Funkce Table v PowerAppsTable function in PowerApps

Vytvoří dočasnou tabulku.Creates a temporary table.

PopisDescription

Funkce Table vytvoří tabulku ze seznamu záznamů argumentu.The Table function creates a table from an argument list of records.

Sloupce tabulky budou sjednocení všech vlastností ze všech záznamů argumentu.The table's columns will be the union of all the properties from all the argument records. Do každého sloupce, pro který záznam neobsahuje hodnotu, se přidá prázdná hodnota.A blank value is added to any column for which a record doesn't include a value.

Tabulka je v PowerApps hodnotou, stejně jako třeba řetězec nebo číslo.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Tabulku můžete zadat jako argument funkce a funkce můžou jako výsledek vrátit tabulku.You can specify a table as an argument for a function, and functions can return a table as a result. Funkce Table nevytvoří trvalou tabulku.Table doesn't create a permanent table. Místo toho vrátí dočasnou tabulku skládající se z jejích argumentů.Instead it returns a temporary table made of its arguments. Tuto dočasnou tabulku můžete určit jako argument pro jinou funkci, znázornit ji v galerii nebo ji vložit do jiné tabulky.You can specify this temporary table as an argument for another function, visualize it in a gallery, or embed it in another table. Další podrobnosti najdete v části týkající se práce s tabulkami.See working with tables for more details.

Můžete také vytvořit tabulku s jedním sloupcem pomocí syntaxe [hodnota1; hodnota2; ...] .You can also create a single-column table with the [ value1, value2, ... ] syntax.

SyntaxeSyntax

Table( Záznam1 [; Záznam2;...])Table( Record1 [, Record2, ... ] )

 • Záznam – povinné.Record(s) - Required. Záznamy, které chcete přidat do tabulky.The records to add to the table.

PříkladyExamples

 • Nastavte vlastnost Items seznamu na tento vzorec:Set the Items property of a listbox to this formula:
  Table({Color:"red"}; {Color:"green"}; {Color:"blue"})Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})

  Seznam zobrazuje každou barvu jako možnost.The listbox shows each color as an option.

 • Přidejte galerii textu a nastavte její vlastnost Items na tuto funkci:Add a text gallery, and set its Items property to this function:
  Table({Item:"Violin123"; Location:"France"; Owner:"Fabrikam"}; {Item:"Violin456"; Location:"Chile"})Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})

  Galerie ukáže dva záznamy a oba obsahují název a umístění položky.The gallery shows two records, both of which contain the name and location of an item. Jenom jeden záznam obsahuje jméno vlastníka.Only one record contains the name of the owner.