Funkce Refresh v PowerAppsRefresh function in PowerApps

Aktualizuje záznamy ze zdroje dat.Refreshes the records of a data source.

PopisDescription

Funkce Refresh načte aktuální kopii zdroje dat.The Refresh function retrieves a fresh copy of a data source. Zobrazí se změny provedené jinými uživateli.You'll see changes that other users made.

Funkce Refresh nemá žádnou návratovou hodnotu a můžete ji použít jenom ve vzorcích chování.Refresh has no return value, and you can use it only in behavior formulas.

SyntaxeSyntax

Refresh( ZdrojDat )Refresh( DataSource )

  • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat, který chcete aktualizovat.The data source that you want to refresh.

Příklad:Example

V tomto příkladu budete aktualizovat zdroj dat s názvem IceCream, který začíná těmito daty:In this example, you'll refresh the data source named IceCream, which starts with this data:

Uživatel na jiném zařízení změní Quantity v záznamu Strawberry na 400.A user on another device changes the Quantity in the Strawberry record to 400. Tuto změnu neuvidíte, dokud se nespustí tento vzorec:You won't see this change until this formula executes:

Refresh( IceCream )Refresh( IceCream )

Po provedení tohoto vzorce zobrazí galerie, které jsou vázané na zdroj dat IceCream, aktualizovanou hodnotu pro Strawberry:After that formula executes, galleries that are bound to the IceCream data source will show the updated value for Strawberry: