Řešení potíží s plánovanou aktualizací ve službě Server sestav Power BITroubleshoot scheduled refresh in Power BI Report Server

Tento článek popisuje prostředky dostupné pro řešení potíží s plánovanou aktualizací ve službě Server sestav Power BI.This article discusses resources available to troubleshoot issues with scheduled refresh in Power BI Report Server.

Jak se budou objevovat další problémy, budou se v tomto článku aktualizovat informace nápovědy.As issues come up, this article will be updated with information to help you.

Běžné problémyCommon issues

K následujícím potížím může docházet celkem běžně, když se pokusíte naplánovat aktualizaci pro sestavu.The following are the more common issues you will hit when trying to schedule refresh for a report.

Připojení k jiným zdrojům dat může vyžadovat ovladače od jiných výrobců, které je potřeba nainstalovat, aby bylo možné navázat úspěšné připojení.Connecting to different data sources may require 3rd party drivers that need to be installed in order to connect successfully. Nejen že je potřeba je nainstalovat na počítač, na kterém používáte aplikaci Power BI Desktop, ale bude nutné také zajistit instalaci ovladače na serveru sestav.Not only would you need to install them on the machine you are using Power BI Desktop on, but you will also need to make sure the driver is installed on the report server.

Ovladač také může být v 32bitové a 64bitové verzi.The driver may also come in both 32bit and 64bit. Je potřeba nainstalovat 64bitový ovladač, protože Server sestav Power BI je 64bitový.Make sure to install the 64bit driver as Power BI Report Server is 64bit.

Podrobné informace o tom, jak nainstalovat a nakonfigurovat ovladač jiného výrobce vám poskytne příslušný výrobce.Please refer to the manufacturer for details on how to install and configure 3rd party drivers.

Přetížení pamětiMemory pressure

K přetížení paměti může dojít, když sestavy vyžadují pro zpracování a vykreslení více paměti.Memory pressure can occur when reports require more memory to process and render. Plán aktualizace sestav může v počítači spotřebovat významné množství paměti.Schedule refresh on reports may demand a significant amount of memory on the machine. Zejména u větších sestav.Especially for larger reports. Přetížení paměti může způsobit selhání sestavy a potenciálně může dojít i k chybě samotného serveru.Memory pressure can result in report failures as well as a potential crash of the report server itself.

Pokud dochází k přetížení paměti pravidelně, může být vhodné přemýšlet o škálovaném nasazení serveru sestav, aby se rozložilo zatížení prostředků.If you are encountering memory pressure consistently, it may be worth looking at a scaled out deployment of the report server in order to spread the load of resources. V nastavení IsDataModelRefreshService v rámci rsreportserver.config můžete také definovat, že se pro aktualizace dat používá daný server sestav. S tímto nastavením můžete definovat jeden nebo více serverů jako servery front-end ke zpracování sestav na vyžádání a další sadu serverů, které se použijí pouze pro plánované aktualizace.You can also define that a given report server is used for data refresh with the IsDataModelRefreshService setting within rsreportserver.config. With this setting, you could define one or more servers to be the front end server to handle on demand reports, and have another set of servers to only be used for scheduled refresh.

Informace o tom, jak monitorovat instanci služby Analysis Services, najdete v tématu Monitorování instance služby Analysis Services.For information on how to monitor an Analysis Services instance, see Monitor an Analysis Services Instance.

Informace o paměťových nastaveních ve službě Analysis Services najdete v tématu Vlastnosti paměti.For information about memory settings within Analysis Services, see Memory Properties.

Konfigurace protokolu KerberosKerberos configuration

Při připojení ke zdroji dat s přihlašovacími údaji k Windows se může k tomu, aby bylo připojení úspěšné, vyžadovat konfigurace omezeného delegování protokolu Kerberos.Connecting to a data source with windows credentials may require configuring Kerberos constrained delegation to make a successful connection. Další informace o tom, jak nakonfigurovat omezené delegování protokolu Kerberos, najdete v tématu Konfigurace protokolu Kerberos k používání sestav Power BI.For more information about how to configure Kerberos constrained delegation, see Configure Kerberos to use Power BI reports.

