Ukázky vizuálů Power BISamples of Power BI visuals

Tyto vizuály Power BI si můžete stáhnout, použít a upravit z GitHubu.You can download, use, and modify these Power BI visuals from GitHub. Tyto ukázky znázorňují, jak při vývoji pomocí Power BI zvládat běžné situace.These samples illustrate how to handle common situations when developing with Power BI.

PrůřezySlicers

Průřez omezuje část dat, která se zobrazuje v jiných vizualizacích v sestavě.A slicer narrows the portion of data shown in other visualizations in a report. Průřezy jsou jedním z několika způsobů filtrování dat v Power BI.Slicers are one of several ways to filter data in Power BI.

Screenshot shows Chiclet Slicer. Screenshot shows Timeline slicer. Screenshot shows Slicer sample.
Chiclet SlicerChiclet Slicer
Zobrazuje obrázková nebo textová tlačítka, která fungují jako filtr v plátně u jiných vizuálůDisplay image or text buttons that act as an in-canvas filter on other visuals
Timeline slicerTimeline slicer
Grafický výběr rozsahu kalendářních dat, který provádí filtrování podle dataGraphical date range selector that filters by date
Ukázka průřezuSlicer sample
Demonstruje použití rozhraní API pro pokročilé filtrováníDemonstrates the use of the Advanced Filtering API

GrafyCharts

Nechejte se inspirovat naší galerií obsahující pruhové grafy, výsečové grafy, slovní mrak a další.Be inspired with our gallery, including bar charts, pie charts, Word Cloud, and others.

Screenshot shows Aster Plot. Screenshot shows Bullet chart. Screenshot shows Chord.
Aster PlotAster Plot
Vylepšení standardního prstencového grafu, který používá druhou hodnotu k řízení úhlu obloukuA twist on a standard donut chart that uses a second value to drive sweep angle
Limitní pruhový grafBullet chart
Pruhový graf s dodatečnými vizuálními prvky, které poskytují kontext užitečný ke sledování cílůA bar chart with extra visual elements that provide context useful for tracking goals
ChordChord
Grafická metoda zobrazení vzájemných vztahů mezi daty v maticiA graphical method that displays the relationships between data in a matrix
Screenshot shows Dot plot. Screenshot shows Dual K P I. Screenshot shows Enhanced Scatter.
Tečkovaný grafDot plot
Zobrazuje rozdělení frekvencí, které skvěle vypadáShows the distribution of frequencies in a great looking way
Dual KPIDual KPI
Efektivně vizualizuje dvě měřítka v průběhu času a zobrazuje jejich trendy na společné časové oseEfficiently visualizes two measures over time, showing their trend on a joint timeline
Enhanced ScatterEnhanced Scatter
Vylepšení existujícího bodového grafuImprovements on the existing scatter chart
Screenshot shows Force Graph. Screenshot shows Gantt. Screenshot shows Table Heatmap.
Graf působnostiForce Graph
Diagram rozložení působnosti se zakřivenou cestou, což je užitečné ke znázornění propojení mezi entitamiForce layout diagram with curved path, which is useful to show connections between entities
GanttGantt
Pruhový graf, který znázorňuje časovou osu projektu nebo plán se zdrojiA bar chart that illustrates a project timeline or schedule with resources
Table HeatmapTable Heatmap
Porovnání dat snadno a intuitivně pomocí barev v tabulceCompare data easily and intuitively using colors in a table
Screenshot shows Histogram chart. Screenshot shows LineDot chart. Screenshot shows Mekko chart.
Graf histogramuHistogram chart
Vizualizuje rozdělení dat během souvislého intervalu nebo určitého časového obdobíVisualizes the distribution of data over a continuous interval or certain time period
LineDot chartLineDot chart
Animovaný spojnicový graf s animovanými body, který zaujme publikumAn animated line chart with animated dots that engage an audience with data
Mekko chartMekko chart
Mix 100% skládaného sloupcového grafu a 100% skládaného pruhového grafu zkombinovaných do jednoho zobrazeníA mix of 100% stacked column chart and 100% stacked bar chart combined into one view
<img src="media/samples/multikpi.png"alt="Snímek obrazovky zachycující Multi KPI."<img src="media/samples/multikpi.png"alt="Screenshot shows Multi K P I." width="200">width="200"> <img src="media/samples/powerkpi.png"alt="Snímek obrazovky zachycující Power KPI."<img src="media/samples/powerkpi.png"alt="Screenshot shows Power K P I." width="200">width="200"> <img src="media/samples/powerkpi-matrix.png"alt="Snímek obrazovky zachycující Power KPI Matrix."<img src="media/samples/powerkpi-matrix.png"alt="Screenshot shows Power K P I Matrix." width="200">width="200">
Multi KPIMulti KPI
Názorná vizualizace několika ukazatelů KPI s klíčovým ukazatelem KPI a několika minigrafy pomocných datA powerful Multi KPI visualization with a key KPI along with multiple sparklines of supporting data
Power KPIPower KPI
Názorný ukazatel KPI se spojnicovými grafy a popisky pro aktuální datum, hodnotu a variantyA powerful KPI Indicator with multi-line chart and labels for current date, value, and variances
Power KPI MatrixPower KPI Matrix
Monitorování vyrovnaných přehledů výkonnostních metrik a neomezeného počtu metrik a ukazatelů KPI v kompaktním a názorném seznamuMonitor balanced scorecards and unlimited number of metrics and KPIs in a compact, easy to read list
Screenshot shows Pulse chart. Screenshot shows Radar chart. Screenshot shows Sankey chart.
Pulse chartPulse chart
Spojnicový graf s poznámkami v podobě klíčových událostí, který je ideální k vyprávění příběhů s datyThis line chart annotated with key events is perfect for telling stories with data
Radar chartRadar chart
Zobrazuje několik měřítek vynesených na ose kategorií, což je užitečné k porovnávání atributůPresents multiple measures plotted over a categorical axis, which is useful to compare attributes
Sankey chartSankey chart
Diagram toku, u kterého je šířka řady úměrná hodnotě tokuFlow diagram where the width of the series is proportional to the quantity of the flow
Screenshot shows Stream graph. Screenshot shows Sunburst chart. Screenshot shows Tornado chart.
Stream graphStream graph
Skládaný plošný graf s vyhlazenou interpolací, který se často používá k zobrazení hodnot v průběhu časuA stacked area chart with smooth interpolation, which is often used to display values over time
Vícevrstvý prstencový grafSunburst chart
Víceúrovňový prstencový graf pro vizualizaci hierarchických datMultilevel donut chart for visualizing hierarchical data
Tornado chartTornado chart
Porovnává relativní význam proměnných mezi dvěma skupinamiCompare the relative importance of variables between two groups
Screenshot shows Word Cloud.
Word CloudWord Cloud
Vytvoření zábavného vizuálu z častého textu ve vašich datechCreate a fun visual from frequent text in your data

