Nastavení a použití tabulek kalendářních dat v Power BI DesktopuSet and use date tables in Power BI Desktop

Power BI Desktop automaticky na pozadí identifikuje sloupce uvádějící kalendářní data a pak za vás vytvoří hierarchie kalendářních dat a jiná metadata pro váš model.Power BI Desktop works behind the scenes to automatically identify columns that represent dates, and then creates date hierarchies and other enabling metadata for your model, on your behalf. Tyto předdefinované hierarchie pak využijete při vytváření funkcí sestavy, jako jsou vizuály, tabulky, rychlé míry, průřezy atd.You can then use those built-in hierarchies when creating report features like visuals, tables, quick measures, slicers, and so on. Power BI Desktop to dělá tak, že za vás vytváří skryté tabulky, které pak můžete použít pro sestavy a výrazy jazyka DAX.Power BI Desktop does this by creating hidden tables on your behalf, which you can then use for your reports and DAX expressions.

Pokud chcete získat další informace o tomto automatickém chování, přečtěte si článek Automatické datum a čas v Power BI Desktopu.For more information about this automatic behavior, read the Auto date/time in Power BI Desktop article.

Mnoho datových analytiků dává přednost vytváření vlastních tabulek kalendářních dat, což je v pořádku.Many data analysts prefer to create their own date tables, which is fine. V Power BI Desktopu můžete tabulku, kterou má používat váš model, určit jako tabulku kalendářních dat a následně pomocí kalendářních dat této tabulky vytvořit vizuály, tabulky, rychlé míry a další prvky, které souvisejí s datem.In Power BI Desktop, you can specify the table you want your model to use as its date table, and subsequently create date-related visuals, tables, quick measures, and so on, using that table's date data. Při určení vlastní tabulky kalendářních dat máte kontrolu nad hierarchiemi kalendářních dat vytvořenými v modelu a jejich použitím v rychlých mírách a jiných operacích, které tabulku kalendářních dat vašeho modelu využívají.When you specify your own date table, you control the date hierarchies created in your model, and use them in quick measures and other operations that use your model's date table.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Označit jako tabulku kalendářních dat

Nastavení vlastní tabulky kalendářních datSetting your own date table

Tabulku kalendářních dat nastavíte tak, že v podokně Pole vyberete tabulku, kterou chcete použít jako tabulku kalendářních dat, kliknete na ni pravým tlačítkem a v zobrazené nabídce kliknete na Označit jako tabulku kalendářních dat > Označit jako tabulku kalendářních dat, jak znázorňuje následující obrázek.To set a date table select the table you want to use as a date table in the Fields pane, then right-click the table and select Mark as date table > Mark as date table in the menu that appears, as shown in the following image.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s podoknem Pole a zobrazenou možností filtru Označit jako tabulku kalendářních dat

Tabulku také můžete vybrat a pak kliknout na Označit jako tabulku kalendářních dat na pásu karet Modelování, jak je znázorněno zde.You can also select the table and then select Mark as Date Table from the Modeling ribbon, shown here.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu zobrazuje tlačítko Označit jako tabulku kalendářních dat a filtr možností

Při určení vlastní tabulky kalendářních dat provádí Power BI Desktop následující ověření příslušného sloupce a jeho dat, aby bylo zajištěno, že data:When you specify your own date table, Power BI Desktop performs the following validations of that column and its data, to ensure that the data:

 • obsahují jedinečné hodnotycontains unique values
 • neobsahují žádné hodnoty nullcontains no null values
 • obsahují spojité hodnoty kalendářních dat (od začátku do konce)contains contiguous date values (from beginning to end)
 • datového typu Datum a čas mají stejné časové razítko u všech hodnotif it is a Date/Time data type, it has the same timestamp across each value

Vytvoření vlastní tabulky kalendářních dat dává smysl ve dvou pravděpodobných situacích:There are two likely scenarios for creating your own date table, either of which is a reasonable approach:

 • První situace nastane, když používáte kanonickou, neboli základní tabulku kalendářních dat a hierarchii.The first scenario is when you use a canonical, or basic date table and hierarchy. To je tabulka ve vašich datech, která splňuje dříve popsaná ověřovací kritéria tabulky kalendářních dat.This is a table in your data that meets the previously described validation criteria for a date table.

