Funkce Lower, Upper a Proper v PowerAppsLower, Upper, and Proper functions in PowerApps

Převedou písmena v textovém řetězci na všechna malá písmena, na všechna velká písmena nebo na první velká písmena slov.Converts letters in a string of text to all lowercase, all uppercase, or proper case.

PopisDescription

Funkce Lower, Upper a Proper převádějí velikost písmen v řetězcích.The Lower, Upper, and Proper functions convert the case of letters in strings.

 • Funkce Lower převede všechna velká písmena na malá.Lower converts any uppercase letters to lowercase.
 • Funkce Upper převede všechna malá písmena na velká.Upper converts any lowercase letters to uppercase.
 • Funkce Proper převede první písmeno (pokud je malé) každého slova na velké a všechna ostatní velká písmena na malá.Proper converts the first letter in each word to uppercase if it's lowercase and converts any other uppercase letters to lowercase.

Všechny tři funkce ignorují znaky, které nejsou písmeny.All three functions ignore characters that aren't letters.

Pokud předáte jeden řetězec, návratovou hodnotou je převedená verze tohoto řetězce.If you pass a single string, the return value is the converted version of that string. Pokud předáte tabulku s jedním sloupcem, která obsahuje řetězce, bude návratovou hodnotou jednosloupcová tabulka převedených řetězců.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of converted strings. Pokud máte tabulku s více sloupci, převeďte ji na tabulku s jedním sloupcem, jak je popsáno v části popisující práci s tabulkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxeSyntax

Lower( Řetězec )Lower( String )
Upper( Řetězec )Upper( String )
Proper( Řetězec )Proper( String )

 • Řetězec – povinné.String - Required. Řetězec, který chcete převést.The string to convert.

Lower( Tabulka s jedním sloupcem )Lower( SingleColumnTable )
Upper( Tabulka s jedním sloupcem )Upper( SingleColumnTable )
Proper( Tabulka s jedním sloupcem )Proper( SingleColumnTable )

 • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Tabulka s jedním sloupcem obsahující řetězce, které chcete převést.A single-column table of strings to convert.

PříkladyExamples

Jeden řetězecSingle string

Příklady v této části používají jako zdroj dat ovládací prvek pro zadávání textu s názvem Autor.The examples in this section use a text-input control, named Author, as their data source. Tento ovládací prvek obsahuje řetězec „E.The control contains the string "E. E.E. CummINGS“.CummINGS".

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Lower( Autor.Text )Lower( Author.Text ) Převede všechna velká písmena v řetězci na malá.Converts any uppercase letters in the string to lowercase. „e."e. e.e. cummings“cummings"
Upper( Autor.Text )Upper( Author.Text ) Převede všechna malá písmena v řetězci na velká.Converts any lowercase letters in the string to uppercase. „E."E. E.E. CUMMINGS“CUMMINGS"
Proper( Autor.Text )Proper( Author.Text ) Převede první písmeno (pokud je malé) každého slova na velké a všechna ostatní velká písmena na malá.Converts the first letter of each word to uppercase if it's lowercase, and converts any other uppercase letters to lowercase. „E."E. E.E. Cummings“Cummings"

Tabulka s jedním sloupcemSingle-column table

Příklady v této části převádějí řetězce ze sloupce Address (Adresa) zdroje dat People (Lidé), který obsahuje tato data:The examples in this section convert strings from the Address column of the People data source, which contains this data:

Každý vzorec vrátí tabulku s jedním sloupcem, která obsahuje převedené řetězce.Each formula returns a single-column table that contains the converted strings.

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Lower( ShowColumns( People; "Address" ) )Lower( ShowColumns( People, "Address" ) ) Převede všechna velká písmena na malá.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Upper( ShowColumns( People; "Address" ) )Upper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Převede všechna malá písmena na velká.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Proper( ShowColumns( People; "Address" ) )Proper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Převede první písmeno (pokud je malé) každého slova na velké a všechna ostatní velká písmena na malá.Converts any first letter of a word that's lowercase to uppercase, and converts any other letter that's uppercase to lowercase.

Podrobný příkladStep-by-step example

 1. Přidejte ovládací prvek Textové zadání a pojmenujte ho Source (Source).Add a Text input control, and name it Source.
 2. Přidejte popisek a jeho vlastnost Text nastavte na tuto funkci:Add a label, and set its Text property to this function:
  Proper(Zdroj.Text)Proper(Source.Text)
 3. Stiskněte klávesu F5 a zadejte text WE ARE THE CHAMPIONS!Press F5, and then type WE ARE THE BEST! do pole Zdroj.into the Source box.
  V popisku se zobrazí We Are The Champions!The label shows We Are The Best!