Známé problémyKnown issues

Tady budeme uvádět informace o známých problémech, které budou dostupné.Information about known issues will be listed here when they become available.

Nastavení konfiguraceConfiguration settings

S použitím následujícího nastavení je možné ovlivnit plánované aktualizace.The following settings can be used to affect scheduled refresh. Nastavení v rámci aplikace SQL Server Management Studio (SSMS) platí pro všechny servery sestav v rámci nasazení škálováním na více instancí.Settings set within SQL Server Management Studio (SSMS) apply to all report servers within a scale-out deployment. Nastavení nakonfigurovaná v rámci rsreportserver.config platí pro konkrétní server, kde jsou nastavená.Settings configured within rsreportserver.config are for the specific server they are set on.

Nastavení v rámci aplikace SQL Server Management Studio (SSMS):Settings within SSMS:

NastaveníSetting PopisDescription
MaxFileSizeMbMaxFileSizeMb Maximální velikost souboru pro nahrané sestavy.Maximum file size for uploaded reports. Výchozí hodnota je 1000 MB (1 GB).Default is 1000 MB (1 GB). Maximální hodnota je 2000 MB (2 GB).Maximum value is 2000 MB (2 GB).
ModelCleanupCycleMinutesModelCleanupCycleMinutes Definuje, jak často se kontroluje model pro účely vyřazení z paměti.Defines how often the model is checked to evict it from memory. Výchozí hodnota je 15 minut.Default is 15 minutes.
ModelExpirationMinutesModelExpirationMinutes Definuje, za jak dlouho skončí platnost modelu (na základě doby posledního použití) a dojde k jeho vyřazení.Defines how long until the model expires based on the last time used and is evicted. Výchozí hodnota je 60 minut.Default is 60 minutes.
ScheduleRefreshTimeoutMinutesScheduleRefreshTimeoutMinutes Definuje, jak dlouho může trvat aktualizace dat pro určitý režim.Defines how long the data refresh can take for a mode. Výchozí hodnota je 120 minut.Default is 120 minutes. Neexistuje žádná horní hranice.There is no upper limit.

Nastavení v rámci rsreportserver.config:Settings within rsreportserver.config:

<Configuration>
  <Service>
    <PollingInterval>10</PollingInterval>
    <IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
    <MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
  </Service>
</Configuration>

Nástroje pro řešení potížíTools for troubleshooting

Protokoly, které jsou relevantní pro plánované aktualizace sestav Power BILogs relevant for scheduled refresh of Power BI reports

Soubory protokolů, které uchovávají informace o plánovaných aktualizacích, jsou RSPowerBI_ logs.The log files which hold information about scheduled refresh are the RSPowerBI_ logs. Jsou umístěné ve složce LogFiles v umístění instalace serveru sestav.They are located in the LogFiles folder of your report server installation location.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\LogFiles\RSPowerBI_*.log

Podmínka chybyError condition

2017-10-20 02:00:09.5188|ERROR|744|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: e960c25e-ddd4-4763-aa78-0e5dceb53472, Status: Error Model can not be refreshed because not all the data sources are embedded, Exception Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.InvalidDataSourceException: Model can not be refreshed because not all the data sources are embedde
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.CanModelRefresh(IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Úspěšná aktualizaceSuccessful refresh

2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Handling event with data: TimeEntered: 10/25/2017 8:23:41 PM, Type: Event, SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, EventType: DataModelRefresh
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Data Refresh.
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Retrieving PBIX AsDatabaseInfo.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying all the data sources are embedded.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying connection strings are valid.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Streaming model to Analysis Server.
2017-10-25 15:23:42.7603|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-25 15:23:51.5258|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Removing credentials from the model.
2017-10-25 15:23:51.6508|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Saving model to the catalog.

