Vyváření map ArcGIS v Power BICreate ArcGIS maps in Power BI

PLATÍ PRO: Platí pro:Služba Power BI pro firemní uživatele Platí pro:Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Platí pro:Power BI Desktop Neplatí pro:Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Tyto vizuály lze vytvořit a zobrazit v Power BI Desktopu i ve službě Power BI.These visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Kroky a obrázky v tomto článku se týkají Power BI Desktopu.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Tento přehled je napsán z hlediska uživatele, který vytváří mapu ArcGIS pro Power BI.This overview is written from the point of view of a person creating an ArcGIS map for Power BI. Pokud návrhář sdílí mapu ArcGIS for Power BI s kolegou, může ji tento kolega zobrazit a pracovat s ní, ale nemůže ukládat změny.Once a designer shares an ArcGIS for Power BI map with a colleague, that colleague can view and interact with the map but not save changes. Další informace o zobrazení map ArcGIS najdete v tématu věnovaném seznámení s ArcGIS for Power BI.To learn more about viewing an ArcGIS map, see Explore ArcGIS for Power BI.

Díky kombinaci map ArcGIS a Power BI se tvorba map dostává na zcela novou úroveň, kde už zdaleka nejde jen o prezentaci bodů na mapě.The combination of ArcGIS maps and Power BI takes mapping beyond the presentation of points on a map to a whole new level. Můžete si vybrat podkladové mapy, typy umístění, motivy, styly symbolu a referenční vrstvy a s jejich pomocí vytvářet poutavé a informativní mapové vizualizace.Choose from base maps, location types, themes, symbol styles, and reference layers to create gorgeous informative map visualizations. Kombinací autoritativních datových vrstev na mapě s prostorovou analýzou můžete lépe objasnit význam dat ve vizualizaci.The combination of authoritative data layers on a map with spatial analysis conveys a deeper understanding of the data in your visualization. Na mobilním zařízení sice nemůžete mapy ArcGIS for Power BI vytvářet, ale můžete si je na něm zobrazit a pracovat s nimi.While you cannot create an ArcGIS for Power BI map on a mobile device, you can view and interact with it.

Poznámka

ArcGIS for Power BI podporuje pouze Server sestav Power BI v online prostředích. Nepodporuje se v offline prostředích.ArcGIS for Power BI supports Power BI Report Server in online environments only; it isn't supported in an offline environment.

Tip

GIS je zkratka z anglického Geographic Information Systems.GIS stands for Geographic Information Systems.

V následujícím příkladu je použité tmavě šedé plátno, které zobrazuje prodej v jednotlivých oblastech jako teplotní mapu v porovnání s demografickou vrstvou založenou na středním disponibilním příjmu v roce 2016.The example below uses a dark gray canvas to show regional sales as a heatmap against a demographic layer of 2016 median disposable income. Jak se dočtete v tomto článku, vizuály ArcGIS for Power BI nabízí rozšířené možnosti pro tvorbu map, demografické údaje a stále přesvědčivější mapové vizualizace, které vám umožní vykreslit příběhy v živých barvách.As you'll see as you read on, using ArcGIS for Power BI offers enhanced mapping capability, demographic data, and even-more compelling map visualizations so you can tell your best story.

Úvodní obrázek v ArcGIS

Tip

Navštivte stránku společnosti Esri týkající se map ArcGIS for Power BI, kde najdete řadu příkladů a recenzí.Visit Esri's page on ArcGIS for Power BI to see many examples and read testimonials. Najdete zde také online nápovědu pro ArcGIS Maps for Power BI .Also view Esri's ArcGIS Maps for Power BI online help.

Funkci ArcGIS for Power BI poskytuje společnost Esri (https://www.esri.com).ArcGIS for Power BI is provided by Esri (https://www.esri.com). Její použití podléhá podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů společnosti Esri.Your use of ArcGIS for Power BI is subject to Esri's terms and privacy policy. Uživatelé Power BI, kteří chtějí použít vizuály ArcGIS for Power BI, musí v dialogovém okně potvrdit svůj souhlas.Power BI users wishing to use the ArcGIS for Power BI visual must accept the consent dialog. Tento dialog se zobrazuje jen při prvním použití funkce ArcGIS for Power BI.This dialog appears only the first time you use ArcGIS for Power BI.

PožadavkyPrerequisites

Tento kurz používá Power BI Desktop a soubor PBIX s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje.This tutorial uses Power BI Desktop and the PBIX Retail Analysis sample. Mapy ArcGIS for Power BI můžete také vytvořit pomocí služby Power BI.ArcGIS for Power BI maps can also be created using the Power BI service.

 1. V levé horní části řádku nabídek vyberte Soubor > Otevřít sestavu.From the upper left section of the menu bar, select File > Open report.
 2. Vyhledejte soubor PBIX s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje, který je uložený v místním počítači.Find the Retail Analysis sample PBIX file saved on your local machine.
 3. Otevřete ukázku analýzy maloobchodního prodeje v zobrazení sestavy Ikona zobrazení sestavy.Open the Retail Analysis Sample in report view Report view icon.
 4. VyberteSelect Ikona přidání nové stránky. Do sestavy se přidá nová stránka.to add a new page to the report.

Vytvoření vizualizace mapy ArcGIS for Power BICreate an ArcGIS for Power BI map visualization

Při přidávání mapy do sestavy postupujte takto:To add a map to a report, follow these steps:

 1. Vyberte v podokně Vizualizace ikonu ArcGIS for Power BI.Select the ArcGIS for Power BI icon from the Visualizations pane.

