environment after approval in the store.

Odeslání do AppSourceSubmitting to AppSource

Pokud chcete vizuál Power BI odeslat do AppSource, potřebujete získat balíček aplikace od týmu Power BI a pak ho odeslat do Partnerského centra.To submit your Power BI visual to AppSource, you need to get an app package from the Power BI team, and then submit it to Partner Center.

Získání balíčku aplikaceGetting the app package

Před odesláním vizuálu do AppSource musíte poslat e-mail se soubory pbiviz a pbix týmu služby Power BI.You must send an email with the pbiviz file and the pbix file to the Power BI team before submitting to AppSource. To týmu služby Power BI umožní nahrát soubory na veřejný sdílený server.This allows the Power BI team to upload the files to the public share server. Jinak nebude Store moct soubory načíst.Otherwise, the store will not be able to retrieve the files.

Tým Power BI musí v souborech zkontrolovat nově odeslané vizuály Power BI, aktualizace existujících vizuálů Power BI a opravy zamítnutých odeslání.The Power BI team has to check files for new Power BI visual submissions, updates to existing Power BI visuals, and fixes to rejected submissions.

Odeslání do Partnerského centraSubmitting to Partner Center

Abyste svůj vizuál Power BI mohli odeslat do Partnerského centra, musíte být v Partnerském centru zaregistrováni.To submit your Power BI visual to Partner Center, you have to be registered with Partner Center. Pokud ještě nejste zaregistrováni, otevřete si vývojářský účet v Partnerském centru.If you're not yet registered, Open a developer account in Partner Center.

Poznámka

Jednotliví vydavatelé můžou k odeslání vizuálu Power BI použít některou z těchto metod:Individual publishers can use one of these methods to submit a Power BI visual:

 • Pokud máte starý účet k řídicímu panelu prodejce, můžete tyto přihlašovací údaje dále používat při přihlášení k Partnerskému centru.If you have an old Seller Dashboard account, you can continue using this account's credentials to sign into partner Center.
 • Pokud účet ke starému řídicímu panelu prodejce nemáte a nezaregistrovali jste se do Partnerského centra, budete muset k otevření účtu vývojáře v Partnerském centru použít pracovní e-mail.If you don't have an old Seller Dashboard account, and are not registered to Partner Center, you'll need to Open a developer account in Partner Center using your work email.

Pomocí níže uvedeného postupu odešlete svůj vizuál Power BI do Partnerského centra.Follow the steps below to submit your Power BI visual to Partner Center. Další informace o procesu odeslání najdete v článku Odeslání řešení Office do AppSource prostřednictvím Partnerského centra.For more information about the submission process, see Submit your Office solution to AppSource via Partner Center.

 1. Přihlaste se do Partnerského centra.Log into Partner Center.

 2. V levém podokně vyberte OFFICE STORE.On the left pane, select OFFICE STORE.

 3. Vyberte Přehled.Select Overview.

 4. Vyberte Vytvořit nový a v rozevírací nabídce vyberte Vizuál Power BI.Select Create a new and from the drop-down menu, select Power BI visual.

  Snímek obrazovky s vytvořením nového vizuálu Power BI na kartě Office Store v Partnerském centru

 5. V okně Vytvořit nový vizuál Power BI zadejte název vizuálu Power BI a pak vyberte Vytvořit.In the Create a new Power BI visual window, enter a name for your Power BI visual and select Create.

 6. Vyberte Balíčky a nahrajte balíček aplikace s kódem XML vizuálu Power BI.Select Packages and upload your Power BI visual XML app package.

 7. Vyberte Vlastnosti a zadejte požadované informace.Select Properties and provide the required information.

 8. Pokud váš produkt vyžaduje další nákup, vyberte Nastavení produktu a zaškrtněte políčko Přidružený nákup služby.If your product requires additional purchase, select Product setup and check the Associated service purchase check box.

 9. (Volitelné) Pokud chcete svůj vizuál certifikovat, vyberte Nastavení produktu a zaškrtněte políčko Certifikace Power BI.(Optional) If you want to certify your visual, select Product setup and check the Power BI certification check box.

  Tip

  Proces certifikace Power BI může nějakou dobu trvat.The Power BI certification process might take time. Pokud vytváříte nový vizuál Power BI, před vyžádáním certifikace Power BI doporučujeme tento vizuál Power BI publikovat prostřednictvím Partnerského centra.If you're creating a new Power BI visual, we recommend that you publish your Power BI visual via the Partner Center before you request Power BI certification. Tím zajistíte, že publikování vašeho vizuálu nebude zpožděno.This ensures that the publishing of your visual is not delayed.

 10. Vyberte Nastavení produktu a klikněte na Zkontrolovat a publikovat.Select Product setup and click Review and publish.

Sledování stavu odesílání a využitíTracking submission status and usage

Můžete si prohlédnout zásady ověření.You can review the validation policies.

 • Po odeslání budete moct zobrazit stav odeslání na řídicím panelu aplikace.After submission, you will be able to view the submission status in the app dashboard.

 • Pokud chcete zjistit, kdy bude možné vizuál Power BI stáhnout z AppSource, podívejte se na časovou osu publikování vizuálů Power BI.To understand when your Power BI visual will be available to download from AppSource, review the Power BI visuals publication timeline.

Certifikace vizuáluCertify your visual

Jakmile máte vizuál vytvořený, můžete si ho nechat certifikovat.Once your visual is created, if you want you can get your visual certified.

Další krokyNext steps