Nesprávné přihlašovací údajeIncorrect Credentials

2017-10-20 08:22:01.5595|INFO|302|Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-20 08:22:02.3758|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed to refresh the model, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Model.SaveChanges(SaveOptions saveOptions)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.TOMWrapper.RefreshModel(Database database)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.AnalysisServicesServer.RefreshDatabase(String databaseName, IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshDatabase(AsDatabaseInfo asDatabaseInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
2017-10-20 08:22:02.4588|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed Data Refresh, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.ExecuteActionWithLogging(Action methodToExecute, String description, String localizedDescription, String messageInFailure, RefreshInfo refreshInfo, DataAccessors dataAccessors, ReportEventType operation, Int64 size, Boolean isDataRetrieval, Boolean showInExecutionLog)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshData(RefreshInfo refreshInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Povolení podrobného protokolováníEnabling Verbose Logging

Povolení podrobného protokolování na Serveru sestav Power BI je stejné, jako u služby SQL Server Reporting Services.Enabling verbose logging, in Power BI Report Server, is the same as it is for SQL Server Reporting Services.

 1. Otevřete <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config.Open <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config.
 2. V části <system.diagnostics> změňte DefaultTraceSwitch na 4.Under <system.diagnostics>, change DefaultTraceSwitch to 4.
 3. V části <RStrace> změňte Components na all:4.Under <RStrace>, change Components to all:4.

ExecutionLogExecutionLog

Při každém vygenerování sestavy Power BI nebo spuštění plánované aktualizace se do protokolu spuštění v databázi přidají nové položky.Whenever a Power BI report is rendered, or a schedule refresh plan is executed, new entries are added to the Execution Log in the database. Tyto položky jsou k dispozici v zobrazení ExecutionLog3 v rámci databáze katalogu serveru sestav.These entries are available in the ExecutionLog3 view within the report server catalog database.

Položky protokolu spuštění pro sestavy Power BI se liší od položek pro ostatní typy sestav.Execution log entries for Power BI reports differ from entries for other report types.

 • Sloupce TimeRendering mají vždy hodnotu 0.TimeRendering columns is always 0. Vykreslení sestav Power BI probíhá v prohlížeči, nikoli na serveru.Rendering of Power BI reports happens in the browser, not in the server.
 • Existují 2 typy požadavků a následné akce položek:There are 2 Request Types and subsequent item actions:
  • Interaktivní: Při každém zobrazení sestavy.Interactive: whenever a report is being viewed.
   • ASModelStream: Když je datový model streamovaný do služby Analysis Services z katalogu.ASModelStream: when the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • ConceptualSchema: Když uživatel klikne na zobrazení sestavy.ConceptualSchema: when user clicks on viewing the report.
   • QueryData: Vždy, když klient požaduje data.QueryData: whenever data is being requested from client.
  • Aktualizace mezipaměti: Při každém spuštění naplánované aktualizace.Refresh Cache: whenever a schedule refresh plan has been executed.
   • ASModelStream: Vždy, když se streamuje datový model do služby Analysis Services z katalogu.ASModelStream: whenever the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • DataRefresh: Při každé aktualizaci dat z jednoho nebo více zdrojů dat.DataRefresh: whenever data is being refreshed from one or more data sources.
   • SaveToCatalog: Při každém uložení datového modelu zpět do katalogu.SaveToCatalog: whenever the data model is being saved back to the catalog.

Analysis ServicesAnalysis Services

Může nastat situace, že budete chtít v důsledku problémů s diagnostikou upravit službu Analysis Services nebo že budete chtít upravit limity paměti.There may be times you want to modify Analysis Services for diagnosing issues, or adjust memory limits.

Důležité

Při každém upgradu serveru sestav se tato nastavení obnoví.These settings will be reset any time you upgrade the report server. Určitě si ponechejte kopii změn a v případě potřeby je znovu použijte.Be sure to keep a copy of your changes and reapply them if needed.

Umístění instalaceInstall location

Výchozí umístění pro Server sestav Power BI a službu Analysis Services je následující.The default location for Power BI Report Server, and Analysis Services is the following.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ASEngine

Konfigurace nastavení služby Analysis Services (msmdsrv.ini)Configuring Analysis Services settings (msmdsrv.ini)

V adresáři <install directory>\PBIRS\ASEngine najdete soubor msmdsrv.ini, který můžete použít k řízení různých nastavení služby Analysis Services.In the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory, you will find the msmdsrv.ini file, which you can use to control different settings of Analysis Services. Při otevření tohoto souboru okamžitě zjistíte, že tento soubor nemá všechna nastavení, která byste v souboru msmdsrv.ini očekávali.When you open this file, you will immediately realize that this file doesn't have all the settings you would expect in the msmdsrv.ini file.