  Ikona ArcGIS Maps v podokně Vizualizace

 2. Power BI přidá na plátno pro sestavy prázdnou šablonu.Power BI adds an empty template to the report canvas. V tomto přehledu budeme používat verzi Standard, která je součástí Power BI.In this overview, we'll be using the Standard version included with Power BI. Když se přihlásíte k platnému účtu ArcGIS se správnou licencí, získáte přístup k více funkcím. Podrobnosti najdete v online nápovědě pro ArcGIS for Power BI.If you sign in to a valid ArcGIS account with the proper licensing, you'll have access to more features; for details, see the ArcGIS for Power BI online help.

  Přihlášení k ArcGIS

 3. Z podokna Pole přetáhněte datové pole do pole Umístění, nebo přetáhněte souřadnice do příslušných kontejnerů Zeměpisná šířka a/nebo Zeměpisná délka.From the Fields pane, drag a data field to the Location field, or drag coordinates into the appropriate Latitude and/or Longitude buckets. V tomto příkladu používáme Store > City (Prodejna > Město).In this example, we're using Store > City.

  Poznámka

  Funkce ArcGIS for Power BI automaticky rozpozná, jestli je lepší zobrazit vybraná pole jako tvar nebo jako bod na mapě.ArcGIS for Power BI automatically detects whether the fields you've selected are best viewed as a shape or a point on a map. Toto výchozí nastavení můžete upravit (viz část věnovaná formátování vizualizací ArcGIS for Power BI).You can adjust the default in the settings (see format the ArcGIS for Power BI visualization).

  Pole City (Město) v ArcGIS

 4. Z podokna Pole přetáhněte míru do kontejneru Velikost. Tím upravíte, jak se data zobrazí.From the Fields pane, drag a measure to the Size bucket to adjust how the data is shown. V tomto příkladu používáme Sales > Last Year Sales (Prodej > Prodej za loňský rok).In this example, we're using Sales > Last Year Sales.

  Pole Velikost v ArcGIS

Vytvořili jste svou první mapu ArcGIS for Power BI.You've created your first ArcGIS for Power BI map. Teď mapu vylepšíme a zformátujeme pomocí podkladových map, typů umístění, motivů a dalších možností.Now, let's refine and format our map using base maps, location types, themes, and more.

Formátování ArcGIS pro vizualizace Power BIFormat the ArcGIS for Power BI visualization

Jak získat přístup k funkcím formátování ArcGIS pro Power BI:To access ArcGIS for Power BI formatting features:

 1. V podokně Vizualizace zobrazte možnosti formátování kliknutím na kartu Formát.On the Visualizations pane, click the Format tab to view the formatting options.

  Karta Formát

  Mezi možnosti formátování mapy ArcGIS patří:ArcGIS map formatting options include:

  • Vrstvy: Změňte nadpis seznamu vrstev (ToC), zapněte nebo vypněte seznam vrstev, ukotvěte seznam na mapě a definujte pozici ukotveného seznamu.Layers: Change the title of the Layers list (ToC), turn the layers list on or off, anchor the list over the map, define the position of the anchored list. Seznam Vrstvy je ve výchozím nastavení zapnutý a najdete ho v rozbalených nástrojích mapy Ikona mapy.The Layers list is on by default and is available in the expanded map tools Map icon.
  • Nástroje mapy: Zapněte nebo vypněte nástroje pro navigaci, uzamkněte rozsah mapy v aktuální poloze a definujte pozici karet infografiky na mapě.Map tools: turn navigation tools on or off, lock the map extent in its current position, define the position of infographics cards on the map. Tlačítka Přiblížit a Oddálit jsou ve výchozím nastavení vypnutá.Zoom in and Zoom out buttons are off by default.
  • Typ umístění: Zadání země nebo oblasti, v nichž se nachází vaše data, vám pomůže vylepšit přesnost umístění na mapě.Location type: Specifying the country/region in which your data is located helps to improve the accuracy of locations on your map. Pokud se data nachází v jedné zemi nebo oblasti, vyberte ji v rozevíracím seznamu.If your data is in a single country/region, choose the country/region from the drop-down list. Jsou-li globální, zvolte možnost World (Svět).If your data is global, choose World.
  • Hledání: Zapněte nebo vypněte funkci Hledání a změňte výchozí barvu připnutí.Search: Turn the Search function on or off, change the default color of the pin. Hledání je ve výchozím nastavení zapnuté a najdete je v rozbalených nástrojích mapy Ikona hledání.Search is on by default and is available in the expanded map tools search icon.

Úprava mapy ArcGIS for Power BIEdit an ArcGIS for Power BI map

Po přidání dat do vizualizace mapy se objeví nástroje mapy.After you add data to the map visualization, the map tools become available.

Poznámka

V tomto kurzu jsou představeny jen funkce a možnosti dostupné v ArcGIS for Power BI verze Standard.This tutorial shows only the features and options available in the Standard version of ArcGIS for Power BI. Když se přihlásíte k platnému účtu ArcGIS se správnou licencí, získáte přístup k více funkcím.If you're signed in to a valid ArcGIS account with the proper licensing, you'll have access to more features.

Postup rozbalení nástrojů mapy:To expand the map tools:

 1. Nástroje rozbalte kliknutím na tlačítko Map tools (Nástroje mapy).Click the Map tools button to expand the tools.

  Tlačítko Nástroje mapy

Po rozbalení se zobrazí dostupné funkce.The map tools expand to show the available features. Když jednotlivé funkce vyberete, otevře se podokno úloh s podrobnými možnostmi.Each feature, when selected, opens a task pane that provides detailed options.

Tip

Společnost Esri poskytuje pro ArcGIS for Power BI kompletní dokumentaci.Esri provides comprehensive documentation on using ArcGIS for Power BI.

Změna podkladové mapyChange the base map

Podkladová mapa slouží jako pozadí neboli vizuální kontext dat v mapě.A basemap provides a background, or visual context, for the data in a map. Podkladová mapa znázorňující ulice tak například může představovat kontext pro data adres.For example, a basemap showing streets can provide context for your address data. V rámci účtu Standard jsou k dispozici čtyři podkladové mapy: Dark Gray Canvas (Tmavě šedé plátno), Light Gray Canvas (Šedá podkladová mapa, OpenStreetMap a Streets (Ulice).Using the Standard account, four base maps are provided: Dark Gray Canvas, Light Gray Canvas, OpenStreetMap, and Streets.

Pokud chcete podkladovou mapu změnit, postupujte takto:To change the basemap, follow these steps:

 1. Kliknutím na tlačítko Basemap (Podkladová mapa) Ikona podkladové mapy zobrazte galerii.Click the Basemap button basemap icon to display the gallery.

 2. Vyberte podkladovou mapu Dark Gray Canvas (Tmavě šedé plátno).Select the Dark Gray Canvas basemap.

  Výběr podkladové mapy

  Mapa se aktualizuje na novou podkladovou mapu.The map updates using the new basemap.

Podrobnosti najdete v online nápovědě k ArcGIS for Power BI v části věnované změnám podkladové mapy.For more information, see Change the basemap in the ArcGIS for Power BI online help.

Zobrazení vrstev mapyShow map layers

V ArcGIS for Power BI pracujete s geografickými daty prostřednictvím vrstev.In ArcGIS for Power BI, you work with geographic data through layers. Vrstvy představují logické kolekce geografických dat, které slouží k vytváření map. Jsou také základem geografické analýzy.Layers are logical collections of geographic data that are used to create maps; they are also the basis for geographic analysis.

Seznam Vrstvy zobrazíte kliknutím na tlačítko Vrstvy Ikona vrstev v nástrojích mapy.To display the Layers list, click the Layers Layers icon button in the map tools.

V seznamu Vrstvy se zobrazí všechny vrstvy tvořící mapu. Ke každé vrstvě se vztahuje vlastní sada možností, pomocí nichž můžete mapu přizpůsobovat a pracovat s ní.The Layers list displays each layer that makes up the map, and each layer has its own set of options to help you customize and work with the map. Podle typu vybrané vrstvy se v nabídce zobrazují různé možnosti. Můžete například změnit symboliku a typ umístění vrstvy vytvořené pomocí dat Power BI (například vrstvy City (Město), kterou jsme vytvořili pro tento příklad), ale tyto možnosti už nebudou k dispozici pro referenční vrstvu nebo vrstvu doby jízdy.Different options appear in the menu depending on the type of layer selected; for example, you can change symbology and location type for a layer created using Power BI data—like the City layer you created for this example—but those options aren't available for reference or drive-time layers.

Tlačítko vrstev v ArcGIS

Podrobnosti najdete v online nápovědě k ArcGIS for Power BI v části věnované práci s vrstvami.For more information, see Work with layers in the ArcGIS for Power BI online help.

Zadání typu umístěníSpecify the location type

Funkce ArcGIS for Power BI zajišťuje přesnou lokalizaci dat o umístění na mapě pomocí výkonné geografické technologie a podle typu dat standardně automaticky vykresluje položky, jako jsou body nebo hranice.ArcGIS for Power BI uses its powerful geo enabling technology to accurately position location data on the map and automatically renders items as points or boundaries by default, based on the type of data. Například souřadnice vyjadřující zeměpisnou délku a šířku se vykreslí jako bod na mapě, zatímco pole státu jako hranice (polygon).For example, a latitude-longitude coordinate is rendered as a point on the map, whereas a state field is rendered as a boundary, or polygon. Způsob vykreslování umístění změníte zadáním typu umístění.You can change the way locations are rendered by specifying the location type.

Pomocí funkce Location type (Typ umístění) můžete zvýšit přesnost umístění na mapě.Use the Location type feature to improve the accuracy of the locations on your map. To rychle provedete výběrem země nebo oblasti v podokně Formát ve vizualizaci (rozbalte kategorii Location type (Typ umístění) a zvolte příslušnou zemi/oblast), nebo prostřednictvím dalších možností kompletní funkce Location type v podokně možností vrstvy.You can quickly do this by choosing a country/region in the visualization's Format pane (expand the Location type category and choose the appropriate country/region), or access more options by using the full Location Type feature in the layer options pane.

Kompletní funkci Location type (Typ umístění) najdete v nabídce možností vrstvy. Umožňuje vám vybrat, jestli se mají data zobrazovat jako body nebo hranice (polygony), a také zadat zemi nebo oblast, v níž se data nachází.The full Location type feature is accessible through the layer options menu and allows you to choose whether to represent your data as points or boundaries (polygons), in addition to specifying the country/region in which the data is located. Hranice jsou zpravidla definovány jako standardní geografické oblasti, například státy, provincie, PSČ a další.Boundaries are typically defined as standard geographic areas such as countries, provinces, ZIP codes, and so on. Když pro umístění svých dat vyberete hranice a určitou zemi nebo oblast, máte na výběr z množství standardních hranic (hrabství, sčítací okrsky, okresy nebo obce).If you choose boundaries and a specific country/region for your data locations, you can choose from a variety of standard boundaries, such as counties, census tracts, districts, or municipalities. Pro každou zemi nebo oblast jsou k dispozici různé typy umístění.Different location types are available for each country/region.

Pokud chcete změnit typ umístění dat, postupujte takto:To modify your data's location type, follow these steps:

 1. V seznamu Vrstvy vyberte vrstvu dat, se kterou chcete pracovat.In the Layers list, select the data layer you want to work with.

 2. Klikněte na tlačítko Layer options (Možnosti vrstvy) a zvolte Location type (Typ umístění).Click the Layer options button and choose Location type.

  Výběr typu umístění

  Přijměte výchozí hodnoty pro vykreslení umístění jako bodů na mapě a zvolte One country > United States (Jedna země > USA).Accept the default values to render the locations as points on the map and specify One country > United States.

  Volitelné hodnoty pro typ umístění

Podrobnosti najdete v online nápovědě k ArcGIS for Power BI v části věnované zadání typu umístění.For more information, see Specify the location type in the ArcGIS for Power BI online help.

Přizpůsobení symboliky mapyCustomize the map's symbology

Pomocí hodnot v podokně Pole dokáže funkce ArcGIS for Power BI inteligentně určit, jak by se měla umístění na mapě vykreslit.ArcGIS for Power BI uses values in the Fields pane to intelligently determine how it should render locations on the map. Funkce Symbology (Symbolika) vám umožňuje upravovat výchozí styl, abyste mohli lépe sdělovat informace.The Symbology feature allows you to modify the default styling to better tell your story. Můžete vybrat motiv mapy a přizpůsobit symboly a barvy představující umístění na mapě.You can choose a different map theme and customize the symbols and colors used to represent locations on the map. V závislosti na hodnotách přidaných v podokně Pole ve vizuálu mapy máte k dispozici různé motivy a možnosti stylů.Different map themes and styling options are available, depending on the values you added to the map visual's Fields pane.

Pokud chcete změnit symboliku vrstvy, postupujte takto:To change a layer's symbology, follow these steps:

 1. V seznamu Vrstvy vyberte vrstvu dat, se kterou chcete pracovat.In the Layers list, select the data layer you want to work with.

 2. Klikněte na tlačítko Layer options (Možnosti vrstvy) a zvolte Symbology (Symbolika).Click the Layer options button and choose Symbology.

Zobrazí se podokno Symbology s rozbalenou kategorií Map theme (Motiv mapy).The Symbology pane appears, with the Map theme category expanded.

Změna motivu mapyChange the map theme

Vzhledem k tomu, že jsme v tomto příkladu přidali hodnoty do polí Location (Umístění) i Size (Velikost), používá se na mapě ve výchozím nastavení motiv Size.In this example, because we added values to both the Location and Size fields, the map uses the Size theme by default.

Při změně motivu mapy postupujte takto:To change the map theme, follow these steps:

 1. Vyberte některý z dalších motivů, abyste viděli, jak se mapa změní.Choose some of the other map themes to see how your map changes.

  Motivy mapy

 2. Vyberte motiv Size (Velikost).Choose the Size theme.

Podrobnosti najdete v online nápovědě k ArcGIS for Power BI v části věnované změnám motivu mapy.For detailed information, see Change the map theme in the ArcGIS for Power BI online help.

Průhlednost vrstvyLayer transparency

Pokud vaše mapa obsahuje několik vrstev, může být vhodné je vykreslovat s určitou průhledností, aby položky z jiných vrstev zůstaly viditelné.If your map contains several layers, it can be useful to render layers with some level of transparency so that items on other layers are still visible.

Hodnotu průhlednosti vrstvy nastavíte takto:To set the transparency value for the layer, follow these steps:

 1. V podokně Symbology (Symbolika) rozbalte kategorii Transparency (Průhlednost).In the Symbology pane, expand the Transparency category.

 2. Do textového pole zadejte procentuální hodnotu, případně přesuňte posuvník doleva (méně průhlednosti) nebo doprava (více průhlednosti).Type a percentage in the text box or move the slider to the left (less transparent) or to the right (more transparent).

Styl symboluSymbol style

Styl symbolů vám umožňuje doladit prezentaci dat na mapě.Symbol styles allow you to fine-tune how data is presented on the map. Výchozí styly symbolů jsou založené na vybraném typu umístění a motivu mapy. Dostupné možnosti stylů se liší v závislosti na tom, které zdroje polí obsahují hodnoty a jaké tyto hodnoty jsou.Default symbol styles are based on the selected Location type and Map theme, and the available styling options are different depending on which field wells contain values and the nature of those values.

Pokud chcete změnit styl symbolů, postupujte takto:To change the symbol style, follow these steps:

 1. V podokně Symbology (Symbolika) rozbalte kategorii Symbol style (Styl symbolů).In the Symbology pane, expand the Symbol style category.

 2. Změňte nastavení symbolů podle potřeby.Change the symbol settings as desired. Vybrat můžete tvar, barvu a průhlednost symbolu a barvu, tloušťku a průhlednost obrysu.Choose a symbol shape, color, transparency, and outline color, thickness, and transparency. Tyto možnosti můžete změnit rozbalením kategorie Symbol size (Velikost symbolu). Možnosti se liší v závislosti na povaze dat a zvoleném motivu mapy.Expand the Symbol size category to change those options; different options appear depending on the nature of your data and the selected map theme.

  V následujícím příkladu je motiv mapy nastavený na Size (Velikost) a je v něm provedeno několik úprav stylu symbolů (průhlednosti, stylu a velikosti).The example below shows the map theme set to Size and several symbol style adjustments to transparency, style, and size.

  Velikost a symboly mapy

 3. Jakmile budete s nastavením možností stylů hotovi, zavřete podokno Symbology (Symbolika).When you're done setting styling options, close the Symbology pane.

Analýza datAnalyze your data

Funkce ArcGIS for Power BI obsahuje několik nástrojů, které vám umožňují objevovat v datech vzorce a vyprávět prostřednictvím mapy atraktivní příběh.ArcGIS for Power BI provides several tools that allow you to discover patterns in your data and tell a compelling story with a map.

