Vytváření vlastních rozevíracích seznamůCreate custom picklists

Nyní je možné kromě dostupných předpřipravených rozevíracích seznamů vytvářet i svoje vlastní.It's now possible to create your own picklists, in addition to the ones that are available out-of-the-box. Rozevírací seznam, který je v podstatě pojmenovaným seznamem položek obsahujícím název a popisy, je jednoduchý koncept.Picklists, which are basically a named list of items that include a name and descriptions, are a simple concept. Po vykreslení polí rozevíracího seznamu se zobrazí rozevírací nabídka obsahující zobrazované názvy položek.When the picklist fields are rendered, a drop-down menu that contains the display names of the items will appear.

Rozevírací seznamy se přidávají pomocí položky nabídky Rozevírací seznamy na kartě Common Data Service v části nabídky Entity.Picklists are added by using the menu item, Picklists on the Common Data Service tab, under the Entities menu. Klikněte na nabídku, abyste si zobrazili všechny rozevírací seznamy, které jsou aktuálně ve vašem prostředí definované.Click the menu to view all of the picklists that are currently defined in your environment. Několik běžně používaných rozevíracích seznamů je pro vás již definováno a snadno je poznáte podle jejich typu Standard.Several commonly used picklists are already defined for you and can easily be identified by their type, Standard. Ty, které sami vytvoříte, budou typu Vlastní.The ones that you create for yourself are the type Custom.

  1. Pokud chcete vytvořit nový rozevírací seznam, klikněte v horní části stránky na možnost Nový rozevírací seznam.To create a new picklist, at the top of the page, click New Picklist. Na zobrazené stránce definujte svůj rozevírací seznam zadáním názvu, zobrazovaného názvu a popisu.On the page that opens, define your picklist by entering the name, display name, and a description. Důležité: Název rozevíracího seznamu nelze po jeho vytvoření změnit.Important: The picklist name can't be changed after you create the picklist. Pro název rozevíracího seznamu existuje několik požadavků.There are a few requirements for the picklist name. Název musí být jednoduchý a nesmí obsahovat žádné speciální znaky.The name must be simple and can't contain any special characters. Navíc žádný rozevírací seznam nesmí mít stejný název.Also, you can only have one picklist with a particular name. Pokud se pokusíte vytvořit rozevírací seznam se stejným názvem, dojde k chybě.If you try to create another picklist with the same name, you will receive an error. Tato omezení se nevztahují na Zobrazovaný název.These restrictions don't apply to the Display name.

    V tomto tématu vytvoříme rozevírací seznam, který bude možné použít k výběru režimu přepravy.In this topic, we will create a picklist that can be used to choose a mode of transportation.

  2. Rozevírací seznam pojmenujte Transportation a vyplňte povinná pole.Name the picklist Transportation and add the information to the required fields.
  3. Klikněte na Další a na další stránce zadejte jednotlivé prvky rozevíracího seznamu, v tomto případě to budou zprostředkovatelé přepravy.Click Next, and on the next page provide the different elements of the picklist, for this example, the transportation providers. Po otevření stránky uvidíte, že jedna položka už je vytvořená.When the page opens, you will see that a single item is already created. Aktualizujte její řádek vhodnými informacemi na základě vytvářeného seznamu.Update the line item with information appropriate to the picklist that you are creating. Úpravy se provádí v daném řádku.Editing is done in the line. Položky rozevíracího seznamu nemají samostatnou stránku.There is not a separate page for each picklist item. Klikněte do pole NewItem a přidejte první položku.Click in the NewItem field to add the first item. Kdykoli budete potřebovat nový prvek rozevíracího seznamu, klikněte v pravém horním rohu na možnost Přidat položku, která přidá novou řadu.Any time that you need a new picklist element, click Add item at the top right of the screen to add a new row.

Položku můžete odstranit kliknutím na ikonu odpadkového koše napravo od každé položky.You can delete an item by clicking the garbage can icon on the far right of each item line. Jakmile přidáte všechny potřebné položky, klikněte na možnost Vytvořit, která seznam vytvoří a odešle ho na server.When all of the required items have been added, click Create to create the list and submit it to the server. Rozevírací seznam uvidíte na seznamu existujících seznamů.You will see the picklist added to the list of existing picklists.

Rozevírací seznam můžete nyní použít k definování polí entit přidáním typu pole Rozevírací seznam a potom použít Zobrazovaný název v podokně Vlastnosti daného pole.You can now use the picklist to define fields on your entities by adding a field type Picklist, and then using the Display name in the Properties pane for the field.