Řešení potíží – pro tuto databázi nelze vytvořit nebo načíst hybridní webovou aplikaciTroubleshooting - Unable to create or retrieve a mashup for this database

Při použití funkce Nové entity z dat (Technical Preview) může dojít k následující chybě:When using the New Entities from Data (Technical Preview) feature, you might run into an error that looks like the following:

*Unable to create or retrieve a mashup for the current database*

Ta může nastat, když funkci používáte k vytváření Vlastních entit ve službě Common Data Service na základě dat z externích zdrojů dat pomocí Power Query.This can occur when you're using the feature to create Custom Entities in the Common Data Service (CDS) based on data from external data sources using Power Query. Chyba se aktivuje, když Power Query nemůže získat přístup k datům organizace v PowerApps nebo Common Data Service.The error is triggered when Power Query cannot access the organization's data in PowerApps or CDS. Existují dva scénáře, kdy k tomu může dojít:There are two scenarios when this can happen:

 • Správce tenanta Azure Active Directory zakázal uživatelům udělovat souhlas aplikacím, které se snaží získat přístup k datům společnosti jejich jménem.An Azure Active Directory (AAD) tenant administrator has disallowed users' ability to consent to apps accessing company data on their behalf.
 • Použití nespravovaného tenanta Active Directory.Using an unmanaged Active Directory tenant. Nespravovaný tenant je adresář bez globálního správce, který byl vytvořen, aby dokončil nabídku samoobslužné registrace.An unmanaged tenant is a directory without a global administrator that was created to complete a self-service signup offer. Pokud chcete tento scénář opravit, uživatelé musí nejprve převést nespravovaného tenanta na spravovaného a potom použít jedno ze dvou řešení tohoto problému, která jsou popsaná v následujícím oddílu.To fix this scenario, users must first convert to a managed tenant, then follow one of the two solutions to this issue, described in the following section.

Existují dva způsoby, jak výše popsaný problém vyřešit:There are two ways to fix the issue described above:

 • Požádejte správce klienta Azure Active Directory, aby provedl nezbytné kroky a uživatelé mohli udělovat aplikacím souhlas s přístupem k datům společnosti.Have the AAD administrator follow the steps necessary for users to consent to apps accessing company data
 • Požádejte správce klienta Azure Active Directory, aby povolil Power Query přístup k datům.Have the AAD administrator allow Power Query to access data

Všechny potřebné kroky těchto řešení jsou popsány níže.Each of the steps necessary for these solutions are described next.

Kontaktujte správce klienta Azure Active Directory a požádejte ho o provedení následujících kroků, které uživatelům umožní udělit libovolné aplikaci souhlas s přístupem k datům společnosti:You can contact the AAD tenant administrator, and have him or her perform the following steps, which enables users to consent to any app accessing company data:

 1. Navštivte web https://portal.azure.com.Visit https://portal.azure.com
 2. Otevřete okno Azure Active Directory.Open the Azure Active Directory blade.
 3. Vyberte Uživatelská nastavení.Select User settings.
 4. Vedle možnosti Uživatelé můžou udělit souhlas s aplikacemi, které přistupují k firemním datům jejich jménem vyberte Ano a potom vyberte Uložit.Select Yes next to Users can consent to apps accessing company data on their behalf, and then select Save.
 5. Po dokončení tohoto procesu bude problém vyřešený.Once that process is completed, the issue will be resolved.

Toto je asi nejjednodušší způsob, ale poskytuje širší oprávnění než následující možnost.This is perhaps the easiest approach, but it allows for broader permissions than the next option.

Umožnění Power Query získat přístup k datům společnostiAllowing Power Query to access company data

Dalším řešením je požádat správce tenanta o udělení souhlasu doplňku Power Query bez změny oprávnění pro celého tenanta.Another solution is to have the tenant administrator give consent to Power Query without modifying tenant-wide permissions. Požádejte správce tenanta, aby provedl následující postup:Have the tenant administrator take the following steps achieve this:

 1. Nainstalujte Azure PowerShell.Install Azure PowerShell
 2. Spusťte následující příkazy PowerShellu:Run the following PowerShell commands:
  • Login-AzureRmAccount (a přihlaste se jako správce tenanta)Login-AzureRmAccount (and sign in as the tenant admin)
  • New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128

Výhodou tohoto přístupu (oproti řešení pro celého tenanta) je úzké zaměření tohoto řešení.The advantage of this approach (versus the tenant-wide solution) is that this solution is very targeted. Zřizuje pouze instanční objekt doplňku Power Query, ale tenant žádnými dalšími změnami oprávnění neprochází.It provisions only the Power Query service principal, but no other permission changes are made to the tenant.