Mezi analytické funkce patří:Analysis features include:

 • Výběr umístění na mapěSelecting locations on the map
 • Vyhledání adresy, místa nebo bodu zájmuSearching for a specific address, place, or point of interest
 • Přidání referenční vrstvy pro poskytnutí dalšího kontextuAdding a reference layer to provide more context
 • Vyhledání umístění v rámci zadaného poloměru nebo oblasti doby jízdyFinding locations within a specified radius or drive-time area
 • Přidání karet za účelem zobrazení demografických podrobností o oblasti na mapěAdding cards that display demographic details about the area displayed on the map

Výběr umístěníSelect locations

Funkce ArcGIS for Power BI nabízí několik nástrojů pro výběr umístění, které vám pomohou s výběrem umístění na mapě.ArcGIS for Power BI provides several different selection tools to help you select locations on the map. Zobrazené nástroje závisí na typu vrstvy, který je aktuálně zvolený v seznamu vrstev.Different tools appear, depending on the type of layer currently selected in the Layers list.

Nástroje pro výběr zobrazíte takto:To display the selection tools, follow these steps:

 1. V nástrojích mapy klikněte na tlačítko Selection tools (Nástroje pro výběr) Nástroje pro výběr a rozbalte sadu nástrojů.From the map tools, click the Selection tools button selection tools to expand the toolset.

  K dispozici máte čtyři nástroje. V nabídce Selection tools (Nástroje pro výběr) se mohou zobrazovat v závislosti na aktivním typu vrstvy.There are four selection tools available; different tools may appear in the Selection tools menu, depending on the type of layer that is currently active. Vzhledem k tomu, že mapa v tomto příkladu obsahuje jen vrstvu dat, zobrazují se nástroje Single select (Jeden výběr) a Box select (Výběr pole).Because the map in this example contains only a data layer, only the Single select and Box select tools appear.

  NástrojTool PopisDescription
  Jeden výběr Single select (Jeden výběr): Jedná se o nástroj pro jednoduchý výběr, který slouží ke kliknutí na jednotlivá umístění. Toto je výchozí nástroj pro výběr.Single select —This is a single-selection tool that can be used to click individual locations; it is the default selection tool. Pokud chcete vybrat více umístění, stiskněte Ctrl a současně klikněte. Klikáním na umístění dat na mapě je vyberete a aktivujete interakce s dalšími vizualizacemi. Pokud kliknete na připnutí nebo umístění v referenční vrstvě, zobrazí se popis.Press Ctrl and click to select multiple locations.Clicking data locations on the map selects them and triggers interactions with other visualizations.Clicking a pin or a location on a reference layer displays its tooltip.
  Výběr pole Box select (Výběr pole): Vyberte více umístění přetažením obdélníkového výběru nebo kliknutím na jednotlivá umístění. Stejně jako u předchozího nástroje se kliknutím na připnutí nebo umístění v referenční vrstvě zobrazí popisek. Když je nástroj Výběr pole aktivní, nelze mapu posouvat.Box select —Drag a rectangle selector to select multiple locations or select individual locations by clicking them.As with the Select tool, clicking a pin or a location on a reference layer displays its tooltip.When the Box select tool is active, you cannot pan the map.
  Ikona výběru referenční vrstvy Reference layer select (Výběr referenční vrstvy): Pokud jste do mapy přidali referenční vrstvu, můžete kliknutím na oblasti v této vrstvě vybírat její umístění.Reference layer select —If you added a reference layer to the map, use this tool to select locations by clicking areas on the reference layer. Umístění nacházející se ve vymezené oblasti referenční vrstvy jsou označeny a umístění v jiných oblastech mapy jsou nedostupná. Tento nástroj se zobrazí jen tehdy, když mapa obsahuje jednu nebo více referenčních vrstev a tato vrstva je momentálně aktivní.Locations that are within a delimited area on a reference are highlighted; locations in other areas of the map are unavailable.This tool appears only if the map contains one or more reference layers and a reference layer is currently active.
  Výběr doby jízdy Drive-time select (Výběr doby jízdy): Pokud jste přidali do mapy oblast doby jízdy, můžete pomocí tohoto nástroje vybírat umístění dat v rámci definované oblasti.Drive-time select —If you added a drive-time area to your map, use the drive-time area selection tool to select data locations within the defined area.
 2. Vyberte jedno nebo více umístění na mapě.Select one or more locations on the map. V jednu chvíli můžete vybrat nanejvýš 250 datových bodů.You can select a maximum of 250 data points at a time.

Podrobnosti najdete v online nápovědě k ArcGIS for Power BI v části věnované výběru umístění na mapě.For more information, see Select locations on a map in the ArcGIS for Power BI online help.

Připnutí umístěníPin a location

Připněte na mapu adresu, místo nebo bod zájmu.Pin a specific address, place, or point of interest on the map. V tomto příkladu budeme hledat letiště Pittsburgh International Airport.For this example, you'll search for the Pittsburgh International Airport.

Pokud chcete připnout umístění, postupujte takto:To pin a location, follow these steps:

 1. V nástrojích mapy klikněte na tlačítko hledání ikona hledání a otevřete podokno Hledání.From the map tools, click the Search button search icon to open the Search pane.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova Pittsburgh international.Type the keywords Pittsburgh international in the search box.

  Jako klíčová slova můžete použít adresu, místo nebo bod zájmu.Keywords can include an address, place, or point of interest. Během psaní se zobrazují podobná nedávná hledání nebo návrhy založené na zadaných klíčových slovech.As you type, similar recent searches or suggestions based on similar keywords appear.

 3. V seznamu výsledků zvolte Pittsburgh International Airport a potom klikněte na Zavřít.From the results list, choose Pittsburgh International Airport and click Close.

  Na mapě se objeví symbol a dané místo na mapě se automaticky přiblíží.A symbol appears on the map, and the map automatically zooms to the location. Připnutí zůstávají na mapě jen během aktuální relace. Připnutá umístění nejde uložit současně s mapou.Pins remain in place on the map only during the current session; you cannot save a pinned location with the map. Připnuté umístění se také zobrazuje jako vrstva v seznamu vrstev. Vrstvu můžete přejmenovat, zobrazit nebo skrýt a odebrat z mapy stejně jako v případě jiných vrstev.The pinned location also appears as a layer in the Layers list; you can rename the layer, show or hide it, or remove it from the map, as you can with other layers.