 • Druhá situace nastane, když používáte například tabulku ze služby Analysis Services s polem dim date, kterou chcete použít jako tabulku kalendářních dat.The second scenario is where you use a table from Analysis Services, for example, with a dim date field that you want to use as your date table.

Jakmile tabulku kalendářních dat určíte, můžete vybrat, který sloupec v této tabulce obsahuje kalendářní data.Once you specify a date table, you can select which column in that table is the date column. Tento sloupec určíte tak, že tabulku vyberete v podokně Pole, kliknete na ni pravým tlačítkem a vyberete Označit jako tabulku kalendářních dat > Nastavení tabulky kalendářních dat.You can specify which column to use by selecting the table in the Fields pane, then right-click the table and select Mark as date table > Date table settings. Objeví se následující okno, kde sloupec, který se má použít, můžete vybrat jako tabulku kalendářních dat v rozevíracím seznamu.The following window appears, where you can select the column to use as the date table from the drop-down box.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Označit jako tabulku kalendářních dat s důležitým oznámením

Je důležité poznamenat, že pokud určíte svou vlastní tabulku kalendářních dat, nevytvoří Power BI Desktop hierarchie, které by jinak do vašeho modelu začlenil automaticky.It's important to note that when you specify your own date table, Power BI Desktop does not auto-create the hierarchies that it would otherwise build into your model on your behalf. Pokud později výběr své tabulky kalendářních dat zrušíte (takže už nebudete mít ručně nastavenou tabulku kalendářních dat), Power BI Desktop obnoví automaticky vytvářené předdefinované tabulky kalendářních dat pro sloupce kalendářních dat v dané tabulce.If you later deselect your date table (and no longer have a manually set date table), Power BI Desktop recreates the automatically created built-in date tables for you, for the date columns in the table.

Je také důležité vědět, že když nějakou tabulku označíte jako tabulku kalendářních dat, odebere se předdefinovaná (automaticky vytvořená) tabulka kalendářních dat, kterou Power BI Desktop vytvořil, a všechny vizuály nebo výrazy jazyka DAX, které jste dříve vytvořili na základě těchto předdefinovaných tabulek, přestanou správně fungovat.Also important to note is that when you mark a table as a date table, the built-in (automatically created) date table that Power BI Desktop created is removed, and any visuals or DAX expressions you previously created based on those built-in tables will no longer work properly.

Označení tabulky kalendářních dat správným datovým typemMarking your date table as the appropriate data type

Při určování vlastní tabulky kalendářních dat musíte zajistit nastavení správného datového typu.When you specify your own date table, you need to make sure the data type is properly set. Datový typ je potřeba nastavit na Datum a čas nebo Datum.You want to set the Data type to Date/Time or Date. Postup je následující:Take the following steps to do so:

 1. Vyberte tabulku kalendářních dat v podokně Pole, v případě potřeby ji rozbalte a vyberte sloupec, který se má použít jako datum.Select your date table from the Fields pane, expand it if necessary, and then select the column to be used as the date.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s filtrem kalendářního data v podokně Pole

 2. Na kartě Modelování vyberte Datový typ a kliknutím na rozevírací šipku zobrazte dostupné datové typy.On the Modeling tab, select Data type: and then click the drop-down arrow to show available data types.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s kartou Modelování a vybraným filtrem datového typu

 3. Určete datový typ sloupce.Specify the data type for your column.

Další krokyNext steps

Další informace související s tímto článkem najdete v následujících tématech:For more information related to this article, check out the following resources: