Odstranění vlastní entityDelete a custom entity

Vlastní entity je možné smazat, ale standardní ne.You can delete custom entities, but you can't delete standard entities.

  1. Na webu powerapps.com rozbalte oddíl Common Data Service a v levém navigačním podokně klikněte nebo klepněte na kartu Entity.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Když na panelu hledání nad seznamem zadáte jeden nebo více znaků, můžete seznam entit filtrovat.You can filter the list of entities by typing one or more characters in the search bar above the list.
  2. V seznamu entit klikněte nebo klepněte na entitu, kterou chcete odstranit, a potom v pravém horním rohu klikněte nebo klepněte na tlačítko odpadkového koše.In the list of entities, click or tap the entity to delete, and then click or tap the trash bin button in the upper-right corner.
  3. Entitu odstraníte, když v dialogovém okně, které se otevře, kliknete nebo klepnete na Odstranit.In the dialog box that appears, click or tap Delete to delete the entity.

Poznámka

Když entitu odstraníte, odstraníte jak její definici, tak i všechna obsažená data.When you delete an entity, you delete both the entity definition and all data that the entity contains.

Poznámka

Odstraněním používané entity můžete aplikaci poškodit.You might break an app if you delete an entity that is used in that app.

Poznámka

Pokud má entita A vyhledávací pole do entity B, musíte napřed odstranit entitu B a teprve potom entitu A.If entity A has lookup fields to entity B, you might have to delete entity B before you can delete entity A.