 4. Pokud chcete změnit barvu připnutí, rozbalte kategorii Hledání v podokně Formát vizuálu mapy a vyberte novou barvu.To change the color of the pin, expand the Search category in the map visual's Format pane and choose a new color.

Poznámka

Funkce Hledání nahrazuje funkci Pins (Připnutí), která byla v ArcGIS for Power BI k dispozici dříve.The Search feature replaces the Pins feature previously available in ArcGIS for Power BI.

Podrobnosti najdete v online nápovědě k ArcGIS for Power BI v části věnované připnutí umístění.For more information, see Pin a location in the ArcGIS for Power BI online help.

Přidání referenční vrstvyAdd a reference layer

Referenční vrstvy poskytují kontext datům Power BI, které se už zobrazují na mapě.Reference layers provide context for the Power BI data you're already displaying on a map. Mohou mezi ně patřit demografická data, jako jsou příjmy domácnosti, věk nebo vzdělání.Reference layers can include demographic data, such as household income, age, or education. Stejně tak to mohou být veřejně sdílené doporučené vrstvy dostupné v ArcGIS Online, které obsahují další informace o oblastech kolem umístění na mapě.They can also include publicly shared feature layers available on ArcGIS Online that provide more information about areas surrounding the locations on your map.

Přidání demografické vrstvyAdd a demographic layer

Účet Standard pro ArcGIS for Power BI nabízí kurátorovaný výběr demografických vrstev USA, které vám pomohou dát data z Power BI do kontextu.The Standard ArcGIS for Power BI account includes a curated selection of U.S. demographic layers that help contextualize data from Power BI.

Pokud chcete přidat demografickou vrstvu, postupujte takto:To add a demographic layer, follow these steps:

 1. V nástrojích mapy rozbalte sadu nástrojů kliknutím na tlačítko Analysis tools (Analytické nástroje) Ikona analytických nástrojů.From the map tools, click the Analysis tools button analysis tools icon to expand the toolset.

 2. Klikněte na tlačítko Referenční vrstva Ikona výběru referenční vrstvy.Click the Reference layer button reference layer select.

  Otevře se podokno Reference layer (Referenční vrstva) s kartou Demographics (Demografie) a výběrem vrstev.The Reference layer pane appears, displaying the Demographics tab and its selection of layers.

 3. Projděte si galerii a kliknutím na Přidat u požadované miniatury vrstvy ji přidejte do mapy.Scroll through the gallery and click Add on the thumbnail of the layer you want to add to your map.

  V tomto příkladu vyhledáme vrstvu 2016 USA Average Household Income (Průměrný příjem domácnosti v USA za rok 2016) a klikneme na Přidat.For this example, find the 2016 USA Average Household Income layer and click Add.

  Mapa se aktualizuje a zobrazí se nová vrstva.The map updates to show the new layer.

  Demografická vrstva

Demografické referenční vrstvy jsou interaktivní. Kliknutím na oblast zobrazíte popisek s dalšími informacemi.Demographic reference layers are interactive; click an area to view a tooltip containing more information. Pomocí nástroje Reference select (Výběr referenční vrstvy) můžete také vybrat oblasti mapy, které patří do oblasti v referenční vrstvě.You can also use the Reference select tool to select areas on the map that fall within an area on the reference layer.

Přidání referenční vrstvy z ArcGISAdd a reference layer from ArcGIS

ArcGIS for Power BI vám umožňuje hledat veřejně sdílené doporučené vrstvy v ArcGIS. Máte tak přístup k tisícům referenčních vrstev, které obsahují informace o oblastech kolem umístění ve vaší datové vrstvě.ArcGIS for Power BI allows you to search for publicly shared feature layers on ArcGIS, giving you access to thousands of reference layers that provide information about the areas surrounding the locations on your data layer. Když se pomocí platného účtu ArcGIS přihlásíte k ArcGIS for Power BI, můžete prohledávat obsah ve vaší organizaci, skupiny organizace nebo veřejný obsah.When you sign in to ArcGIS for Power BI using a valid ArcGIS account, you can search for content in your organization, your organization's groups, or public content. Vzhledem k tomu, že v tomto příkladu používáme účet Standard, zobrazuje se ve výsledcích hledání jen veřejně sdílený obsah.In this example, because you're using the Standard account, only publicly shared content appears in search results.

Pokud chcete přidat referenční vrstvu ArcGIS, postupujte takto:To add an ArcGIS reference layer, follow these steps:

 1. V podokně Reference klikněte na kartu ArcGIS.In the Reference pane, click the ArcGIS tab.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte USA Congressional districts (Okrsky pro volby do amerického Kongresu) a potom stiskněte Enter.In the search field, type USA Congressional districts and press Enter.

  V galerii se zobrazí několik možných výsledků.The gallery populates with several possible results.

 3. Najděte vrstvu USA 116th Congressional Districts a klikněte na Přidat.Locate the USA 116th Congressional Districts layer and click Add.

  Mapa se aktualizuje a zobrazí se nová vrstva.The map updates to show the new layer.

  Referenční vrstva

Referenční vrstvy ArcGIS jsou interaktivní. Kliknutím na oblast zobrazíte popisek s dalšími informacemi.ArcGIS reference layers are interactive; click an area to view a tooltip containing more information. Pomocí nástroje Reference select (Výběr referenční vrstvy) můžete také vybrat oblasti mapy, které patří do oblasti v referenční vrstvě.You can also use the Reference select tool to select areas on the map that fall within an area on the reference layer.