WebGLWebGL

WebGL umožňuje webovému obsahu používat rozhraní API založené na OpenGL ES 2.0 ke 2D a 3D vykreslování na plátně HTML.WebGL lets web content use an API based on OpenGL ES 2.0 to do 2D and 3D rendering in an HTML canvas.

Screenshot shows Globe Map.
Mapa glóbuGlobe Map
Vykresluje lokality na interaktivní 3D mapěPlot locations on an interactive 3D map

Vizuály jazyka RR visuals

Tyto ukázky demonstrují, jak využít analytické a vizuální možnosti vizuálů a skriptů jazyka R.These samples demonstrate how to harness the analytic and visual power of R visuals and R scripts.

Screenshot shows Association rules. Screenshot shows Clustering. Screenshot shows Clustering with outliers.
Association rulesAssociation rules
Odhalení vztahů mezi zdánlivě nesouvisejícími daty pomocí příkazů if-thenUncover relationships between seemingly unrelated data using if-then statements
ClusteringClustering
Nalezení skupin podobnosti v datech pomocí algoritmu k-meansFind similarity groups in your data using k-means algorithm
Clustering With OutliersClustering with outliers
Nalezení skupin podobnosti a odlehlých hodnot v datechFind similarity groups and outliers in your data
Screenshot shows Correlation plot. Screenshot shows Decision tree chart. Screenshot shows Forecasting T B A T S.
Correlation plotCorrelation plot
Zvýraznění proměnných s největší korelací v tabulce datHighlight the most correlated variables in a data table
Decision Tree ChartDecision tree chart
Schématický stromový diagram pro určení statistické pravděpodobnosti pomocí rekurzivního děleníSchematic tree-shaped diagram for determining statistical probability using recursive partitioning
Forecasting TBATSForecasting TBATS
Prognózování časových řad pro řady s různými sezónnostmi pomocí modelu TBATSTime-series forecasting for series that have multiple seasonalities using the TBATS model
Screenshot shows Forecasting with ARIMA. Screenshot shows Funnel plot. Screenshot shows Outliers detection.
Forecasting with ARIMAForecasting with ARIMA
Predikce budoucích hodnot na základě historických dat pomocí funkce ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Avg)Predict future values based on historical data using Autoregressive Integrated Moving Avg (ARIMA)
Trychtýřový grafFunnel plot
Nalezení odlehlých hodnot v datech pomocí trychtýřového grafuFind outliers in your data using a funnel plot
Detekce odlehlých hodnotOutliers detection
Nalezení odlehlých hodnot v datech pomocí nejvhodnější metody a vyneseníFind outliers in your data using the most appropriate method and plot
Screenshot shows Spline chart. Screenshot shows Time Series decomposition chart. Screenshot shows Time series forecasting chart.
Spline chartSpline chart
Vizualizace a vyjádření rušených datVisualize and understand noisy data
Time series decomposition chartTime series decomposition chart
Vyjádření komponent časových řad pomocí „sezónního a trendového rozkladu metodou LOESS“Understand the time series components using "Seasonal and Trend decomposition using Loess"
Time Series Forecasting ChartTime series forecasting chart
Using exponential smoothing model to predict future values based on previously observed valuesUsing exponential smoothing model to predict future values based on previously observed values

Další krokyNext steps

Pokud si chcete vyzkoušet vytváření vizuálů Power BI, absolvujte Kurz: Vývoj vizuálu Power BI.To try out creating Power BI visuals, see Tutorial: Developing a Power BI visual.