Je to proto, že se skutečný proces služby Analysis Services, který běží na Serveru sestav Power BI, spouští ve složce <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces.This is because the actual Analysis Services process that is run by Power BI Report Server is launched in <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces. V této složce se zobrazí celý soubor msmdsrv.ini, jak ho znáte.In that folder, you will see the full msmdsrv.ini file you are used to. Je důležité, abyste soubor neupravovali ve složce pracovních prostorů, protože se při každém spuštění procesu služby Analysis Services přepíše.It is important not to modify the file within the workspaces folder as it is rewritten whenever the Analysis Services process launches. Pokud chcete řídit nastavení, udělejte to prosím úpravou souboru msmdsrv.ini v adresáři <install directory>\PBIRS\ASEngine.If you want to control a setting, please do this by modifying msmdsrv.ini in the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory.

Následující nastavení se obnoví při každém spuštění procesu služby Analysis Services.The following settings are reset when ever the Analysis Services process is launched. Všechny změny, které provedete, se budou ignorovat.Any changes you make to these will be ignored.

 • ConfigurationSettings\PrivateProcessConfigurationSettings\PrivateProcess
 • ConfigurationSettings\DataDirConfigurationSettings\DataDir
 • ConfigurationSettings\LogDirConfigurationSettings\LogDir
 • ConfigurationSettings\TempDirConfigurationSettings\TempDir
 • ConfigurationSettings\BackupDirConfigurationSettings\BackupDir
 • ConfigurationSettings\AllowedBrowsingFoldersConfigurationSettings\AllowedBrowsingFolders
 • ConfigurationSettings\CrashReportsFolderConfigurationSettings\CrashReportsFolder
 • ConfigurationSettings\ExtensionDirConfigurationSettings\ExtensionDir
 • ConfigurationSettings\PortConfigurationSettings\Port
 • ConfigurationSettings\DeploymentModeConfigurationSettings\DeploymentMode
 • ConfigurationSettings\ServerLocationConfigurationSettings\ServerLocation
 • ConfigurationSettings\TMCompatabilitySKUConfigurationSettings\TMCompatabilitySKU
 • ConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFileConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFile

Vytvoření profilu místního procesu služby Analysis ServicesProfiling the local Analysis Services process

Pro diagnostické účely je možné spustit v místním procesu služby Analysis Services trasování SQL Profiler.A SQL Profiler trace can be run on the local Analysis Services process for diagnostic purposes. Pokud se chcete připojit k místní instanci služby Analysis Services, postupujte podle následujících pokynů.To connect to the local Analysis Services instance, do the following.

Trasování v SQL Server Profileru je součástí aplikace SQL Server Management Studio (SSMS) ke stažení.SQL Server Profiler Trace is included with the SQL Server Management Studio (SSMS) download.

 1. Spusťte SQL Server Profiler jako správce.Start SQL Server Profiler as an administrator.
 2. Vyberte tlačítko New Trace (Nové trasování).Select the New Trace button.
 3. V dialogu Connect to server (Připojit k serveru) vyberte Analysis Services a jako název serveru zadejte localhost:5132.In the Connect to server dialog, select Analysis Services and enter localhost:5132 for the server name.
 4. V dialogu Trace properties (Vlastnosti trasování) vyberte události, které chcete zaznamenat a vyberte Run (Spustit).In the Trace properties dialog, select the events you want to capture and select Run.

Oprávnění Uzamknutí stránek v paměti ve WindowsLock Pages In Memory Windows privilege

Pokud zjistíte, že nemůžete vykreslit sestavu Power BI, může pomoct přiřazení oprávnění Uzamknout stránky v paměti k účtu služby, kde je spuštěný server pro sestavy Power BI.If you find that you are unable to render a Power BI report, assigning the Lock pages in memory privilege to the services account running Power BI Report server may help. Další informace o tom, jak nakonfigurovat Uzamknutí stránek v paměti, najdete v části Oprávnění Windows přiřazená k účtu služby Analysis Services.For more information about how to configure Lock pages in memory, see Windows privileges assigned to the Analysis Services service account.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community