Vyhledání blízkých umístěníFind nearby locations

Umístění na mapě (včetně připnutých umístění) vám mohou posloužit jako výchozí bod pro hledání a výběr blízkých umístění.You can use locations on your map—including a pinned location—as a starting point to find and select nearby locations on your map. Pokud například vyhledáte určité místo zájmu, můžete na mapě vybrat umístění, která se nacházejí v rámci zadané doby jízdy nebo dojezdové vzdálenosti.For example, if you search for a particular place of interest, you can select locations on your map that are within a specified driving time or distance from that place.

V tomto příkladu použijeme jako výchozí bod dříve připnuté letiště Pittsburgh International Airport a vyhledáme umístění v okruhu 100 mil.In this example, you'll use the Pittsburgh International Airport you pinned earlier as a starting point to find locations within 100 miles of the airport. Stejným způsobem můžete také najít umístění spadající do doby jízdy.Use similar steps to find locations within a specified drive time.

Při hledání umístění se zadanou dobou jízdy od výchozího bodu postupujte takto:To find locations within a specific driving distance from the point of origin, follow these steps:

 1. V nástrojích mapy rozbalte sadu nástrojů kliknutím na tlačítko Analysis tools (Analytické nástroje) Ikona analytických nástrojů.From the map tools, click the Analysis tools button analysis tools icon to expand the toolset.

 2. Klikněte na tlačítko Drive-time (Doba jízdy) Ikona doby jízdy .Click the Drive-time button drive time icon .

  Zobrazí se podokno Drive time (Doba jízdy).The Drive time pane appears.

 3. Klikněte na nástroj pro jeden výběr a na mapě vyberte připnuté umístění Pittsburgh International Airport.Click the single select tool and, on the map, select the Pittsburgh International Airport location you pinned earlier.

 4. V rozevírací nabídce Search area (Oblast hledání) vyberte Radius (Poloměr) za zadejte vzdálenost 100 mil.From the Search area drop-down menu, choose Radius and specify a distance of 100 miles.

 5. Klikněte na OK.Click OK.

  Na mapě se zobrazí kruh obklopující připnuté umístění letiště.The map shows a circle surrounding the pinned airport location. Rozbalí se podokno Drive time (Doba jízdy) s možnostmi stylů pro oblast dojezdové vzdálenosti.The Drive time pane expands to show styling options for the driving distance area.

  Vyhledání blízkých umístění

  Oblast dojezdové vzdálenosti se také zobrazuje jako vrstva v seznamu vrstev. Vrstvu můžete přejmenovat, zobrazit nebo skrýt a odebrat z mapy stejně jako v případě jiných vrstev.The driving distance area also appears as a layer in the Layers list; you can rename the layer, show or hide it, or remove it from the map, as you can with other layers.

 6. Když je vrstva doby jízdy v seznamu vrstev aktivní, můžete do oblasti klikat pomocí nástroje pro výběr doby jízdy.With the drive-time layer active in the Layers list, use the Drive-time select tool to click the driving distance area.

  Umístění, která spadají do hledané oblasti, se vyberou, a nevybraná umístění na mapě se zobrazí menším písmem nebo s větší mírou průhlednosti.Locations that fall within the search area are selected; unselected locations on the map appear smaller or become more transparent. Aktualizují se také další vizualizace, které odráží zvolená umístění.Other visualizations are updated to reflect the selected locations.

Podrobnosti najdete v online nápovědě k ArcGIS for Power BI v části věnované vyhledání blízkých umístění.For more information, see Find nearby locations in the ArcGIS for Power BI online help.

Přidání karet infografikyAdd infographics cards

Karty infografiky poskytují další podrobnosti o oblastech na mapě (podobně jako referenční vrstvy).Like reference layers, infographics cards provide additional details about areas on the map. Tyto karty leží přímo na mapě a obsahují určité demografické informace o oblasti přímo obklopující vybrané umístění, nebo o obecné oblasti zobrazené v aktuálním rozsahu mapy.Infographics cards lay on top of the map and display specific demographic information about either the area immediately surrounding a selected location, or about the general area displayed in the current map extent. Podrobnosti najdete v online nápovědě k ArcGIS for Power BI v části věnované přidání karet infografiky.For detailed information, see Add infographics cards in the ArcGIS for Power BI online help.

PodporaGet help

Společnost Esri poskytuje kompletní dokumentaci pro ArcGIS for Power BI.Esri provides comprehensive online documentation on ArcGIS for Power BI.

Pokud chcete ve vizualizaci otevřít online nápovědu pro ArcGIS for Power BI, postupujte takto:To access the ArcGIS for Power BI online help from the visualization, follow these steps:

 1. V nástrojích mapy klikněte na tlačítko Nastavení Ikona nastavení.From the map tools, click the Settings button settings icon.

 2. V podokně Nastavení klikněte na tlačítko Nápověda.On the Settings pane, click the Help button.

 3. V zobrazeném potvrzovacím okně klikněte na OK.Click OK on the confirmation window that appears.

  Online nápověda pro ArcGIS for Power BI se otevře v okně prohlížeče.The ArcGIS for Power BI online help opens in a browser window.

Správa použití funkce ArcGIS pro Power BI v rámci organizaceManage the use of ArcGIS for Power BI within your organization

Power BI umožňuje návrhářům, správcům Power BI a správcům uživatelů spravovat použití ArcGIS for Power BI.Power BI allows designers, Power BI admins, and user administrators to manage the use of ArcGIS for Power BI. V částech níže najdete přehled akcí, které mohou jednotlivé role provádět.The sections below outline the actions each role can take.

Možnosti návrhářeDesigner options

V Power BI Desktopu mohou návrháři ArcGIS for Power BI zakázat na kartě zabezpečení. Vyberte Soubor > Možnosti a nastavení a pak vyberte Možnosti > Zabezpečení.In Power BI Desktop, designers can disable ArcGIS for Power BI on the security tab. Select File > Options and settings and then select Options > Security. Pokud je funkce ArcGIS zakázaná, nebude se automaticky načítat.When disabled, ArcGIS will not load by default.

