Funkce Count, CountA, CountIf a CountRows v PowerAppsCount, CountA, CountIf, and CountRows functions in PowerApps

Spočítá všechny záznamy v tabulce nebo spočítá všechny záznamy, které splňují podmínku.Counts all records in a table, or counts all records that satisfy a condition.

PopisDescription

Funkce Count spočítá v tabulce s jedním sloupcem záznamy, které obsahují číslo.The Count function counts the number of records that contain a number in a single-column table.

Funkce CountA spočítá v tabulce s jedním sloupcem záznamy, které nejsou prázdné.The CountA function counts the number of records that aren't blank in a single-column table. Tato funkce zahrnuje do počtu i prázdný text ("").This function includes empty text ("") in the count.

Funkce CountIf spočítá v tabulce záznamy, které pro logický vzorec mají hodnotu true.The CountIf function counts the number of records in a table that are true for a logical formula. Vzorec může odkazovat na sloupce tabulky.The formula can reference columns of the table.

Funkce CountRows spočítá v tabulce záznamy.The CountRows function counts the number records in a table.

Každá z těchto funkcí vrátí číslo.Each of these functions returns a number.

Při použití se zdrojem dat nejde tyto funkce delegovat.When used with a data source, these functions can't be delegated. Načte se jenom první část zdroje dat a pak se funkce použije.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Výsledek nemusí být kompletní.The result may not represent the complete story. Při vytváření obsahu se zobrazí modrá tečka, která vás upozorní na toto omezení s návrhem, abyste přepnuli na delegovatelné alternativy, kde je to možné.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Další informace najdete v přehledu delegování.For more information, see the delegation overview.

SyntaxeSyntax

Count( Tabulka s jedním sloupcem )Count( SingleColumnTable )
CountA( Tabulka s jedním sloupcem )CountA( SingleColumnTable )

 • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Sloupec se záznamy, které se mají spočítat.Column of records to count.

CountIf( Tabulka; Logický vzorec )CountIf( Table, LogicalFormula )

 • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka se záznamy, které se mají spočítat.Table of records to count.
 • Logický vzorec – povinné.LogicalFormula - Required. Vzorec, který se má vyhodnotit pro každý záznam tabulky.Formula to evaluate for each record of the table. Spočítají se záznamy, které pro tento vzorec vrací hodnotu true.Records that return true for this formula are counted. Vzorec může odkazovat na sloupce tabulky.The formula can reference columns of the table.

CountRows( Tabulka )CountRows( Table )

 • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka se záznamy, které se mají spočítat.Table of records to count.

Příklad:Example

 1. Naimportujte nebo vytvořte kolekci s názvem Inventory podle popisu v prvním dílčím postupu v článku o zobrazení obrázků a textů v galerii.Import or create a collection named Inventory, as the first subprocedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Přidejte popisek a do jeho vlastnosti Text nastavte tento vzorec:Add a label, and set its Text property to this formula:

  CountIf(Inventory; UnitsInStock < 30)CountIf(Inventory, UnitsInStock < 30)

  Popisek zobrazí hodnotu 2, protože pro dva produkty (Ganymede a Callisto) je na skladě méně než 30 jednotek.The label shows 2 because two products (Ganymede and Callisto) have fewer than 30 units in stock.

 3. Přidejte další popisek a do jeho vlastnosti Text nastavte tento vzorec:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountA(Inventory.UnitsInStock)CountA(Inventory.UnitsInStock)

  Popisek zobrazí hodnotu 5, což je počet neprázdných buněk ve sloupci UnitsInStock.The label shows 5, the number of non-empty cells in the UnitsInStock column.

 4. Přidejte další popisek a do jeho vlastnosti Text nastavte tento vzorec:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountRows(Inventory)CountRows(Inventory)

  Popisek zobrazí hodnotu 5, protože kolekce obsahuje pět řádků.The label shows 5 because the collection contains five rows.