Funkce Revert v PowerAppsRevert function in PowerApps

Aktualizuje a vymaže chyby u záznamů ze zdroje dat.Refreshes and clears errors for the records of a data source.

PopisDescription

Funkce Revert aktualizuje celý zdroj dat nebo jeden záznam v tomto zdroji dat.The Revert function refreshes an entire data source or a single record in that data source. Zobrazí se změny provedené jinými uživateli.You'll see changes that other users made.

U takto aktualizovaných záznamů funkce Revert vymaže i případné chyby z tabulky vrácené funkcí Errors.For the records reverted, Revert also clears any errors from the table that the Errors function returned.

Pokud funkce Errors ohlásila konflikt po operaci Patch nebo jiné datové operaci, použijte u záznamu funkci Revert, aby se začalo u konfliktní verze a znovu se použila provedená změna.If the Errors function reports a conflict after a Patch or other data operation, Revert the record to start with the conflicting version and reapply the change.

Funkce Revert nemá žádnou návratovou hodnotu.Revert has no return value. Můžete ji použít jenom ve vzorci chování.You can use it only in a behavior formula.

SyntaxeSyntax

Revert( ZdrojDat [, Záznam ] )Revert( DataSource [, Record ] )

  • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat, u kterého chcete použít funkci Revert.The data source that you want to revert.
  • Záznam – volitelné.Record - Optional. Záznam, u kterého chcete použít funkci Revert.The record that you want to revert. Pokud nezadáte záznam, aktualizuje se tímto způsobem celý zdroj dat.If you don't specify a record, the entire data source is reverted.

Příklad:Example

V tomto příkladu aktualizujeme zdroj dat s názvem IceCream, který začíná daty v této tabulce:In this example, you'll revert the data source named IceCream, which starts with the data in this table:

Uživatel na jiném zařízení změní vlastnost Quantity u záznamu Strawberry na 400.A user on another device changes the Quantity property of the Strawberry record to 400. Přibližně ve stejnou dobu vy změníte stejnou vlastnost u stejného záznamu na 500, aniž byste o druhé změně věděli.At about the same time, you change the same property of the same record to 500, not knowing about the other change.

Potom použijete funkci Patch k aktualizaci záznamu:You use the Patch function to update the record:
Patch( IceCream; First( Filter( IceCream; Flavor = "Strawberry" ) ); { Quantity: 500 } )Patch( IceCream, First( Filter( IceCream, Flavor = "Strawberry" ) ), { Quantity: 500 } )

Zkontrolujete tabulku chyb a najdete chybu:You check the Errors table and find an error:

ZáznamRecord SloupecColumn ZprávaMessage ChybaError
{ ID: 1, Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 }{ ID: 1, Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } prázdná hodnotablank Záznam, který se pokoušíte změnit, změnil jiný uživatel. Načtěte prosím záznam znovu a zkuste to ještě jednou."The record you are trying to modify has been modified by another user. Please revert the record and try again." ErrorKind.ConflictErrorKind.Conflict

Na základě sloupce Chyba je pro vás k dispozici tlačítko Načíst znovu, u kterého je vlastnost OnSelect nastavena na tento vzorec:Based on the Error column, you have a Reload button for which the OnSelect property to set to this formula:
Revert( IceCream; First( Filter( IceCream; Flavor = "Strawberry" ) ) )Revert( IceCream, First( Filter( IceCream, Flavor = "Strawberry" ) ) )

Po výběru tlačítka Načíst znovu se tabulka chyb vyprázdní a načte se nová hodnota pro záznam Strawberry:After you select the Reload button, the Errors table is empty, and the new value for Strawberry has been loaded:

Znovu použijete svou změnu, která přepíše předchozí změnu, a tato akce proběhne úspěšně, protože byl vyřešen konflikt.You reapply your change on top of the previous change, and your change succeed because the conflict has been resolved.