Možnosti návrháře

Možnosti správcůAdministrator options

Ve službě Power BI mohou správci vypnout ArcGIS for Power BI pro všechny uživatele.In the Power BI service, administrators can turn off ArcGIS for Power BI for all users. Vyberte Nastavení > Portál pro správu > Nastavení klienta.Select Settings > Admin Portal > Tenant settings. Pokud je tato možnost vypnutá, v Power BI se v podokně Vizualizace přestane zobrazovat ikona ArcGIS for Power BI.When disabled, Power BI will no longer display the ArcGIS for Power BI icon in the visualizations pane.

Možnosti správců

Možnosti správců uživatelůUser Administrator options

Power BI Desktop podporuje používání zásad skupiny, s jejichž pomocí je možné zakázat ArcGIS for Power BI na všech nasazených počítačích v organizaci.Power BI Desktop supports using Group Policy to disable ArcGIS for Power BI across an organization's deployed computers.

AtributAttribute HodnotaValue
KlíčKey Software\Policies\Microsoft\Power BI DesktopSoftware\Policies\Microsoft\Power BI Desktop
Název hodnotyvalueName EnableArcGISMapsEnableArcGISMaps

Hodnota 1 (desítková) funkci ArcGIS for Power BI povolí.A value of 1 (decimal) enables ArcGIS for Power BI.

Hodnota 0 (desítková) funkci ArcGIS for Power BI zakáže.A value of 0 (decimal) disables ArcGIS for Power BI.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Funkce ArcGIS for Power BI je k dispozici v následujících službách a aplikacích:ArcGIS for Power BI is available in the following services and applications:

Služba/aplikaceService/Application DostupnostAvailability
Power BI DesktopPower BI Desktop AnoYes
Služba Power BI (powerbi.com)Power BI service (powerbi.com) AnoYes
Mobilní aplikace Power BI*Power BI mobile applications* AnoYes
Publikování na web z Power BIPower BI publish to web Ano, pro návrháře přihlášené k platnému účtu ArcGIS s příslušnou doplňkovou licencí.Yes, for designers signed in to a valid ArcGIS account with the appropriate add-on license. Uživatelé nepotřebují doplňkovou licenci k zobrazení publikovaného obsahu.Consumers do not need the add-on license to view published content.
Power BI EmbeddedPower BI Embedded Ano, pro návrháře přihlášené k platnému účtu ArcGIS s příslušnou doplňkovou licencí.Yes, for designers signed in to a valid ArcGIS account with the appropriate add-on license. Uživatelé nepotřebují doplňkovou licenci k zobrazení publikovaného obsahu.Consumers do not need the add-on license to view published content.
Vkládání ve službě Power BI (powerbI.com)Power BI service embedding (powerbi.com) NoNo
Server sestav Power BIPower BI Report Server Ano, pouze v online prostředích. Nepodporuje se v odpojeném prostředí.Yes, in online environments only; not supported in a disconnected environment.

*V mobilních prostředích můžete zobrazit mapy vytvořené pomocí vizualizace ArcGIS for Power BI, které jsou součástí Power BI (účet Standard).*In mobile environments, you can view maps created using the ArcGIS for Power BI visualization included with Power BI (Standard account). Mapy obsahující prémiový obsah ArcGIS se v mobilních prostředích nepodporují.Maps that contain premium content from ArcGIS are not supported in mobile environments.

Ve službách nebo aplikacích, kde není ArcGIS for Power BI k dispozici, se vizualizace zobrazí jako prázdný vizuál s logem Power BI.In services or applications where ArcGIS for Power BI is not available, the visualization will show as an empty visual with the Power BI logo.

V následující tabulce najdete srovnání standardních funkcí, které mají k dispozici všichni uživatelé Power BI, a funkcí dostupných jen přihlášeným uživatelům ArcGIS:The following table compares the standard features available to all Power BI users to those available to signed-in ArcGIS users:

Ikona zahrnutí Standard (součást Power BI)Standard (included with Power BI) Ikona účtu ArcGIS 1 Ikona účtu ArcGIS 2 Účet ArcGISWith your ArcGIS account
Podkladové mapyBasemaps
4 základní podkladové mapy4 basic basemaps Všechny podkladové mapy Esri a navíc přístup k podkladovým mapám organizace (včetně vlastních podkladových map)All Esri basemaps plus access to your organization's basemaps, including custom basemaps
GeokódováníGeocoding
3 500 umístění na mapu3,500 locations per map 10 000 umístění na mapu10,000 locations per map
10 000 umístění na měsíc10,000 locations per month Bez měsíčního limituNo monthly limit
Referenční vrstvyReference layers
10 referenčních vrstev s demografií USA10 reference layers that contain U.S. demographics Přístup ke všem webovým mapám a vrstvám vaší organizace ArcGISAccess to all web maps and layers from your ArcGIS organization
Veřejně sdílené doporučené vrstvy v ArcGISPublicly shared feature layers in ArcGIS Veřejně sdílené doporučené vrstvy v ArcGISPublicly shared feature layers in ArcGIS
Přístup k mapám a vrstvám atlasu ArcGIS Living Atlas of the World (doporučené služby)Access to ArcGIS Living Atlas of the World maps and layers (feature services)
InfografikaInfographics
Kurátorovaná galerie demografických proměnných USA (7 kategorií)Curated gallery of U.S. demographics variables (7 categories) Plný přístup k prohlížeči dat ArcGIS GeoEnrichment včetně demografických proměnných pro USA i celý světFull access to the ArcGIS GeoEnrichment data browser, including U.S. and global demographics variables

Další krokyNext steps